Gini index: G=A/(a+b) Indeks Gini`ego jest najpopularniejszą miarą

advertisement
GINI INDEX: G=A/(A+B)
Indeks
Gini’ego
jest
najpopularniejszą miarą nierówności.
Przyjmuje on wartości od 0 (równość
kompletna) do 1 (nierówność
kompletna – wszystkie dobra w
rękach jednej osoby).
Index
Gini’ego
jest
często
wykorzystywany w ekonometrii do
liczbowego
wyrażania
nierównomiernego rozkładu dóbr, w
szczególności
nierównomiernego
rozkładu dochodu(np. Gospodarstw
domowych).
Miary ubóstwa
 Relatywna granica ubóstwa, np.
poniżej
50%
przeciętnego
dochodu w kraju. Jest ona nieco
zawodna, szczególnie w krajach
zamożnych. Ponadto, nie nadaje
się ona do porównywania krajów
między sobą.
 Bezwzględna granica ubóstwa,
oparta np. o minima socjalne –
równa koszykowi dóbr i usług
niezbędnych do życia.
 Procent populacji żyjącej poniżej
1$(2$) dziennie (PPP)
 Luka ubóstwa, czyli przeciętna
odległość od granicy ubóstwa
części populacji znajdującej się
poniżej tej granicy.
WSPÓŁCZYNNIK DYSPERSJI DECYLOWEJ
D = konsumpcja najbogatszych 10%
społeczeństwa
/ konsumpcja
najbiedniejszych 10% społeczeństwa
HDI - HUMAN DEVELOPMENT INDEX
Wskaźnik Rozwoju Społecznego(
Wskaźnik Rozwoju Ludzkiego) –
miernik opisujący efekty w zakresie
społeczno-ekonomicznego rozwoju
poszczególnych krajów. Wskaźnik
wylicza się na podstawie:
• Oczekiwanej długości życia;
 Ogólnego
współczynnika
solaryzacji(Stopa skolaryzacji to
odsetek osób uczących się
obliczany w stosunku do liczby
ludności
w
określonym
przedziale wiekowym) brutto(dla
wszystkich
poziomów
nauczania);
• Wskaźnika umiejętności pisania i
czytania ze zrozumieniem;
• PKB per capita w USD, liczonego
według parytetu nabywczego
waluty (PPP $);
• liczba łóżek szpitalnych na 1000
mieszkańców.
HPI – HUMAN POVERTY INDEX
HPI-1 (DLA KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ) –
wskaźnik mierzy ubóstwo w krajach
rozwijających się. Wartość wskaźnika
określają min:
 Procent ludności, co do którego
spodziewany jest zgon przed 40.
rokiem życia;
 Odsetek dorosłych analfabetów;
 Procent ludzi bez dostępu do
nieskażonej wody;
 Odsetek dzieci do 5.roku życia z
niedowagą.
HPI 2 (DLA WYBRANYCH KRAJÓW OECD) –
wskaźnik mierzy ubóstwo w krajach
wysoko
rozwiniętych.
Wartość
wskaźnika określają:
• Odsetek ludności, co do której
spodziewany jest zgon przed 60.
rokiem życia;
• Odsetek
dorosłych,
nie
umiejących
posługiwać
się
słowem pisanym w stopniu
przynajmniej dostatecznym;
• Odsetek ludności żyjący poniżej
granicy ubóstwa(50% średnich
dochodów);
• Odsetek
długoterminowo
bezrobotnych.
KRZYWA
LORENZA*(SKUMULOWANY
DOCHÓD X SKUMULOWANA LICZEBNOŚĆ)
Krzywa
Lorenza
jest
często
wykorzystywana w ekonometrii do
opisywania stopnia nierówności
dystrybucji
dochodów
w
społeczeństwie. Krzywa nachylona
pod kątem 45 stopni przedstawia
równomierny rozkład dochodów w
społeczeństwie.
TERMS OF TRADE – WARUNKI WYMIANY
Wskaźnik wykorzystywany w ocenie
opłacalności handlu zagranicznego,
wyrażający zachodzącą w danym
okresie zmianę cen(ilości) dóbr
eksportowanych w stosunku do
zmiany
cen(ilości)
dóbr
importowanych.
