HANDEL ZAGRANICZNY I BILANS PŁATNICZY

advertisement
HANDEL ZAGRANICZNY I BILANS PŁATNICZY
1.HANDEL ZAGRANICZNY-to odpłatna wymiana dóbr i usług z partnerami mającymi
stałe poza granicą celną państwa
2.EKSPORT-oznacza sprzedaż za granicą towarów wytworzonych lub w znacznym stopniu
przetworzonym w kraju
3.IMPORT- kupno towarów za granicą w celu wykorzystania ich na rynku krajowym
4.AUTORKIA GOSPODARCZA-system gospodarczy kraju oparty na pełnej
samowystarczalności ekonomicznej, czyli brak jakichkolwiek powiązań ekonomicznych
danego kraju z zagranicą
5.MONOKULTURA-jednostronny rozwój gospodarczy kraju, w kierunku zwiększenia
produkcji jednego lub kilku dóbr przeznaczonych na eksport
6.DĄŻENIE DO LIBERALIZACJ WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ- zniesienie
wszelkich barier i ograniczeń w swobodnym przepływie towarów i usług między państwami
7.PROTEKCIONIZM-ochrona rynku krajowego przed napływem konkurencyjnych
towarów zagranicznych za pomocą ceł i bogatego arsenału innych narzędzi
8.PRZYCZYNY ROZWOJU HAND. ZAGRANICZNEGO
-trwałe lub przejściowe dysponowanie określonymi produktami przez dany kraj przy
jednoczesnym braku tych produktów w innych krajach
-korzyści przewagi w kosztach komparatywnych (względnych)
-zaspokojenie zróżnicowanego popytu
-możliwość szybkiego wdrażania postępu technicznego
-rozszerzenie konkurencji
9.TEORIA KOSZTÓW ABSOLUTNYCH-absolutna przewaga w produkcji-z takiej samej
ilości zasobów czynników produkcji jest się w stanie wyprodukować więcej jednostek
określonego dobra
10.TEORIA KOSZTÓW WZGLĘDNYCH-przewaga względna jest przewagą
porównawczą wyliczoną na podstawie zestawienia przewag absolutnych
-kraj z przewagą absolutną w produkcji 2 dóbr ma przewagę względną w produkcji tego
dobra przy którym przewaga absolutna w efektywności produkcji jest największa
-przewagę względną w wytwarzaniu określonego dobra ma więc ten kraj, w którym koszty
alternatywne wytworzenia tego dobra są niższe
11.CŁO-opłata nakładana na towar w momencie przekroczenia granicy celnej państwa lub
unii celniej i wyłącznie z tego tytułu
*cła gospodarcze mają charakter
-prohibicyjny
-ochronny
# eksporcie stosuje się je aby zabezpieczyć zaopatrzenie rynku krajowego w pewne dobra,
które w innym przypadku zostałyby sprzedane za granicę.
# w imporcie cła ochronnego mają ograniczyć przywóz dóbr konkurencyjnych w stosunku do
krajowych, sprawiają one ,że ceny dóbr importowanych są wyższe niż krajowych
12.CENY DUMPINGOWE-niższe od kosztów własnych produkcji lub niższych od cen
rynkowych w jego kraju
13.KONTYNGENT-jest to stosowane przez państwo ograniczenie importu pewnych dóbr
do danego kraju lub ich eksportu w ciągu określonego czasu
14.OPŁATY WYRÓWNAWCZE-mają na celu zapewnić stabilizację rynków
poszczególnych produktów poprzez utrzymywanie odpowiedniego poziomu cen
wewnętrznych oraz zneutralizować efekty związane ze zmianami cen na rynku światowym
15.SUBSTYDIA EKSPORTOWE- są pewną odmianą opłat wyrównawczych w eksporcie,
gdy ceny na rynku światowym są niższe nią na rynku krajowym w takiej sytuacji ta różnica
jest rekompensowana producentom przez państwo-dotyczy rolnictwa
16.DEWIZY-to wszelkiego rodzaju niezależności zagraniczne które ze względu na swoją
formę mogą występować w roli środków płatniczych w stosunkach z zagranicą
17.BILANS PŁATNICZY-zestawienie całości obrotów gospodarczych z zagranicą
sporządzony dla pewnego okresu najczęściej jednego roku
18.BILANS HANDLOWY-różnica między wartością eksportu i importu
Ze względu na małą ilość miejsca na serwerze
wszystkie pliki (ponad 8 tysięcy śiąg, prac itp...)
przenieśliśmy na stronę:
http://www.wirtualnystudent.prv.pl
Przepraszamy za utrudnienia !
Download