~~ ftVV>~l 1 ~

advertisement
Warszawa, dnia 03 grudnia 2015 r.
RZECZPOSPOLIT A POLSKA
MINISTER FINANSDW
Pawel S7alamacha
'3 .X20 I .1 .2015
Dyrekto rzy Izb Skarbowych
Dyrektorzy Urz~dow Kontroli
Skarbowej
wszyscy
~~ ftVV>~l 1 ~
Dzialaj~c
na podstawie art. 14a § I ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z p6zn. zm.), uwzgl((dniaj~c orzecznictwo s~d6w administracyjnych,
w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz
organy kontroli skarbowej w zakresie mozliwosci zaliczania do koszt6w uzyskania przychod6w
ponoszonych przez podatnik6w podatku dochodowego od os6b prawnych wydatk6w b((d~cych
nastt(pstwem przedtenninowego rozwiC\.Zywania (zarnykania) kontrakt6w dotycz~cych
instrument6w pochodnych, w tym opcji walutowych, uprzejmie wyjasniarn.
Wskazae nalezy, iz urnowa opcji walutowej jest odplatn~ urnow~ pomi((dzy nabywc~ opcji
a wystawc~ opcji, zgodnie z kt6r~ nabywca opcji rna prawo do nabycia lub sprzedaZy
w ustalonym tenninie okreslonej ilosci waluty po z g6ry okreslonym kursie. Wystawca opcji rna
zas obowiC\.Zek w ustalonym tenninie do dokonania sprzedaZy lub zakupu waluty po tym kursie.
Rozr6znia sit( przy tym dwa podstawowe rodzaje opcji:
•
opcjt( kupna (call), kt6ra daje nabywcy opcji prawo do kupna waluty po z g6ry ustalonej
cenie (po kursie realizacji), zas wystawca opcji jest zobowiC\.Zany sprzedae nabywcy opcji
zakontraktowan~ Hose instrumentu bazowego (waluty) po tej cenie, oraz
•
opcjt( sprzedazy (put), kt6ra daje nabywcy opcji prawo do sprzedazy waluty po z g6ry
ustalonej cenie (po kursie realizacji), zas wystawca opcji jest zobowiC\.Zany kupie od
nabywcy opcji zakontraktowan~ ilose instrumentu bazowego (waluty) po tej cenie.
Istotnym w przypadku opcji jest takZe czt(stotliwose realizacji praw wynikaj~cych z opcji.
W przeszlosci, szczeg61nie w latach 2007-2008, celem zabezpieczenia wysokosci uzyskiwanych
przychod6w oraz ponoszonych koszt6w uzyskania przychod6w, niekt6rzy podatnicy nabywali
od instytucji finansowych wystawiane przez te instytucje opcje walutowe. Jednoczesnie, z uwagi
na fakt, iz wystawienie przez te instytucje wspornnianych opcji wiC\.Zalo si(( poniesieniern przez
nabywc(( instrurnentu okreslonych koszt6w (tzw. prernii), cz((se podatnik6w decydowala si((
r6wniez - tytulem zaplaty za nabywane opcje - na wystawienie na rzecz instytucji finansowej
opcji walutowych. Zauwazye przy tym nalezy, iz zazwyczaj zawierane w tym zakresie umowy
mialy charakter wieloletni.
Dynamiczna zmiana uwarunkowan gospodarczych, jaka wyst~ila w ww. latach, prowadz~c~ do
istotnych zmian kurs6w walut obcych sprawila, iz podatnicy czt(sto, celem ograniczenia
wydatk6w i strat zwi~zanych z wystawieniern przez nich wspornnianych instrument6w
pochodnych, racjonalnie decydowali si(( na przedtenninowe rozwi~zywanie zawartych
(
kancelaria (iilmf gov.pl
instytucjami tinansowyml umow I "zamykanie" tych kontraktow . Ozialania tc skutkowaly
jednak koniecznoscill poniesienta przez nich dodatkowych wydatk6w, takich jnk kOS7ty
wynikajqce z /uwicrunych ug()d ay koszty uL.yskanla 1 obslugi kredytl'lw, 7cH':I(tgni y tych cclem
splaty zobow illzan wyni kaj<lcych z przcdtcnninowcgo fOzwilll,al11a kontraktu.
7
OceniaJllc skutkl, Jakie na gruncie pr/.cpis6w ustawy '1 dllla 15 lutcgo 11)92 r. () podarku
c/Ot:/lOc/oll'ym oti (}.HJh pl'llll'nych (Oz . . z 2014 r. poz. ~5 1 , 7 p6Zn. zm .) - dalej "updop", wi'l.z,\
sit( dla podatmkow w nastt(pstwi e przedtenninowego rozwi 'l.zania (zamkni t(cia) umow
dotyczllcych wystawionych przez tych podatnikow opcji walutowych, wskazae nalezy, iz
stosownie do tresci art. 15 ust. I wymienionej ustawy, kosztami uzyskania przychodow s'\ koszty
poniesione w celu osi<tgnit(cia przychodow lub zachowania alba zabezpieczenia zrodla
przychodow, z wyjlltkiem kosztow wymienionych wart. 16 ust. 1 updop.
W przypadkach zatem, kiedy nabywane opcje walutowe zabezpieczaly ryzyko kursowe
zwictZane z prowadzonll przez podatnika dzialalnoscill gospodarczll nalezy uznae, iz nabycie to
sluZylo ,,zachowaniu i zabezpieczeniu irodla przychodow", a wydatki jakie podatnik poniosl
w zwictZku z zawarciem i rozliczeniem kontraktow, w tym koszty uzyskania i obslugi kredytow
zacicmni((tych celem splaty zobowictZan wynikajllcych z przedterminowego rozwictZania
kontraktow, podlegajll zaliczeniu do kosztow uzyskania przychod6w na podstawie art. 15 ust. 1
updop. Natomiast w sytuacji, gdy nabycie to mialo wy1'l.cznie cel zarobkowy (spekulacyjny)
wydatki takie nie stanowill kosztow uzyskania przychod6w, 0 ktorych mowa w art. 15 ust. I
updop.
I
~NIST6 FIN AN SO"
{aA~()/V'
Pawel Szalam uc h
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards