instrument finansowy, którego wartość zależy od wartości

advertisement
Instrument pochodny — instrument finansowy, którego
wartość zależy od wartości instrumentu podstawowego — cena
instrumentu pochodnego na rynku zmienia się, gdy zmienia się
cena instrumentu podstawowego. W przypadku zarządzania
ryzykiem stopy procentowej i kursu walutowego mowa jest o
zmianach stopy procentowej i kursu walutowego. Rodzaje:
1. opcje

opcja kupna — daje posiadaczowi prawo do kupna
określonej ilości instrumentu podstawowego w ustalonym
okresie, po ustalonej cenie;

opcja sprzedaży — daje posiadaczowi prawo do sprzedaży
określonej ilości instrumentu podstawowego w ustalonym
okresie, po ustalonej cenie.
2. kontrakty terminowe — zobowiązują dwie strony do
zawarcia w określonym terminie w przyszłości transakcji kupnasprzedaży ustalonej ilości instrumentu podstawowego po
ustalonej cenie. Jedna strona zobowiązuje się do dostarczenia
w przyszłości ustalonej ilości instrumentu podstawowego, druga
—
do
zapłacenia
za
dostarczoną
ilość
instrumentu
podstawowego. Termin dostawy i cena są ustalone w
momencie zawarcia kontraktu terminowego.
Hedging — operacja asekuracyjna
 praktyka kompensowania ryzyka zmian cen dowolnych
towarów na rynku, na które zawierane są kontrakty transakcji
terminowych (financial futures). Polega ona na wykorzystaniu
takiego samego kontraktu (ze względu na towar i jego ilość)
przez zajęcie przeciwnej pozycji na rynku futures.
 strategia inwestowania w instrumenty finansowe, dążąca do
minimalizacji ryzyka. Jest to giełdowa transakcja terminowa,
zawierana w celu zabezpieczenia się przed stratami,
związanymi z niekorzystnymi zmianami cen (kursów) towarów
lub instrumentów finansowych w przyszłości.
Rodzaje strategii zabezpieczających:
 hedging długi - zakup kontraktów futures w celu zmniejszenia
ryzyka wzrostu cen przedmiotów kontraktu;
 hedging
krótki
zabezpieczenia
się
sprzedaż
przed
kontraktów
spadkiem
cen
futures
dla
przedmiotów
kontraktu;
 delta hedging - delta określa liczbę akcji przypadającą na 1
sprzedaną opcję jaką powinien posiadać inwestor, aby móc
skonstruować strategię o zerowym ryzyku; stosowanie tej
strategii wymaga okresowego korygowania zajmowanych
pozycji ze względu na zmiany zachodzące na rynku.
Download