W postaci pliku MS Word do skopiowania

advertisement
Poznań, 05-10-14
Zagadnienia wymagane na zaliczeniu z WSTĘPU GEOGRAFII FIZ YCZNEJ
I rok Zaocznego Studium Geografii na WNGiG UAM, rok akademicki 2005/2006
(z zakresu szkoły średniej)
13. Prądy morskie
14. Generalny układ cyrkulacji wód oceanicznych
Atmosfera
1. Skład atmosfery Ziemi
2. Ciśnienie atmosferyczne i metody jego pomiaru
3. Pionowa zmienność ciśnienia w atmosferze
4. Pionowa zmienność temperatury w atmosferze
5. Podział atmosfery na warstwy
6. Troposfera
7. Warstwa ozonowa w atmosferze
8. Magnetosfera
Strefy klimatyczne:
1. Definicja klimatu
2. Podstawy klasyfikacji klimatów
3. Prawidłowości przestrzennej zmienności klimatów na
kuli ziemskiej
4. Charakterystyka głównych stref klimatycznych kuli
ziemskiej
5. Piętrowość klimatyczna
Bilans radiacyjny Ziemi
1. Promieniowanie elektromagnetyczne
2. Stała słoneczna
3. Spektra energetyczne Słońca i Ziemi
4. Zmienność równoleżnikowa insolacji
5. Przemiany promieniowania słonecznego w atmosferze
6. Promieniowanie długofalowe Ziemi
7. Globalny bilans radiacyjny Ziemi
8. Zmienność bilansu radiacyjnego w profilu
południkowym Ziemi
9. Wpływ „człowieka” na bilans radiacyjny Ziemi
Obieg wody i bilans hydrologiczny
1. Zasoby wodne kuli ziemskiej
2. Globalna cyrkulacja hydrologiczna i jej bilans
3. Procesy hydrologiczne lądowego etapu obiegu wody:
intercepcja, ewapotranspiracja, spływ powierzchniowy,
infiltracja, perkolacja, spływ śródpokrywowy,
eksfiltracja
4. Lodowce i wieloletnia zmarzlina
Materia Ziemi
1. Skały i minerały
2. Klasyfikacje minerałów skałotwórczych
3. Główne typy skał magmowych, metamorficznych i
osadowych
4. Wietrzenie skał
5. Cykl sedymentacyjny
Ciepło na powierzchni Ziemi
1. Pomiar temperatury powietrza; skale pomiaru
temperatury
2. Dobowe cykle insolacji, bilansu radiacyjnego i
temperatury powietrza
3. Dobowy cykl temperatury gleby
4. Inwersje temperatury w atmosferze
5. Roczny cykl temperatury powietrza
6. Roczny cykl temperatury gleby
7. Roczny cykl temperatury wody w jeziorach i oceanach
8. Kontrast reżimu termicznego powierzchni lądowych i
wodnych
9. Forma kartograficzna przedstawiania zmienności
przestrzennej temperatury
10. Przestrzenna zmienność temperatury powietrza na Ziemi
11. Efekt cieplarniany na Ziemi: przyczyny, przejawy i
spodziewane konsekwencje
Litosfera i tektonika płytowa
1. Budowa Ziemi
2. Szczegółowa budowa skorupy ziemskiej
3. Kontynenty i baseny oceaniczne
4. Systemy górskie, platformy kontynentalne, rowy
oceaniczne, grzbiety oceaniczne
5. Tektonika kier globalnych
6. Dryft kontynentów - geneza oceanów
7. Powstawanie łańcuchów górskich w świetle teorii
tektoniki kier globalnych
Globalna cyrkulacja atmosferyczna
1. Geneza ruchów powietrza w atmosferze
2. Gradient baryczny
3. Pomiary prędkości wiatru
4. Bryza
5. Efekt Coriolisa
6. Cyklony i antycyklony
7. Przestrzenny rozkład ciśnienia atmosferycznego na
Ziemi
8. Układ globalny wiatrów w dolnej troposferze
9. Monsuny
10. Wiatry lokalne
11. Krążenie powietrza w komórce Hadleya
12. Prądy strumieniowe i fale Rossby’ego
Strefy morfoklimatyczne kuli ziemskiej
1. Klimat a procesy morfogenetyczne
2. Roślinność a procesy morfogenetyczne
3. Klasyfikacje stref morfoklimatycznych
4. Klimatyczne cykle rozwoju rzeźby
-1-
Download