testy karwowski - globalne rynki finansowe - wrj

advertisement
testy karwowski.doc
(59 KB) Pobierz
Podstawą określenia kursu wymiennego jednostki pieniężnej może teoretycznie być:
- kruszec, inna jednostka pienięzna, koszyk walut.
2. Efekt Balessy- Samuelsona :
- pokazuje przyczyny realnej aprecjacji waluty krajowej przechodzących przez okres transformacji, pokazuje
dlaczego aprecjonuje się waluta krajów słabo rozwiniętych odnotowujących wzrost wydajności pracy w obszarze
produkcji dóbr wymienialnych.
3. Pieniądz konwencjonalny :
- jest to pogodzenia z kursem stałym, to odmiana pieniądza kruszcowego.
4.Trójkąt niespójności ( trylemat niespójności)dotyczy niemożliwości osiągnięcia (posiadania )jednoznacznie:
- stałego kursu swobody obrotów kapitałowych i pełnej autonomii polityki pieniężnej.
5. Eksporter- aby zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym –może:
-pożyczyć daną walutę obcą i ja sprzedać, daną walutę już teraz sprzedać na termin choć jej jeszcze nie posiada.
6.SCOUT:
- pozwal na zwiększenie liczby firm uczestniczących w przetargu, obniża poziom niepewności firm uczestniczących
w przetargu.
7. Break forward contracts :
- nie wymagają formalnie płacenia premii typowej dla opcji.
8. IET :
- spowodował rozdzielenie bankowości tradycyjnej i inwestycyjnej w USA.
9. LIBOR:
-jest liczony jako ,srednia stopa % zrealizowanych transakcji kredytowych na rynku międzynarodowym w
Londynie, jest silnie związany z rozwojem rynku eurowalutowego.
10. Podatek pobierany u źródła( withholding tax):
- obciąża tzw. Dochody pasywne.
11. Wprowadzenie SDR:
-pociągneło za sobą trwałe włączenie tej jednostki do składników rezerw walutowych.
12.Sterylizacja :
- wynika z chęci ograniczenia inflacji.
13. KONOSAMENT:
-daje prawo podjęcia i dysponowania wymienionymi tam dobrami, poświadcza fizyczne przyjęcie dóbr.
14. Eksporter korzysta z zero kosztownej opcji cylindrycznej. Polega ona na policzeniu opcji:
- long call i short put, gzdie cena opcyjna dla call jest wyższa niż dla put.
15. Stopa CIRR jest :
-stopą stałą dla danej transakcji eksportowej.
16. Delat dla opcji walutowej put:
- jest bliska zeru jeśli opcja put jest bardzo out-of-the-money.
17.Typowy system „urzędu walutowego” (currency board ) zakłada:
- pokrycie rezerwami waluty kluczowej co najmniej emisji pieniądza gotówkowego.
18. W statystykach za lipiec za lipiec 2009 NBP podaje, że pozycja zagraniczneinwestycje bezpośrednie w
Polsce była równa -24 mln euro. Oznacza to, że:
- zapisy po stronie Wn w tej pozycji były wieksze 0 24 mln euro niż po stronie Ma, zagraniczne inwestycje
bezpośrednie w Polsce netto spadły.
19. Bezpośrednim adresatem Ubezpieczenia kredytu dla nabywcy oferowanego przez KUKE jest :
- eksporter.
19. Ubezpieczenie KUKE od ryzyka kursowego dotyczy:
-transakcji z odroczonym terminem płatności powyżej 60 dni., spadku kursu w granicach 2-15%.
19.Ubezpieczenie kredytu dostawcy przez KUKE :
-jest adresowany do eksportera, obejmuje ryzyko produkcji i kredytu.
20. Porozumienie NAFTA tworzą:
-USA, Kanada,Meksyk
1.
21. Prowizja od przyznanego a niewykorzystanego kredytu syndykalnego to:
-commitment Fe.
22. Transakcja walutowa NDF:
-lepiej nadają się do spekulacji niż tradycyjne transakcje forward, nie wymagają dostawy walut, zakładają
rozliczenie różnicy ceny forward i spot.
23. Wysokość delty dla opcji walutowej put typu europejskiego, którą jest At-the-money:
- jest w przybliżeniu równa -0,5 .
-LONGCALL (SHORT PUT) – OTM-0, ATM-0,5, ITM-1
-SHORTCALL (LONG PUT)- OTM-0, ATM-(-0,5), ITM –(-1)
1. Kurs walutowy wynosi MYR/TND 0,38582:
-podobny kurs jest przykładem notowania prostego w Tunezji.