Poziom ToT większy od jedności
oznacza
poprawę
efektywności
handlu zagranicznego, mniejszy od
jedności – jej pogorszenie.
CENOWE TOT
Tc = (DtEX/DtIM) /
(DoEX/DoIM)
D –
przeciętne ceny, O – okres bazowy, t
– okres bieżący.
ILOŚCIOWE TOT
Ti
=
(QtEX/QtIM)
/
(QoEX/QoIM)
Q –
przeciętne
ilości
towarów
eksportowanych/importowanych
JEDNOCZYNNIKOWE TOT
Tjcz = Tc * Zx
Zx –
zmiana wydajności pracy w sektorze
eksportowym w czasie t do 0.
DWUCZYNNIKOWE TOT
Tdcz = Tc * (Zx / Zm)
Zm – zmiana
wydajności w sektorze zastępującym
import.
WOLNY HANDEL CZY PROTEKCJONIZM?
Argumenty za wolnym handlem:
A)Arg ekonomiczne: 1)poprawa
efektywności produkcji, 2)poprawa
efektywności
konsumpcji,
3)obniżenie cen i optymalna alokacja
zasobów, 4)teoria przewag w
wytwarzaniu dóbr( specjalizacja
międzygałęziowa),
5)korzyści
skali(specjalizacja
wewnątrzgałęziowa),
6)wzrost
konkurencjil, 7)wzrost inwestycji
kapitałowych i technologicznych, 8)
spadek inflacji, 9)wzrost dostępności i
różnorodności
dóbr,
10)lepsze
zaspokojenie potrzeb pod wzg jakości
B)Arg
moralne:
1)godność
i
suwerenność
jednostki,
2)ograniczenie władzy państwa,
3)zbliżenie państw i jednostki,
4)podniesienie
poziomu
wykształcenia
i
świadomości
5)utrzymanie pokoju
Argumenty
przeciw
wolnemu
handlowi:
A)Arg nieracjonalne: 1) wzrost
produkcji i zatrudnienia( spadek
efektywności, chroniona branża
będzie podkupywać zasoby z innych
branż), 2)nieuczciwa konkurencja, 3)
poprawa bilansu handlowego(bariera
handlowa-spadek
importu),
4)bezpieczeństwo
ekonomiczne,
5)wartości społ-kulturowe
B)Arg
racjonalne:1)
cło
wychowawcze, 2) cło optymalne
CŁA
CŁA WYCHOWAWCZE - są nakładane na
towary wybranej gałęzi produkcji,
które w początkowym okresie
działalności otoczone są przez
państwo protekcyjną ochroną ceł.
Ochrona ta maleje w miarę upływu
czasu, aż do całkowitego zaniku.
CŁA PROTEKCYJNE - mają charakter stały
i
są
nakładane
na
towary
importowane w celu podwyższenia
ich ceny do poziomu cen towarów
wytwarzanych w kraju. Mają one na
celu przede wszystkim ograniczenie
importu
określonych
towarów.
Władze państwowe uznają, że towary
te powinny być wytwarzane w kraju
mimo, że koszty produkcji krajowej są
wyższe od kosztów produkcji
zagranicznej.
CŁA PROHIBICYJNE(ZAPOROWE) - cła te są
wyjątkowo wysokie i zmierzają do
stworzenia bariery dla importu
wybranych
towarów.
Władze
państwowe
ustanawiają
cła
zaporowe chcąc zapobiec importowi
określonych towarów.
CŁA ANTYDUMPINGOWE – stosowane są
w odniesieniu do importu towarów z
takich krajów, które uprawiają w
handlu międzynarodowym dumping,
a więc sprzedają towary po cenie
niższej od kosztu wytworzenia ich w
kraju importującym. Dumping jest
uprawiany celem doprowadzenia do
bankructwa producentów krajowych i
opanowania danego rynku zbytu.
CŁA ANTYDYSKRYMINACYJNE – mają
wyraźnie odwetowy charakter i
stosowane są w odniesieniu do
importu towarów z takich krajów,
które
dyskryminują
eksport
rozpatrywanego kraju.
