2.2.5.6. Wbudowane instrumenty pochodne - KGHM

advertisement
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości (11/21)
2.2.5.6. Wbudowane ins t r ument y pochodne
Uj ęcie począt k owe ins t r ument ów pochodny ch
Wbudowane instrumenty pochodne wyłącza się z umowy zasadniczej zawierającej wbudowany instrument pochodny i wprowadza się do ksiąg rachunkowych na
dzień jej zawarcia, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki:
umowa zawierająca wbudowany instrument pochodny (umowa mieszana) nie jest wyceniania w wartości godziwej, której zmiany odnoszone są do zysku lub straty,
charakter wbudowanego instrumentu oraz ryzyko z nim związane nie są ściśle powiązane z charakterem umowy zasadniczej i ryzykiem z niej wynikającymi,
odrębny instrument, którego charakterystyka odpowiada cechom wbudowanego instrumentu pochodnego, spełniałby definicję instrumentu pochodnego.
Ponownej oceny umów pod kątem wydzielenia z nich instrumentów wbudowanych dokonuje się w momencie, kiedy występuje istotna zmiana warunków umowy
powodująca znaczne zmiany w przepływach pieniężnych powstających z tejże umowy.
Wyżej opisane kryteria uznaje się za spełnione w szczególności dla kontraktów sprzedaży metali lub zakupu materiałów miedzionośnych, dla których cena ustali się
po dacie dokonania sprzedaży lub zakupu. W takich przypadkach Grupa wydziela z kontraktu zasadniczego sprzedaży/zakupu wbudowany instrument pochodny.
Od momentu wydzielenia, wbudowany instrument pochodny podlega wycenie do wartości godziwej na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Od dnia
wydzielenia wbudowane instrumenty pochodne klasyfikowane są jako aktywa lub zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez zysk lub stratę.
Zmiana stanu wbudowanych instrumentów pochodnych ujmowana jest jako korekta odpowiednio przychodów ze sprzedaży lub kosztu własnego sprzedaży.
2.2.5.7. R achunk owoś ć zabezpieczeń
Zabezpieczanie, dla celów rachunkowości, polega na proporcjonalnym kompensowaniu między sobą wyników uzyskiwanych na skutek zmian wartości godziwej lub
zmian przepływów środków pieniężnych wynikających z instrumentu zabezpieczającego i pozycji zabezpieczanej. W grupie instrumentów zabezpieczających
wyróżniane są instrumenty zabezpieczające wartość godziwą, instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych oraz instrumenty zabezpieczające udziały
w aktywach netto podmiotów zagranicznych. Aktywa finansowe niebędące pochodnym instrumentem finansowym lub zobowiązania finansowe niebędące
pochodnym instrumentem finansowym mogą być wyznaczone jako instrument zabezpieczający jedynie dla zabezpieczenia ryzyka walutowego.
Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej ani rachunkowości zabezpieczeń udziałów w aktywach netto podmiotów zagranicznych.
Instrumenty zabezpieczające wyznacza się jako zabezpieczające przepływy środków pieniężnych.
I ns t r ument y pochodne zabezpieczaj ące pr zepł y wy ś r odk ów pieniężny ch
Instrument pochodny zabezpieczający przepływy środków pieniężnych, to taki instrument pochodny, który:
służy ograniczeniu zmienności przepływu środków pieniężnych i można go przypisać konkretnemu rodzajowi ryzyka związanego z ujętym w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej składnikiem aktywów lub zobowiązań lub z wysoce prawdopodobną prognozowaną transakcją oraz
będzie miał wpływ na wykazywany zysk lub stratę.
Zyski i straty wynikające ze zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego przepływy pieniężne ujmowane są w innych całkowitych dochodach, w takiej
części, w jakiej dany instrument stanowi skuteczne zabezpieczenie związanej z nim pozycji zabezpieczanej. Część nieskuteczną odnosi się do zysku lub straty jako
pozostałe przychody operacyjne lub pozostałe koszty operacyjne. Zyski lub straty powstałe na instrumencie zabezpieczającym przepływy pieniężne odnoszone są do
zysku lub straty jako korekta z przeklasyfikowania w momencie, gdy dana pozycja zabezpieczana wpływa na zysk lub stratę.
Skuteczność (efektywność) zabezpieczenia oznacza stopień, w jakim zmiany przepływów pieniężnych związanych z zabezpieczaną pozycją, możliwe do przypisania
zabezpieczanemu ryzyku, są kompensowane zmianami przepływów pieniężnych związanych z instrumentami zabezpieczającymi.
Jeżeli zabezpieczane przyszłe zobowiązanie lub prognozowana transakcja prowadzą do ujęcia w sprawozdaniu z sytuacji finansowej niefinansowego składnika
aktywów lub zobowiązań, wówczas w chwili ujęcia tego składnika, związane z nim zyski i straty są uwzględnione w cenie nabycia lub innej wartości bilansowej danego
składnika aktywów lub zobowiązań.
W ramach rachunkowości zabezpieczeń stosuje się instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne. Wyznaczane zabezpieczenia dotyczą przyszłych
prognozowanych transakcji przyjętych w Planie Sprzedaży na dany rok. Plany te sporządzane są w oparciu o możliwości produkcyjne na dany okres. Grupa ocenia
prawdopodobieństwo wystąpienia tych transakcji jako bardzo wysokie, ponieważ z historycznego punktu widzenia sprzedaż zawsze realizowana była na poziomach
założonych w poszczególnych Planach Sprzedaży.
Przy zawieraniu transakcji, Grupa dokumentuje związek pomiędzy instrumentami zabezpieczającymi, a pozycjami zabezpieczanymi, a także cel zawarcia danej
transakcji. Grupa dokumentuje również swoją ocenę, zarówno na dzień rozpoczęcia zabezpieczenia, jak i bieżąco, czy instrumenty zabezpieczające są skuteczne oraz
czy w przyszłości oczekuje się wysokiej skuteczności w kompensowaniu zmian przepływów pieniężnych instrumentów zabezpieczających oraz zabezpieczanych
pozycji.
Zapr zes t anie s t os owania zas ad r achunk owoś ci zabezpieczeń
Zaprzestaje się ujmowania instrumentów pochodnych jako zabezpieczających, jeżeli instrument pochodny wygaśnie, zostanie sprzedany, wypowiedziany lub
zrealizowany lub, jeżeli Grupa wycofa wyznaczenie danego instrumentu jako zabezpieczenie. Grupa może podjąć decyzję o ustanowieniu dla danego instrumentu
pochodnego nowego powiązania zabezpieczającego, dokonać zmiany przeznaczenia instrumentu pochodnego bądź wyznaczyć go do zabezpieczenia innego
rodzaju ryzyka. Wówczas, dla zabezpieczeń przepływów środków pieniężnych, zyski lub straty powstałe w okresach, w których zabezpieczenie było efektywne
pozostają w innych skumulowanych całkowitych dochodach aż do momentu, w którym zabezpieczana pozycja wpłynie na zysk lub stratę.
Jeśli zabezpieczenie przyszłego zobowiązania lub prognozowanej transakcji przestanie funkcjonować, ponieważ pozycja zabezpieczana przestała spełniać definicję
przyszłego zobowiązania, bądź też ze względu na zaistniałe prawdopodobieństwo, że planowana transakcja nie zostanie zawarta, wówczas zysk lub strata netto ujęta
w innych całkowitych dochodach zostaje natychmiast przeniesiona do zysku lub straty jako korekta wynikająca z przeklasyfikowania.
Download