opcje-i-instrumenty-pochodne-spread

advertisement
Rynek instrumentów pochodnych. Historia opcji i rynku instrumentów pochodnych. Istota, strategie
i wycena opcji.
Opcje i instrumenty pochodne I. Rynek instrumentów pochodnych: Instrument pochodny to
instrument finansowy mający postać kontraktu, którego wartość zależy od wartości innego
instrumentu finansowego (np. akcji czy waluty) lub towaru, zwanego instrumentem podstawowym.
Innymi słowy, instrument pochodny "pochodzi" od instrumentu podstawowego. Mówi się również,
że instrument pochodny jest wystawiony na instrument podstawowy. Instrumenty pochodne na
szerszą skalę na rynkach finansowych pojawiły się w latach siedemdziesiątych. Przyczyną ich
wprowadzenia był wzrost zmienności kursów walutowych, stóp procentowych, cen akcji i cen
towarów, jaki można było obserwować na rynkach światowych w tym okresie. Wzrost zmienności
cen instrumentów finansowych oznacza zwiększenie ryzyka inwestowania w te instrumenty
finansowe. Właśnie w celu ograniczenia ryzyka wprowadzono instrumenty pochodne. Skorzystano
tu z istniejących wzorców, bowiem instrumenty pochodne wystawione na towary funkcjonowały
wcześniej w obrocie na giełdach towarowych - ich zadaniem było zmniejszanie ryzyka związanego
ze zmianami cen towarów, a ściślej zabezpieczanie przed wzrostem lub spadkiem cen towarów.
Podstawowym celem stosowania instrumentów pochodnych jest zabezpieczenie inwestora przed
zmianami ceny instrumentu podstawowego. Można się zabezpieczyć na przykład przed: wzrostem
ceny instrumentu podstawowego; spadkiem ceny instrumentu podstawowego; wzrostem i spadkiem
ceny instrumentu podstawowego. Innym celem stosowania instrumentów pochodnych jest
uzyskanie ponadprzeciętnych dochodów przy założeniu, że inwestor poniesie ryzyko większe niż
przeciętne. Stosowanie w tym celu instrumentów pochodnych wymaga jednak dużych umiejętności
w inwestowaniu i nie powinno być udziałem drobnych i
Opcje i instrumenty pochodne
I. Rynek instrumentów pochodnych:
Instrument pochodny to instrument finansowy mający postać kontraktu, którego wartość zależy od
wartości innego instrumentu finansowego (np. akcji czy waluty) lub towaru, zwanego instrumentem
podstawowym. Innymi słowy, instrument pochodny "pochodzi" od instrumentu podstawowego.
Mówi się również, że instrument pochodny jest wystawiony na instrument podstawowy.
Instrumenty pochodne na szerszą skalę na rynkach finansowych pojawiły się w latach
siedemdziesiątych. Przyczyną ich wprowadzenia był wzrost zmienności kursów walutowych, stóp
procentowych, cen akcji i cen towarów, jaki można było obserwować na rynkach światowych w tym
okresie. Wzrost zmienności cen instrumentów finansowych oznacza zwiększenie ryzyka
inwestowania w te instrumenty finansowe. Właśnie w celu ograniczenia ryzyka wprowadzono
instrumenty pochodne. Skorzystano tu z istniejących wzorców, bowiem instrumenty pochodne
wystawione na towary funkcjonowały wcześniej w obrocie na giełdach towarowych - ich zadaniem
było zmniejszanie ryzyka związanego ze zmianami cen towarów, a ściślej zabezpieczanie przed
wzrostem lub spadkiem cen towarów. Podstawowym celem stosowania instrumentów pochodnych
jest zabezpieczenie inwestora przed zmianami ceny instrumentu podstawowego. Można się
zabezpieczyć na przykład przed: wzrostem ceny instrumentu podstawowego; spadkiem ceny
instrumentu podstawowego; wzrostem i spadkiem ceny instrumentu podstawowego. Innym celem
stosowania instrumentów pochodnych jest uzyskanie ponadprzeciętnych dochodów przy założeniu,
że inwestor poniesi
(…)
… do ustalenia w przyszłości, czy zakupiony instrument będzie opcją kupna, czy opcją sprzedaży.
Wszystkie pozostałe parametry opcji, takie jak instrument bazowy, cena wykonania, data realizacji,
czy wartość premii są określane na początku życia opcji. Także w momencie zawierania transakcji
ustalany jest termin, do którego nabywca musi zdecydować o charakterze nabytej opcji, zwany dalej
terminem wyboru…
…. czy jest to opcja kupna, czy opcja sprzedaży, nominał transakcji, poziom zmienności
implikowanej, wysokość stóp procentowych, sposób i termin ustalenia kursu rozliczenia, datę
wygaśnięcia i rozliczenia opcji. Również wtedy dochodzi do zapłaty premii. Po upływie
określonego czasu ustalana jest cena wykonania. Zazwyczaj jako kurs rozliczenia przyjmuje się
cenę spot instrumentu bazowego lub jej określony procent, np…
… jest "właściwa" (odzwierciedla stosunek ryzyko-zysk). Zaletą modelu jest natomiast jego
ogólność. Zgodnie z modelem Blacka-Scholesa wartość europejskiej opcji kupna na instrument nie
wypłacający dywidendy dana jest wzorem:
gdzie:
c - wartość europejskiej opcji kupna,
S - cena instrumentu bazowego,
E - cena wykonania opcji,
r - stopa wolna od ryzyka,
T - długość okresu do terminu wygaśnięcia opcji, wyrażona…
… bazowego w dowolnym momencie życia opcji. Inwestor skorzysta z niego, o ile spełnione będą
dwa warunki jednocześnie: bieżąca cena rynkowa będzie niższa od ceny wykonania (w przypadku
opcji kupna) lub też od niej wyższa (dla opcji sprzedaży) oraz inwestor będzie wykluczał
sposobność korzystniejszej dla siebie zmiany ceny realizacji w przyszłości. Poprzez obniżenie
(opcja kupna) lub też podniesienie (opcja…
… a ceną rynkową instrumentu pierwotnego opcje dzielą się również na:
"opcja po cenie" (at the money) - jest to opcja, której cena wykonania jest równa cenie rynkowej
instrumentu pierwotnego, którego opcja dotyczy;
"opcja w cenie" (in the money) - jest to opcji, której cena wykonania jest niższa (w przypadku opcji
kupna) lub wyższa (w przypadku opcji sprzedaży) od ceny rynkowej instrumentu pierwotnego…
… się spośród innych opcji egzotycznych największą różnorodnością metod wyceny. Czynnikami
determinującymi wybór danego sposobu wyceny są: rodzaj opcji określony przez formułę średniej
oraz częstotliwość obserwacji cen instrumentu bazowego. Nie bez znaczenia jest także szybkość
obliczeń oraz ich dokładność. W przypadku opcji azjatyckiej opartej na formule średniej
geometrycznej, wyceny można dokonać w oparciu…
Opcje i instrumenty pochodne
Instrumenty pochodne
Opcje - Kupna - Sprzedaży
Opcje
Opcja - definicja i rodzaje
Instrumenty pochodne
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download