id21920-Opcje

advertisement
OPCJE
Kołodziejczyk Ewelina
Definicja
 Instrument pochodny, którego działanie jest „niesymetryczne”.
 Nabywca opcji (kupujący) otrzymuje prawo zakupu lub sprzedaży
instrumentu bazowego po określonej w umowie cenie (nie obowiązek!).
 Wystawca opcji (sprzedający) zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży
instrumentu bazowego po ustalonej cenie.
 Premia cena opcji. Kwota jaką płaci nabywca opcji za otrzymane prawo
kupna lub sprzedaży.
Elementy opcji
 Cena wykonania (K)  ustalana w momencie wystawiania opcji, jej
poziom nie ulega zmianie;
 Cena instrumentu bazowego (S)  wartość rynkowa instrumentu
bazowego, którego dotyczy opcja (np. waluta, stopa procentowa, metale
szlachetne itd.);
 Cena opcji (premia; P)  wartość rynkowa opcji; cena jaką płaci nabywca
za prawo;
 Data wygaśnięcia (T)  termin, po którym opcja traci swoją ważność;
 Termin wykonania opcji  dzień, w którym opcja może być wykonana
(różny w zależności od rodzaju opcji)
Rodzaje opcji
Ze względu na moment wykonania:
1. Opcje europejskie (wykonanie możliwe tylko w momencie T)
2. Opcje amerykańskie (wykonanie w dowolny dniu w okresie od nabycia do
daty wygaśnięcia)
Dodatkowo wyróżniamy:
1. Opcje azjatyckie (dochód z opcji uzależniony jest od średniej ceny
instrumentu bazowego)
2. Opcje binarne (oparte na prognozie: CALL – wzrost, PUT – spadek)
Opcje azjatyckie
 Oparte są na średniej arytmetycznej lub geometrycznej.
 Wykonanie opcji oznacza otrzymanie przez nabywcę kwoty na poziomie:
|(S-K) x nominał opcji|
 Można wykorzystać w celach hedgingowych, aby zabezpieczyć własne
przepływy pieniężne następujące w danych dniach w przyszłości.
 Cena opcji azjatyckich (premia) jest niższa niż cena opcji standardowych,
ponieważ zmiany średniej ceny instrumentu bazowego opartych na wielu
obserwacjach są niższe niż zmiany oparte na pojedynczej obserwacji.
 Rynki: walutowe, stóp procentowych, towarowe
zawierają wiele jednokierunkowych transakcji).
(inwestorzy,
którzy
Opcje binarne
 Oparte na spekulacji np. czy dana waluta PLN umocni się (CALL)/ spadnie
(PUT) w stosunku do EUR w określonym z góry horyzoncie czasowym.
 Wystarczy zmiana o 1 pips (1pips = 0,0001), aby osiągnąć zysk.
 Rodzaje opcji binarnych:
 Europejskie tzw. HIGH/LOW  wzrost/ spadek poziomu kursu instrumentu w
terminie wygaśnięcia;
 Amerykańskie tzw. One touch  warunki opcji wyznacza broker; wystarczy, aby
w trakcie trwania opcji tylko raz kurs osiągnął wskazany poziom przez brokera;
 Opcje: no touch (kurs instrumentu nie osiągnie wskazanego poziomu (bariery))
oraz double no touch (kurs instrumentu „porusza się” w korytarzu wahań, nie
osiągnie górnej ani dolnej bariery)
Sposoby wykonania kontaktu
 Dostawa fizyczna
 CALL – nabywca opcji ma prawo kupić, wystawca opcji ma obowiązek
sprzedać instrument bazowy,
 PUT – nabywca opcji ma prawo sprzedać, wystawca opcji ma
obowiązek kupić instrument bazowy,
 Rozliczenie pieniężne
 CALL - kupujący otrzymuje wynagrodzenie od wystawcy opcji, jeśli kurs
instrumentu bazowego przekroczy umówioną cenę, sprzedający opcję
dostaje premii
 PUT - kupujący otrzymuje wynagrodzenie od wystawcy opcji, jeśli kurs
instrumentu bazowego spadnie poniżej umówionej ceny, sprzedający
opcję dostaje premię
OPCJA KUPNA CALL
OPCJA SPRZEDAŻY PUT
NABYWCA
OPCJI
(LONG)
Prawo do kupna
Prawo do sprzedaży
WYSTAWCA
OPCJI
(SHORT)
Obowiązek sprzedaży
Obowiązek kupna
Źródło:
:http://keywordteam.net/gallery/200421.
html (dostęp: 02.05.2017r.)
Rodzaje
pozycji
zajętych na
rynku opcji
Wykonanie opcji
OPCJA CALL
OPCJA PUT
X>S
OTM
X<S
OTM
X=S
ATM
X=S
ATM
X<S
ITM
X>S
ITM
OTM – Out of the money
ATM – At the money
ITM – In the money
CENA OPCJI (PREMIA)
 Premia to cena opcji, a więc przyjmuje zawsze wartość dodatnią.
 Zależy od dwóch elementów:
 Wartość wewnętrzna (Vi)
 Wartość czasowa (Vt)
P = Vi + Vt
WARTOŚĆ CZASOWA
 Wartość czasowa to dodatnia różnica:
 OPCJA PUT  między ceną wykonania (K) a ceną instrumentu
podstawowego (S): K - S
 OPCJA CALL  między ceną instrumentu podstawowego (S) a
ceną wykonania (K): S - K
WARTOŚĆ WEWNĘTRZNA
 Część premii, która przekracza wartość wewnętrzną. Można stwierdzić, iż
jest to cena jaką płaci nabywca opcji za „nadzieję” na przyszłe zyski.
Vt = P -Vi
PARYTET CALL-PUT
 Określa zależność pomiędzy cenami europejskich opcji Call i Put.
c = p + S - Xe-rT
c- premia opcji zakupowej (call),
p – premia opcji sprzedażowej ( put),
S- cena instrumentu bazowego,
X- cena wykonania opcji,
r - stopa bez ryzyka,
T- czas do wykonania opcji.
 Parytet call- put pozwala w krótkim czasie określić ceny przeciwstawnych opcji.
 Dodatkowo jest niezależny od instrumentu bazowego danej opcji.
STRATEGIE OPCYJNIE
Spread byka
Spread niedźwiedzia
Długi stelaż
Krótki stelaż
Dziękuję za uwagę  !
Download