2. W wielkij Brytanii podano w tabeli kursowej, że kursy dla riala Omanu wynoszą 0,59 -067. Oznacz to że:
-bank sprzedaje riale za funty żądając 0.59 funta za jednego riala, bank sprzedaje riale za funty po 0,59 OMR/GBP
3. W wielkiej Brytanii podano w tabeli kursowej ze kursy dla dinara Bahrajnu wynoszą 0,5588-0,6534.
Oznacz to , że :
- bank sprzedaje funta żąda za niego 0,6534 dinara,
- bank sprzedaje dinary za funty żądając 0,5588 funta za jednego dinara,
-bank sprzedaje dinary za funty po 0,5588BHD/GBP.
3. Jeśli wykorzystujemy dwa notowania odwrotne to aby obliczyć kurs krzyżowy:
-dzielimy jeden kurs kupna przez drugi kurs sprzedaży, mnożymy jeden kurs sprzedaży przez drugi kurs sprzedaży.
4. Oprocentowanie franka szwajcarskiego jest w przybliżeniu o 1,2 punktu procentowego niższe niż
analogicznie oprocentowanie dla funta. W związku z tym kurs forward na 1M franka do funta:
-będzie niższy niż kurs spot.
4.Oprocentowanie Franka szwajcarskiego na 3M jest w przybliżeniu o 0,8 punktu % niższe niż analogicznie
% dla euro.W związku z tym kurs forward na 3M franka do euro:
- wyniesie ok. 99,8 % kursu spot, wykaże dyskont, będzie niższy niż kurs spot.
5. W przypadku cross currency interest rate swap standardem jest :
- podawanie stałej stopy % dla jednej waluty, podczas gdy dla drugiej, na ogół dolara, stosuje się stopę zmienną.
6. Jeśli importer chce przyspieszyć zawartą wcześniej transakcję forward to :
-kupi walutę spot i jednocześnie sprzeda forward, zawrze transakcje swapową którą zakończy przez dostawę do
banku waluty obcej kupionej w pierwotnej transakcji forward.
7. Zmiany kursów walutowych:
-jednoznacznie zależą od relacji krajowej i zagranicznej stopy % (c.p)
8. Cena rozliczeniowa na giełdzie futures jest ważna ze względu na :
- ustalenie zysków i strat podmiotów które mają otwarte pozycje na gieładzie, procedurę marking to market,
9. Jeśli eksporter uczestniczy w przetargu i obawia się niekorzystnych zmian kursu to powinien:
-kupić opcje put.
10. Na tradycyjnym rynku walutowym dominują transakcje:
-banków informujących BIS między sobą.
11. Wzrost krajowej stopy % spowoduje (c.p):
-wzrost futures delta,
12. Wzrost zagranicznej …….:
- spadek futures delta.
13. Jeśli kurs kasowy spadnie to przy pozostałych warunkach niezmiennych cena opcji walutowej call:
-spadnie.
14. Jeśli kurs kasowy spadnie…………….put :
-wzrośnie.
15. Delta netto :
-mierzy wpływ zmienności kursu na cenę opcji.
16. Relacje wymienne korony norweskiej i vatu wynosiło w czerwcu VOV/NOK 0,0620. Załóżmy, że nie
korzystne wydarzenie gospodarcze w Vanualu spowodowały iż vatu zdeprecjonowało o jedną figurę. Kurs
wynosił wówczas:
-0,0520 ( jeden purzk 0,0001 odjąć ).
17.Jeśli oczekuje się dłużej zmienności kursu walutowego, ale nie jest jasny kierunek zmiany kursu ,należy
zastosować strategię:
-długiego dusiciela lub długiego stelaża.
18. Pierwszą Unią Celną była:
-Unia Państw Niemieckich Zollverein.
20. Trasatem w przypadku osoby fizycznej jest :
-bank wystawcy czeku.
(remitent- osoba na rzecz której powinna być wypłacona kwota wpisana na czeku
Trasant-os.fiz. wystawiająca czek)
21. Jeśli bank importer z pominięciem banku pośredniczącego upoważnia eksportera do ciągnięcia niego
traty i gwarantuje wykup tej traty po przedłużeniu jej z dokumentami handlowymi, to mamy do czynienia z :
-akredytywą niepotwierdzoną.
22.Przekazanie dotacji UE przeznaczonej na budowę autostrady zostanie zapisane w bilansie płatniczym
polski :
- w transferach kapitałowych po stronie Ma
23. Jeśli rezydent polski wyjeżdża służbowo do Niemiec , to wydatki jego firmy na przejazd koleją z Berlina
do Drezna powinny być zapisane w bilansie płatniczym Niemiec:
- po stronie Ma w pozycji Podróże
24. Należne ale nie wypłacone dochody odsetkowe od kredytów zaciągniętych przez rezydentów polski za
granicą, będą zapisane w bilansie płatniczym polski :
-w ogóle nie będą zapisane w bilansie płatniczym polski.