CŁA ANTYPREMIOWE – są stosowane w
odniesieniu do importu towarów z
takich krajów, które subsydiują
eksport danych dóbr.
CŁO OPTYMALNE – W przypadku gdy
duży(posiadający wpływ na światowy
popyt na dane dobro) kraj wprowadzi
cła importowe na dany produkt, jego
popyt spadnie, pociągając za sobą w
konsekwencji
ogólnoświatowy
spadek popytu na dany produkt.
Wynikiem spadku popytu obniżeniu
ulegnie światowa cena towaru, co w
efekcie pozwoli danemu dużemu
krajowi zaspokoić swój popyt po
niższych cenach, bo stanowić będzie
dla niego dodatkowy zysk. Wartość
cła maksymalizującą taki zysk
nazywamy cłem optymalnym.
TWIERDZENIE HECKSCHERA-OHLINA
Kraj będzie eksportował te towary,
do wytworzenia których zużywa się
relatywnie dużo czynnika produkcji w
danym kraju obfitego(więc taniego),
a sprowadzał z zagranicy towary,
których
produkcja
wymaga
relatywnie dużo czynnika produkcji w
danym
kraju
rzadkiego(więc
drogiego).
PARADOKS LEONTIEFA
Stanowiący zaprzeczenie twierdzenia
Heckschera-Olina
paradoks
zwracający uwagę na fakt, iż po II
Wojnie
Światowej
Stany
Zjednoczone,
będąc
krajem
relatywnie bogatym w kapitał,
eksportowały
więcej
dóbr
pracochłonnych
aniżeli
kapitałochłonnych,
importując
jednocześnie
głównie
dobra
kapitałochłonne.
Paradoks próbowano wytłumaczyć na
trzy sposoby:
• Amerykanie generowali duży
popyt na dobra kapitałochłonne,
musieli je zatem importować.
• Cła stosowane przez USA i inne
kraje
prowadziły
do
wspomnianych wyżej anomalii.
• Dostrzegano
występowanie
również
innych
czynników
wytwórczych – technologię,
kapitał ludzi i ziemię. Ich
uwzględnienie wykazywało, że
USA
eksportują
najwięcej
towarów, wymagających kapitału
ludzkiego i technologii.
INWESTYCJE ZAGRANICZNE
POŚREDNIE(PORTFELOWE)
–
zakup
zagranicznych
papierów
wartościowych
celem
osiągania
zysków(odsprzedaż lub/i dywidendy)
BEZPOŚREDNIE(BIZ) – firma zagraniczna
powołuje firmę w kraju goszczącym,
lub przejmuje kontrolę, bądź wywiera
wpływ na zarządzanie firmą w nim
funkcjonującą. Korporacje podejmują
inwestycje zagraniczne, aby lepiej
wykorzystywać
swą
przewagę
kapitałową i technologiczną, aby
przedłużać cykl życia produktów oraz
aby
zmaksymalizować
korzyści
lokalizacji i internalizacji.
Konsekwencje BIZ dla krajów
macierzystych
–
możliwość
efektywnego
wykorzystania
kapitału(uzyskania wyższej renty
kapitałowej),
możliwy
spadek
zatrudnienia.
Konsekwencje BIZ dla krajów
goszczących – przypływ nowych
technologii, kapitału i wiedzy, wzrost
konkurencji na rynku dóbr, usług i
czynników
produkcji,
wzrost
wymagań wobec przedsiębiorstw
lokalnych.
ALTERNATYWNE TEORIE
ZAGRANICZNEGO
KORZYŚCI SKALI*
HANDLU
KORZYŚCI SKALI – korzyści z produkcji
masowej,
charakteryzujące
się
malejącym
kosztem
jednostkowym(przeciętnym).
Spadek
przeciętnych
kosztów
produkcji wraz ze wzrostem ilości
wytwarzanych produktów.
