Najczęściej zadawane pytania dotyczące opcji walutowych (FAQ)

advertisement
Najczęściej zadawane pytania dotyczące opcji walutowych (FAQ)
1. Co to jest opcja walutowa?
Opcja to kontrakt pomiędzy kupującym a sprzedającym dający prawo do kupna lub sprzedaży instrumentu
bazowego po określonej cenie w określonym terminie. W opcjach forex, instrumentem bazowym jest para
walutowa.
2. Co to jest call oraz co to jest put?
Opcja call (opcja kupna) to opcja dająca prawo do kupna pary walutowej. Jeśli inwestor przewiduje wzrost
ceny danej pary, może skorzystać na tym ruchu kupując opcję call (opcję kupna).
Opcja put (opcja sprzedaży) to opcja dająca prawo do sprzedaży pary walutowej. Jeśli inwestor oczekuje
spadku kursu danej pary, może skorzystać na tej zmianie kupując opcję put (opcję sprzedaży).
W obydwu scenariuszach, kupujący staje się posiadaczem, czyli osobą, która ma prawo do kupna lub
sprzedaży pary walutowej na określonych warunkach. Sprzedawca staje się wystawcą opcji call lub put, a co
za tym idzie musi respektować obowiązki wynikające z kontraktu opcyjnego.
3. Czy mogę również sprzedać opcję call lub put?
Tak. W poprzednim punkcie przedstawiono scenariusze, w których kupujesz opcję call lub put. Jeśli kupiłeś
opcję call lub put, możesz je zamknąć przed wygaśnięciem.
4. Dlaczego wykresy w instrukcji wyglądają inaczej niż standardowe wykresy cenowe?
W instrukcji używamy wykresów zysk/strata, aby zilustrować, w jaki sposób opcja może generować zyski (lub
straty).
EFIX DM | OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK®360
5. Kiedy mogę inwestować w opcje?
Rynek opcji otwiera się w niedzielę o 17.30 czasu wschodnioamerykańskiego, a zamyka w piątek o 17.00
czasu wschodnioamerykańskiego. Możesz inwestować w dowolnych godzinach w tym okresie.
6. Co to jest wygaśnięcie opcji?
Wygaśnięcie opcji to data w której wygasa kontrakt opcyjny.
GFT oferuje tygodniowe terminy wygaśnięcia aż do okresu sześciu miesięcy. Standardowo opcje wygasają o
godzinie 10.00 czasu wschodnioamerykańskiego w każdą środę (dla miesięcznych wygaśnięcie wypada
standardowo w trzecią środę miesiąca).
W dniu wygaśnięcia, opcja forex, która jest in-the-money podlega wykonaniu, a opcje at-the-money oraz outof-the-money wygasają bez wartości.
7. Czy mogę wykonać opcję przed jej datą wygaśnięcia?
GFT używa opcji europejskich, które mogą być wykonane tylko z datą wygaśnięcia. W dowolnym momencie
podczas godzin handlu można jednak kupić lub sprzedać identyczne opcje, aby zamknąć aktualne otwarte
pozycje na opcjach.
8. Co to jest cena wykonania opcji?
Cena wykonania to określona w kontrakcie opcyjnym cena, po której zostanie otwarta na Twoim koncie
długa lub krótka pozycja na instrumencie bazowym w dniu wygaśnięcia, jeśli opcja będzie in-the-money.
9. Czy mogę wybrać dowolną cenę wykonania?
GFT oferuje kilkanaście cen wykonania dla każdej dostępnej pary walutowej. Liczba cen wykonania, którą
widzisz zależy od zmian na rynku oraz liczby uczestników na rynku. W miarę zbliżania się daty wygaśnięcia,
liczba dostępnych cen wykonania może się zmienić.
10. Dlaczego cena mojej opcji (premia) się zmienia?
Kiedy otworzysz pozycję na opcji, zapewne zauważysz, że wartość premii zmienia się w czasie. Wiele
czynników może mieć wpływ na cenę opcji: cena instrumentu bazowego, stopy procentowe, cena
wykonania, zmienność rynkowa oraz czas pozostały do wygaśnięcia.
11. Dlaczego data wygaśnięcia ma wpływ na cenę opcji (premię)?
Wartość czasowa jest jednym z dwóch składników premii opcyjnej. Kiedy opcja ma długi czas do wygaśnięcia,
ma większą szansę być na wygaśnięciu in-the-money. Dlatego właśnie opcje, które mają długie terminy do
wygaśnięcia mają większą wartość czasową. Kiedy opcja zbliża się do terminu wygaśnięcia, wartość czasowa
premii maleje.
12. Co stanie się z moją opcją na wygaśnięciu?
Na wygaśnięciu, Twoja opcja in-the-money zostanie automatycznie wykonana na platformie DealBook®360,
a w konsekwencji na rachunku zostanie otwarta pozycja spot forex. Opcje at-the-money oraz out-of-themoney wygasają bez wykonania (bez wartości). Wszystkie swoje pozycje możesz zobaczyć w raportach
dostępnych na platformie DealBook®360.
EFIX DM | OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK®360
Download