Instrukcja obsługi Arkusz do symulacji złożonych strategii

advertisement
Instrukcja obsługi
Arkusz do symulacji złożonych strategii
instrumentów pochodnych (opcje, futures)
inwestycyjnych
na
rynku
***
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za
skutki decyzji podjętych na podstawie wyników niniejszego arkusza.
Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyników
arkusza ponosi wyłącznie inwestor.
***
Arkusz umożliwia symulację strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem opcji oraz
kontraktów terminowych (futures).
Arkusz zawiera 5 zakładek
• W zakładkach [Strategia Nr 1] oraz [Strategia Nr 2] podajemy parametry
strategii,
• W zakładach [Wykres – Strategia Nr 1] oraz [Wykres – Strategia Nr 2]
przeglądamy wyniki utworzonych strategii,
• W zakładce [Wykres – Porównanie strategii] porównujemy do siebie
utworzone strategie.
1) Wprowadzanie danych
Dane dotyczące strategii wpisujemy w zakładkach [Strategia Nr 1] oraz [Strategia Nr
2]. Dane pisujemy tylko w komórkach o kolorze żółtym.
Arkusz umożliwia zbudowanie strategii złożonej z maksymalnie 4 instrumentów.
Parametry tych instrumentów wpisujemy kolejno w kolumnach od D do G w
wierszach od 2 do 7
Opis parametrów jakie należy wpisać
Nazwa parametru Komentarz
Nr wiersza
(zgodnie z
numeracją
arkusza
kalkulacyjnego)
2
INSTRUMENT
Opcja (O)
Futures (F)
Dane wpisujemy poprzez wybór z listy
rozwijalnej. Dostępne wartości:
O – w przypadku jeżeli składową jest opcja
F – w przypadku jeżeli składową jest futures
BRAK – usunięcie składowej ze strategii
3
POZYCJA
long (+)
short (-)
Wpisujemy
liczbę
instrumentów.
Jeżeli
zajmujemy pozycję długą (kupno) wówczas
wartość wpisujemy ze znakiem dodatnim.
Jeżeli zajmujemy pozycję krótką (sprzedaż)
-1-
wówczas wartość
ujemnym.
wpisujemy
ze
znakiem
4
TYP OPCJI
call (C)
put (P)
Dane wpisujemy poprzez wybór z
rozwijalnej. Dostępne wartości
C – w przypadku opcji kupna (call)
P – w przypadku opcji sprzedaży (put)
listy
5
KURS
WYKONANIA
OPCJI
Wpisujemy wartość kursu wykonania opcji
6
KURS FUTURES
Wpisujemy kurs kontraktu terminowego futures
Wpisujemy kurs wyrażony w jednostce
notowania instrumentu. Oznacza to, że:
− Dla futures oraz opcji indeksowych nie
uwzględniamy mnożnika,
− Dla futures oraz opcji na akcje nie
uwzględniamy liczby akcji przypadającej na
jeden instrument.
7
KURS OPCJI
Wpisujemy kurs opcji
Wpisujemy kurs wyrażony w jednostce
notowania instrumentu. Oznacza to, że:
− Dla futures oraz opcji indeksowych nie
uwzględniamy mnożnika,
− Dla futures oraz opcji na akcje nie
uwzględniamy liczby akcji przypadającej na
jeden instrument.
Przykład
− Kupno 20 opcji kupna o kursie wykonania 2.400 po kursie 50
-2-
− Sprzedaż 15 opcji sprzedaży po kursie wykonania 1.800 po kursie 12,55
− Sprzedaż 2 kontraktów terminowych futures po kursie 2.458
W arkuszu składowe strategii wpisujemy kolejno w kolumnach D-G
Przykład
− Sprzedaż 1 opcji kupna z kursem wykonania 2.400 po kursie 50 i
jednoczesne kupno 1 kontraktu terminowego futures po kursie 2.380
− Kupno 1 opcji kupna z kursem wykonania 2.400 po kursie 50, sprzedaż 2
opcji kupna z kursem wykonania 2 500 po kursie 28 oraz kupno 1 opcji kupna
z kursem wykonania 2.600 po kursie 16.
-3-
2) Wyniki
Wyniki liczbowe czytamy z tabeli znajdującej się w zakresie komórek C9:H36.
W pierwszej kolumnie (zakres komórek C10:C36) należy wprowadzić ciąg wartości
instrumentu bazowego dla których będzie prowadzona symulacja. Ciąg ten tworzymy
poprzez wpisanie w komórce C23 wartości środkowej tego ciągu oraz w komórce
B23 odległości pomiędzy kolejnymi wartościami tego ciągu.
odległości pomiędzy
kolejnymi
wartościami ciągu
Wartość
środkowa
ciągu
W pierwszym wierszu tabeli z wynikami (zakres komórek D9:G9) znajduje się nazwa
danej składowe. Składniki nazwy są następujące
1 Nazwa instrumentu OPT – opcja
FUT – kontrakt terminowy futures
2
Liczba instrumentów
3
Pozycja
LONG – długa (kupno instrumentu)
SHORT – krótka (sprzedaż instrumentu)
4
Typ opcji
CALL – opcja kupna
PUT – opcja sprzedaży
5
Kurs
Dla opcji – kurs wykonania
Dla futures – kurs kontraktu futures
Przykład
OPT 1 LONG CALL 2400
FUT 2 SHORT 2380
Kupno jednej opcji kupna z kursem
wykonania 2.400
Sprzedaż 2 kontraktów
futures po kursie 2.380
terminowych
W zakresie komórek D10:H36 znajdują się zyski/straty strategii oraz jej składowych
osiągnięte dla poszczególnych wartości instrumentu bazowego. Uwaga!!! Zyski i
straty wyrażone są w jednostce notowania instrumentu. Aby uzyskać rzeczywistą
kwotę zysków/strat należy wynik z arkusza przemnożyć przez:
− Dla futures oraz opcji na indeksy - mnożnik (10 zł)
-4-
− Dla futures oraz opcji na akcje – liczbę akcji przypadających na jednej
instrument.
3) Wykresy
W zakładkach [Wykres – Strategia Nr 1] oraz [Wykres – Strategia Nr 2] znajdują się
wykresy utworzonych strategii oraz ich składowych
W zakładce [Wykres – Porównanie strategii] możemy dokonać porównania strategii
których wyniki były widoczne w/w zakładkach.
Uwaga!!! Porównanie wyników strategii jest prawidłowe tylko w przypadku jeżeli obie
strategie tworzone były przy tych samych wartościach instrumentu bazowego (tzn.
dane w zakładce [Strategia Nr 1] w komórkach C10:C36 muszą być identyczne jak
dane w tych samych komórkach w zakładce [Strategia Nr 2]).
-5-
Download