25. Wypłaty w związku z wykorzystaniem opcji call na stopę %:
-nie są dyskontowane.
26. Na tradycyjnym rynku walutowym największy udział mają transakcje:
-swap
27. Centra offshore charakteryzują się :
-swoboda prowadzenia działalności gospodarczej.
28. Aby zabezpieczyć się przed wzrostem stopy procentowej powinniśmy:
- kupić opcję put na kontrakt futures. na stopę % , sprzedać kontrakt futures na stopę%.
29.Jeśli bank żąda od drugiej strony transakcji 6,15 % w zamian za oprocentowanie zmienne to znaczy, że
bank kwotuje swapa %:
- 6,10 -6,15.
30. Jeśli bank jest gotowy płacić kontrahentowi 3,15%..........
-3,15-3,20.
1.Transakcje na tradycyjnym rynku walutowym zawierane przez dealerów informujących BRM z
podmiotami niefinansowymi:
- nie przekraczają 20 % obrotów ogółem.
(z innymi dealerami informującymi BRM 43%, z innymi podmiotami finansowymi 40%, z podmiotami nie
finansowymi 17%).
2. Na WGT walutowe kontrakty futures są rozliczne:
-przez dostawę i przez różnicę cen.
3. Liczba otwartych kontraktów na giełdzie futures może być:
-większa niż zero przy zerowym obrocie piątego dnia handlu, mniejsza niż obrót piatego dnia handlu.
4. Kurs walutowy wynosi GBP/JPY 157,45. Jen jest walutą:
-kwotowaną.
5. Organizacja działająca w latach 1950-1958 służąca ułatwieniu rozliczeń wielostronnych to:
-Europejska Unia Płatnicza.
6. Walutowe prawa opcyjne jako instrument zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym polegają na :
-prawie do żądania zapłaty w wybranej wcześniej ustalonej walucie.
7. Za najważniejsze przyczyny kryzysu argentyńskiego na początku XX w. uważa się :
-brak dyscypliny budżetowej i finansowanie deficytu budżetowego ze źródeł zagranicznych, zbyt duże zadłużenie
zagraniczne firm argentyńskich.
(Kryzys meksykański-zamieszki a Chicepias , zamach prezydenta, sytuacja polityczna, rosnący deficyt rach.
Bieżącego,
(Kryzys daleki wschód- szybkie przyspieszenie wzrostu gospodarczego, przepływy finansowe, deficyt rach.
Bieżącego, zbyt długie … podtrzymanie kursu waluty obcej, )
8.Jeśli transakcja między rezydentem a nie rezydentem każe dokonać zapisu 1 mln. Po stronie Ma w pozycji
Inwestycje bezpośrednie w bilansie płatniczym, to może to świadczyć o :
-zakupie akcji firmy krajowej przez nie rezydenta, sprzedaży akcji firmy zagranicznej przez rezydenta .
9.Dochody odsetkowe od kredytów wypłacone na rzecz nie rezydentów będą za[isane:
-po stronie Wn w pozycji dochody pierwotne.
10.Aby obecnie skorzystać z typowej pomocy IDA na najkorzystniejszych warunkach dany kraj musi mieć
niską wiarygodność kredytową i dochód narodowy brutto z 2007 r. na poziomie :
-poniżej 1.095 $.
11. Pasywa zagraniczne banków na świecie szacuje się obecnie na :
-ok. 36 bln.$
tj. 35.828,4 mld $
(Aktywa ok. 37,5 bln $
tj. 37.528,5 mld $)
12. Wśród emisji międzynarodowych dłużnych papierów wartościowych dominowały wg. Ostatnich danych:
-emisje instytucji finansowych, papiery o stałym oprocentowaniu.
13. Prowizja za zobowiązanie się banku do zapewnienia finansowania na pierwszym etapie udzielania
kredytu syndykalnego to :
-underwriting fee
(Facility fee – prow. Otrzymane przez banki w zamian za pozostałe środki do dyspozycji bez względu na to czy
zostaną wykorzystane czy nie.
Commiment fee – płatne od niewykorzystanej części kredytu.
Participation fee- prowizja za wyrażone chęci przył. się do syndykatu zależna od kwoty zobowiązania.
14. Czeki bankierskie:
-są stosowane w obrocie zagranicznym.
1. Stopa LIBOR:
- jest średnią stóp % po jakich banki są gotowe pożyczać środki finansowe innym bankom londyński.
2. Jeśli kurs kasowy jest równy 15 PLN/100CZK i średnie % w PLN wynosi 3% a korony 4% to przybliżony
kurs forward PLN ZA 100 CZK na 3 M wyniesie:
-14, 85 ((0,03-0,04)/4)
3. System z Breton Woods oparty był na:
- walucie kluczowej wymienialnej na złoto.
