Słownik pojęć związanych z handlem opcjami

advertisement
Słownik pojęć związanych z handlem opcjami
At-the money (ATM) – opcja jest ATM, kiedy cena wykonania opcji oraz bieżąca cena rynkowa są takie same. Jeśli
Twoja opcja była at-the-money a wykonanie nastąpiło dzisiaj, opcja wygaśnie bez wartości.
Call (opcja kupna) – opcja dająca prawo do kupna pary walutowej po określonej cenie w określonym czasie.
Chain (łańcuch opcyjny) – tabela pokazująca ceny wykonania opcji, daty wygaśnięcia oraz ceny kupna (ASK) oraz
sprzedaży (BID) dla opcji call oraz put dla danej pary walutowej. Łańcuch opcyjny możesz wyświetlać w Tablicy Opcji.
Delta (współczynnik Delta) - pokazuje jak cena opcji zmieni się w zależności od zmiany ceny instrumentu bazowego
o jednostkę. Najczęściej wyrażona jest w procentach. Delta ocenia prawdopodobieństwo, że Twoja opcja wygaśnie
in-the-money, bazując na aktualnej sytuacji rynkowej.
Exercise (wykonanie) – operacja otwarcia pozycji na rynku bazowym (spot) w dniu wygaśnięcia.
Expiry (data wygaśnięcia) – jest do data w której kontrakt opcyjny wygasa, a Ty kupujesz lub sprzedajesz określoną
parę walutową po określonej cenie, jeśli opcja jest in-the-money. GFT oferuje europejski typ opcji, dlatego opcja nie
może być wykonana przed swoim wygaśnięciem.
Gamma (współczynnik Gamma) - pokazuje, o ile zmieni się współczynnik Delta w zależności od zmiany instrumentu
bazowego o jednostkę. Zazwyczaj przy zajmowaniu długiej pozycji na opcji call oraz krótkiej na opcji put Gamma jest
dodatnia. Analogicznie – krótka pozycja na opcji call oraz długa na opcji put skutkować będą ujemną wartością
współczynnika Gamma.
Greeks (współczynniki greckie) - zestaw narzędzi nazywany współczynnikami greckimi, które pokazują jak kształtuje
się ryzyko opcji. Na platformie DealBook® dostępnych jest pięć współczynników greckich (Delta, Gamma, Rho, Theta
oraz Vega).
Holder (kupujący lub posiadacz opcji) – osoba, która kupuje opcję call lub opcję put.
In-the-money (ITM) - kiedy opcja ma wartość wewnętrzną mówi się, że jest in-the-money („w cenie”). W przypadku
opcji kupna, opcja jest in-the-money, kiedy cena wykonania jest mniejsza od bieżącej ceny rynkowej instrumentu
bazowego. W przypadku opcji put, opcja jest in-the-money, kiedy cena wykonania jest powyżej bieżącej ceny
rynkowej instrumentu bazowego.
Intrinsic value (wartość wewnętrzna) - jest to różnica pomiędzy ceną wykonania Twojej opcji a bieżącą ceną
instrumentu bazowego.
Leg (noga, etap strategii) – pojedyncza opcja w strategii wykorzystującej wiele opcji.
Obligation (obowiązek) – zobowiązanie sprzedającego do respektowania warunków kontraktu opcyjnego.
Out-of-the-money (OTM) - w przypadku opcji kupna, opcja jest out-of-the-money („poza ceną”) w momencie, kiedy
jej cena wykonania jest większa od bieżącej ceny rynkowej instrumentu bazowego (pary walutowej). W przypadku
opcji put, opcja jest out-of-the-money, kiedy cena wykonania jest poniżej bieżącej ceny rynkowej instrumentu
bazowego. Opcje out-of-the-money nie posiadają wartości wewnętrznej.
Premium (premia, cena opcji) – cena, jaką płaci nabywający opcję, a którą otrzymuje sprzedający (wystawiający)
opcję.
Put (opcja sprzedaży) – opcja dająca prawo do sprzedaży pary walutowej po określonej cenie w określonym
terminie.
EFIX DM | OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK®360
Rho (współczynnik Rho) - pokazuje, jak zmieni się wartość opcji, w zależności od zmiany stopy procentowej.
Risk reversal (korytarz, odwrócenie ryzyka) – strategia ta służy najczęściej do ochrony długiej lub krótkiej pozycji
zajętej na parze walutowej, jednakże może być również wykorzystywana do spekulacji odnośnie kształtowania się
zmienności rynkowej. Strategia ta polega na sprzedaży (kupnie) opcji kupna (call), która jest out-of-the-money oraz
kupnie (sprzedaży) opcji sprzedaży (put) również out-of-the-money na tej samej parze walutowej. Opcje te mają taką
samą wartość współczynnika Delta oraz taki sam termin wygaśnięcia. Podczas, gdy nie ma ograniczeń co do
możliwego do uzyskania zysku, możliwa do poniesienia strata jest również nieograniczona.
Straddle (stelaż) – strategia opcyjna, w której jednocześnie otwierasz pozycję na opcji kupna oraz sprzedaży na tej
samej parze walutowej. Jeśli kupujesz obie opcje mówi się o kupnie stelaża, a kiedy sprzedajesz obie opcje mówi się
o wystawieniu stelaża. Obie opcje muszą mieć takie same ceny wykonania oraz daty wygaśnięcia.
Strangle (pętla) – strategia ta jest podobna do strategii stelaża: otwierasz jednocześnie (kupujesz lub sprzedajesz)
opcję call oraz put na tej samej parze walutowej z tą samą datą wygaśnięcia. Różnica polega na tym, że w przypadku
strategii strangle, cena wykonania opcji put jest niższa niż cena wykonania opcji call.
Strike price (cena wykonania) – określona cena, po której zostanie otwarta pozycja na rynku bazowym, w momencie
wygaśnięcia opcji in-the-money.
Theta (współczynnik Theta) - pokazuje zmianę wartości opcji w zależności od upływu czasu o jednostkę (efekt
upływu czasu do terminu wygaśnięcia).
Time value (wartość czasowa) - jest zdefiniowana jako różnica między premią opcyjną a wartością wewnętrzną opcji.
Time decay (efekt upływu czasu do terminu wygaśnięcia) – zjawisko, które polega na tym, że w miarę zbliżania się
życia opcji do jej wygaśnięcia, jej wartość czasowa spada.
Underlying (instrument bazowy) – instrument finansowy, na którym bazuje kontrakt opcyjny. W przypadku opcji
walutowych, instrumentem bazowym jest para walutowa.
Vanilla (opcja waniliowa) – standardowa opcja call lub put.
Vega (współczynnik Vega) - mierzy, jak zmienność rynkowa wpływa na premię opcyjną.
Vertical (spread pionowy) – strategia polega na otwarciu długiej i krótkiej pozycji na opcjach call lub put na tej samej
parze walutowej. Każda opcja jest nazywana „nogą” strategii. Obie opcje mają ten sam czas wygaśnięcia, ale różne
ceny wykonania. Wielu inwestorów używa strategii spreadowych w momencie, kiedy wiedzą, w która stronę podąży
rynek, ale nie są pewni, jak silny będzie to ruch.
Volatility (zmienność) – mierzy bieżące rynkowe zmiany cen instrumentu bazowego. Jest używana do obliczenia
wartości czasowej opcji, która z kolei jest wykorzystywana do wyliczenia premii opcyjnej (ceny opcji).
EFIX DM | OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK®360
Download