Wewnętrzne:
wzrost
wielkości
produkcji wewn przedsiębiorstwa
pozwala na obniżenie kosztów
przeciętnych
Zewnętrzne:
niższe
koszty
przedsiębiorstwa związane z dużym
rozmiarem branży, w której operuje(
korzyści aglomeracji)
Statyczne: niezależne od czasu
wytwarzania, Dynamiczne: nasilające
się wraz z długoletnim wytwarzaniem
danego produktu
TEORIA
PODOBIEŃSTWA
PREFERENCJI(nakładającego
się
popytu)LINDERA – 1)kraj eksportuje
te towary, które znajdują zbyt na
rynku krajowym 2)struktura popytu
krajowego zależy od wlk PKB per
capita. Eksport ma miejsce wtedy gdy
popyt w dwóch krajach się pokrywa(
kraje p podobnym PKB per capita)
TEORIE RÓŻNICOWANIA PRODUKTU
ARMINGTONA – różnicowanie jego
cech użytkowych z myślą o sprzedaży
różnym grupom odbiorców( korzyść
skali)
TEORIA LUKI TECHNOLOGICZNEJ
POSNERA – przyczyna handlu jest
występowaniem odstępu czasowego
między
rozpoczęciem
produkcji
danego dobra w dwóch krajach .
Opóźnienia 1)popytu- czas na
pojawienie się produktu w kraju
innowatora i pojawienie się popytu w
kraju imitatora 2)reakcji- czas jaki
wpływa od pojawienia się produkcji
w kr innowatora a pojawieniem się
produkcji w kr imitatora. Handel
międzynarodowy pojawi się gdy
opóźnieniu reakcji nie będzie
towarzyszyło opóźnienie popytu
BILANS PŁATNICZY – zestawienie
transakcji
i
sald
pomiędzy
rezydentami
danego
kraju
i
rezydentami zagranicznymi.
CYKL ŻYCIA PRODUKTU VERNONA
Cykl życia produktu – pojęcie z teorii
marketingu oznaczające okres, w
którym produkt jest obecny na rynku.
Innymi słowy jest to rynkowy cykl
życia produktu.
Cykl ten składa się z czterech faz:
• wprowadzenie
Wprowadzenie produktu na rynek.
Informowanie klientów o pojawieniu
się na rynku. Kilka strategii:
Szybkie zbieranie śmietanki – wysoka
cena, intensywne promowanie
Wolne zbieranie śmietanki – wysoka
cena, mała promocja
Szybka penetracja – niskie ceny,
intensywna promocja
Wolna penetracje – niskie ceny,
ograniczona promocja
• wzrost
Faza, w której następuje najszybszy
wzrost
sprzedaży,
powodujący
obniżenie kosztów jednostkowych
produkcji oraz promocji oraz dalszy
wzrost rynku. O ile w fazie
wprowadzenia na rynek towar nie
miał konkurentów, to na etapie
wzrostu pojawiają się już substytuty
produktu.
• nasycenie / dojrzałość
Sprzedaż w tej fazie rośnie, ale wzrost
ten jest słabszy niż wzrostu
występujący w fazie poprzedniej.
Producent w tej fazie powinien
podejmować działania w zakresie
zdobywania nowych rynków czy
nowych segmentów rynku, na którym
przedsiębiorstwo funkcjonuje.
• Spadek
W fazie tej następuje spadek
produkcji i sprzedaży. Przestaje
działać reklama i inne instrumenty
promocji.
HANDEL WEWNĄTRZGAŁĘZIOWY
HANDEL
MIĘDZYGAŁĘZIOWY
–
eksport i import towarów należących
do innych grup towarowych i
wytwarzanych najczęściej przez inne
gałęzie lub branże przemysłowe
HANDEL WEWNATRZGAŁĘZIOWY –
eksport i jednoczesny import tych
samych typów wyrobów
Indeks dla jednej gałęzi: Bi=(1-|ExiImi|\Exi+Imi)*100%
Dla wszystkich gałęzi: B= Suma 1>nBi*ai
ai= udział eksportu i importu gałęzi i
w całkowitych obrotach kraju z
zagranicą
Przyczyny: 1)Koszt transportu, 2)
Różnicowanie
produktu
3)dynamiczne korzyści skali 4)budzi
mniej protestów społ 5) postępujące
procesy różnicowania się dóbr
finalnych i dywersyfikacji popytu,6)
podobieństwo gustów konsumentów,
7) podobieństwo cen czynników
produkcji,8) brak przeszkód w handlu
międzynarodowym,
Download