4. Kredytowanie w formie zakupu przyznanej puli dewiz za własną walutę z obowiązkiem zwrotnej
odsprzedaży tych dewiz w uzgodnionym terminie stosuje:
- MFW
5. Opcje walutowe występują:
- zarówno na rynku giełdowym jak i OTC
6. Odkryty (uncovered) arbitraż %:
-polega na wejściu w otwartą pozycję long w walucie której % relatywnie wzrosła:
7. Zagraniczna inwestycja bezpośrednia o horyzoncie czasowym ok. 10 lat może być zabezpieczona przed
ryzykiem kursowym przez :
-kupno opcji call na walutę kraju inwestycji.
8. Rynek giełdowy kontraktów futures rozwinął się:
-w Chicago w latach 70 XX wieku.
9. Jeśli eksporter po wysyłce towaru skład w swoim banku wysyłkowe i dołącza do nich żądanie akceptowania
terminowej traty ponosząc przy tym pełne ryzyko wykonania zobowiązania rozliczeniowego to mamy do
czynienia z :
- inkasem dokumentowym D/A
(Inkasem dokumentowym D/P – żądanie dokładnej zapłaty.)
10. Brytyjską instytucją rządową służącą popieraniu eksportu jest:
- ECGB
(Szwajcaria –SERV,,, Polska – DOKE, KUKE).
11. Akredytywa dokumentowa jest dla banku wystawiającego :
- zobowiązaniem o charakterze pozabilansowym.
12. Zjawisko przenoszenia siedziby firm do centrów offshore by stamtąd (przynajmniej formalnie ) działać w
przestrzeni zewnętrznej nazywane było:
-outbound inversion
(carry forward-carry back- zagraniczna nadpłata może zostać przesunięta do przodu do 5 lat lub wstecz 2 lata.
Worldwide approach- zasada narodowości st. W USA, wielkiej beytanii, japoni,podatek jest wymierzany od
zagregowanego dochodu krajowego firmy i przedst. z nia kapitał , dochód do opodatkowania oblicza się łącznie z
dochodu zagranicznego oddziałów i firm zależnych.
Terytoria approach- jednakowemu opodatkowaniu podlegają wszystkie przeds. Działające na terenie danego kraju
tak jak krajowa i zagraniczna.
Tax deferals- odnosi się do przypadków, w których podatnik może opóźnić płacenia podatków w przyszłym
okresie. W teorii netto podatki powinny być takie same. W praktyce, ze względu na wartość pieniądza w czasie,
płacenie podatków w przyszłości, jest zwykle korzystniejsze niż płacenie im teraz).
13. SDR został wprowadzony do obrotu przez:
-MFW
14. Podstawową zaletą forfaitingu jest z punktu widzenia eksportera :
-otrzymanie gwarancji przetargowej, brak regresu z tytułu oddanych do dyskonta weksli.
15. Rolą underwriterów jest:
-zorganizowanie syndykatu.
16. Walutowe prawa opcyjnie jako instrument zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym polegają na:
-prawie do żądania zapłaty w wybranej wcześniej ustalonej walucie.
17. Opcje na walutowe transakcje futures :
- są typu amerykańskiego i mogą być wykorzystane każdego dnia roboczego przed datą wygaśnięcia.
18. Kurs walutowy wynosi 0,40 TND/MYR. Na tej podstawie można powiedzieć że:
- dinar jest walutą kwotowaną.
19. Formalnie floating został uznany za dopuszczalną formę mechanizmu kursowego:
- w drugiej poprawce do statutu MFW uchwalonej w 1976 r.
20. Jeśli wykonujemy dwa notowania odwrotne to aby obliczyć kurs krzyżowy:
-mnożymy jeden kurs sprzedaży przez drugi kurs sprzedaży.
21. Zmina bazy w walutowej transakcji futures powoduje, że:
- zabezpieczenie pozycji walutowej nie jest doskonałe.
22. Firma kupiła opcję put LIBOR 3M ze stopą 3 % na 1 mln$ W dniu wygaśnięcia opcji rynkowej stopa %
wynosi 2% W takiej sytuacji firma :
-otrzyma 2.500 $
23. Zasada naliczania Floating Rate Notes powodują, że:
- wahania cen FRN są duże.
24.Właściwy depozyt zabezpieczający na walutowej giełdzie futures jest:
- mniejszy niż depozyt wstępny, mniejszy lub równy depozytowi wstępnemu.
Plik z chomika:
wrj
Inne pliki z tego folderu:


 02022014521.jpg (1148 KB)
grf1 test 29.01.2012 (ocena-3).jpg (822 KB)
grf test 29.01.2012 (ocena -3).jpg (1170 KB)
 GRF wyklady.doc (666 KB)
 Zdjecie0635.jpg (756 KB)
Inne foldery tego chomika:

Standardy sprawozdawczości finansowej
Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download