Kontrakty terminowe futures i forward

advertisement
Kontrakty terminowe futures i forward
Filip Akkad
Marcin Głodzik
forward

Umowa nabycia konkretnego instrumentu w przyszłości

Brak zabezpieczenia, pozagiełdowość, często zakładają fizyczną dostawę


Przedmiotem kontraktu najczęściej są towary (zboże, złoto, waluty) –
aktywa do wykorzystania innego niż spekulacja
Kontrakt opiera się na zobowiązaniu obydwu stron do kupna/sprzedaży
określonej ilości instrumentu po umówionej wcześniej cenie, z określonym
terminem wykonania
Zysk z kontraktu forward
Zakup
Źródło: J.Hull, Kontrakty terminowe i opcje,WIG Press, Warszawa 1998 s. 47
Sprzedaż
FRA



Odmiana kontraktu forward
Polega na przyjęciu umówionej w kontrakcie stopy procentowej od kapitału
o ustalonej wysokości i porównanie jej z wybraną stopą procentową na
rynku kasowym
W dniu wykupienia kontraktu, strony kontraktu rozliczają się z różnicy
pomiędzy umówioną stopą procentową a stanem wybranej stopy na rynku
kasowym pomnożoną przez wartość ustalonego kapitału
Wykorzystanie – Przykład 1
Krajowy eksporter otrzyma płatność za swoje towary w
obcej walucie (1mln Euro) w odroczonym terminie (3
miesiące). Chcąc zabezpieczyć się przed wahaniami
kursu walutowego, zawiera kontrakt forward na
sprzedaż 1mln euro za 3 miesiące z ceną terminową
4,20 PLN/EUR.
Po trzech miesiącach przedsiębiorca otrzymuje płatność
i zgodnie z kontraktem wymienia 1mln euro na 4,2mln
zł.
Wykorzystanie – Przykład 2
Uprawiający pszenicę rolnik boi się spadku cen zboża,
które nie jest jeszcze gotowe do sprzedaży, w
związku z czym zawiera kontrakt forward na 20t
pszenicy z ceną terminową 740zł/t z terminem
wykonania za 4 miesiące.
Po 4 miesiącach, gdy zboże jest gotowe, rolnik zbiera
plony i wykonuje kontrakt po cenie terminowej
otrzymując 14800zł.
Futures


Umowa zawarta pomiędzy stronami, zobowiązująca
jedną z nich do zakupu, a drugą do sprzedaży
określonej ilości przedmiotu transakcji, po wyznaczonej
cenie, w ustalonym dniu przyszłym, lub do dokonania
rozliczenia pieniężnego mającego na celu wyrównanie
różnicy cen
Standaryzacja kontraktu futures jest podstawowym
warunkiem jego występowania na zorganizowanym
rynku wtórnym np.określenie przez giełdę rodzaju walut
na które mogą być zawierane kontrakty terminowe, lub
jego rozmiar.
Rodzaje finansowych kontraktów
futures



Walutowe – transakcje których przedmiotem są
waluty (foreign exchange futures)
Procentowe – transakcje których przedmiotem są
oprocentowane instrumenty finansowe (interest rate
futures)
Indeksowe – transakcje których przedmiotem są
różnego rodzaju indeksy ekonomiczne, a w
szczególności kursów akcji (stock index futures)
Ogólny mechanizm



Każdy uczestnik rynku jest zobowiązany do złożenia
depozytu zabezpieczającego ustalonego jako część
wartości każdego kontraktu –wstępny depozyt
zabezpieczający
Jeżeli wartość depozytu zabezpieczającego spadnie
poniżej depozytu podtrzymującego tzw właściwego
depozytu zabezpieczającego następuje wezwanie do
uzupełnienia depozytu do poziomu WDZ
Zamknięcie pozycji polega na zajęciu przeciwstawnej do
zajmowanej przez uczestnika rynku i rozliczeniu
końcowym istniejącej różnicy wartości
GPW


Inwestor ma do dyspozycji kontrakty na indeks
WIG20, kontrakty na indeks mWIG40, 22
kontrakty akcyjne oraz kontrakty walutowe (EUR,
USD, CHF, GBP)
Wg GPW w następnym roku w obrocie powinny
pojawić się także kontrakty terminowe na stopę
procentową WIBOR
Główne zastosowania kontraktów
terminowych



Hedging – zabezpieczenie przed zmianą wartości
posiadanych instrumentów bazowych
Arbitraż – wykorzystanie różnic między cenami
instrumentów w stosunku do ich oczekiwanych
wartości bez ryzyka
Spekulacja – zajęcie otwartej pozycji
w
kontrakcie pochodnym dla uzyskania korzyści w
przypadku korzystnej zmiany cen instrumentów
pochodnych
Hedging - przykład

Posiadacz złota spodziewający się spadku ceny
złota może sprzedać kontrakt futures po cenie którą
chciałby utrzymać. Jeżeli okaże się, że cena
rynkowa rzeczywiście spadnie, posiadacz złota
pokryje stratę na cenie gotówkowej zyskiem z
kontraktu terminowego, jeśliby zaś cena kasowa
wzrosła, wartość jego złota pomimo straty na
kontrakcie terminowym wzrosłaby.
Arbitraż - przykład

Zakładając, że cena rozliczeniowa kontraktu
terminowego na akcję X wynosi 105 zł, cena
kasowa 100 zł, stopa wolna od ryzyka 6% a do
końca kontraktu 80, wtedy wartość pozycji wynosi 3,63 zł (czyli cena terminowa jest wyższa niż
gotówkowa). Zaciągamy kredyt (z odsetkami za 80
dni 101,32zł), kupujemy akcje po 100zł, i
wystawiamy kontrakt za 105zł osiągając
zdyskontowany zysk równy 3,58zł
Spekulacja - przykład

Zakupujemy kontrakt terminowy na akcje X, licząc
na wzrost ceny tego instrumentu pochodnego.
Korzyści przemawiające za tego typu spekulacją
aniżeli po prostu zakupu akcji X wynikają z dźwigni
finansowej, gdyż naszą inwestycją są jedynie
depozyty zabezpieczające, zaś rozliczenie oparte
jest na całej wartości kontraktu, istotnie zwiększając
rentowność inwestycji (oczywiście w przypadku
wzrostu ceny futures na akcje X)
Spekulacja – przykład 2

Znanym przykładem nieudanej spekulacji jest oferta
banku inwestycyjnego Barings (luty 1995). Nick
Leeson, makler działający w SIMEX zaczął
dokonywać spekulacji przez zakup kontraktów
futures na indeks Nikkei 224. W celu sfinansowania
rosnących strat wystawiał opcje kupna i sprzedaży
oparte na tym indeksie. W wyniku błędnej
predykcji doprowadził najstarszy bank Anglii do
bankructwa tracąc 1 mld dolarów
Porównanie
Futures
Forward
Przedmiot obrotu giełdowego,
wystandaryzowany
Umowa prywatna, brak
standaryzacji
Zabezpieczony depozytem
Brak zabezpieczenia
Rozliczany codziennie
Rozliczenie w na końcu
kontraktu
Zwykle zamykany przed
terminem realizacji
Zwykle dochodzi do dostawy
lub końcowego rozliczenia
Dźwignia finansowa
Brak dźwigni finansowej
Źródło: J.Hull, Kontrakty terminowe i opcje,WIG Press, Warszawa 1998
Dziękujemy za uwagę
Download