Zadanie 9.1. O instrumencie bazowym wiadomo, ˙ze jego aktualna

advertisement
9
Zadanie 9.1. O instrumencie bazowym wiadomo, że jego aktualna cena wynosi 50, zaś zmienność 0,50. Stopa wolna od ryzyka jest równa 5% w skali
roku.
• Dokonaj wyceny europejskiej opcji sprzedaży oraz kupna, jeżeli jej cena
realizacji wynosi 60, zaś termin do wygaśniecia
1 rok.
֒
• Oblicz oraz zinterpretuj wskaźniki greckie.
• Oblicz zmienność implikowana֒ dla opcji, jeżeli jej cena wynosi 10.
Zadanie 9.2. Dla akcji o bieżacej
cenie 50 wystawiono opcje֒ kupna o terminie
֒
wykonania za rok oraz cenie wykonania 50. Aktualna cena opcji wynosi 10,9,
zaś stopa wolna od ryzyka jest na poziomie 5%. Implikuje to zmienność
σ=0,5. Wskaźniki greckie dla tej opcji wynosza:֒ ∆=0,64; Γ=0,015; ν=18,76;
θ=-5,7 oraz ρ=20,9. Odpowiedz na nastepuj
ace
֒
֒ pytania:
• Jaka bedzie
teoretyczna cena opcji po upÃlywie miesiaca,
zakÃladajac
֒
֒
֒ że
cena instrumentu bazowego, jego zmienność oraz stopa wolna od ryzyka
pozostana֒ bez zmian.
• Stopa wolna od ryzyka wzrosÃla o 1 pkt. proc., zaś cena akcji spadÃla do
49. Jaka jest nowa, teoretyczna cena opcji.
• Cena opcji sprzedaży o identycznych parametrach jak w treści zadania
wynosi 8,5. O ile zmieni sie֒ ta cena, jeżeli cena akcji wzrośnie o 5 PLN.
Dokonaj aproksymacji drugiego stopnia.
Zadanie 9.3. Ze strony www.gpwinfostrefa.pl wgraj dane dzienne dotyczace
֒
poziomu indeksu WIG20 oraz ceny wybranej opcji (kupna lub sprzedaży)
na indeks WIG20 o najbliższym terminie wygaśniecia.
Wykonaj nastepuj
ace
֒
֒
֒
polecenia:
• Na podstawie danych dziennych z ostatnich 250 notowań oszacuj zmienność implikowana֒ indeksu WIG20 (w ujeciu
rocznym).
֒
• Stosujac
֒ model Blacka-Scholesa dokonaj wyceny wybranej opcji dla 7
różnych dni. Przyjmij stope֒ procentowa֒ na poziomie 4%.
14
• Porównaj oszacowania z poprzedniego punktu z aktualnymi cenami
opcji.
• Dla wybranych dni oblicz zmienność implikowana֒ i porównaj z wartościa֒ obliczona w pierwszym punkcie.
15
Download