Pytania testowe-rynki finansowe

advertisement
Pytania testowe
Rynki finansowe
Uwaga: tylko niektóre zdania w tym zestawie są prawdziwe!
1. Rynek finansowy to ta część rynku, gdzie przeprowadza się wyłącznie transakcje
instrumentami dłużnymi.
2. Dłużne instrumenty finansowe są przedmiotem obrotu na rynku finansowym.
3. Przedmiotem obrotu na rynku finansowym są wyłącznie instrumenty dłużne.
4. Każde roszczenie jednego podmiotu do majątku innego zaliczane jest do
instrumentów finansowych.
5. Instrumentami finansowymi są wyłącznie zgodne z obowiązującym prawem
roszczenia jednych podmiotów do majątku innych
6. Gdy następuje odroczenie płatności za dostarczony produkt, powstaje instrument
finansowy.
7. Przedwojenne banknoty Banku Polskiego są instrumentami finansowymi
8. Akcje i prawa poboru akcji zaliczane są do instrumentów dłużnych
9. Spłata długu powoduje umorzenie instrumentu finansowego
10. Podstawowy instrument finansowy służy do czasowego lub ostatecznego przeniesienia
na kontrahenta własności pieniędzy lub środków pieniężnych.
11. Pochodny instrument finansowy można nabyć tylko razem z instrumentem
podstawowym
12. Cena instrumentu pochodnego porusza się w przeciwną stronę do ceny instrumentu
podstawowego
13. Ceny ropy naftowej albo pszenicy mogą stanowić podstawę dla instrumentów
pochodnych na rynku finansowym
14. Instrumentem bazowym dla instrumentów pochodnych mogą być wyłącznie dłużne
instrumenty finansowe,
15. Indeksy giełdowe są jedną z częściej wykorzystywanych baz dla instrumentów
pochodnych rynku finansowego.
16. Nieodłączną cechą dłużnego instrumentu finansowego jest jego oprocentowanie.
17. Niektóre dłużne instrumenty finansowe nie mają wierzyciela
18. Wszystkie instrumenty finansowe są zbywalne
19. Każdy zbywalny instrument finansowy można sprzedać lub podarować innej osobie
20. Każdy papier wartościowy jest instrumentem finansowym
21. Każdy instrument finansowy jest papierem wartościowym
22. Nie ma takich papierów wartościowych, które nie byłyby instrumentami finansowymi
23. Wszystkie rodzaje lokat bankowych zalicza się do instrumentów dłużnych
24. Każdy instrument finansowy oferowany przez bank komercyjny jest instrumentem
dłużnym
25. Celem tzw. rzeczywistych transakcji finansowych jest dostawa przedmiotu kontraktu i
zapłata za ten przedmiot.
26. W tzw. rzeczywistych transakcjach finansowych przedmiot kontraktu ma być
dostarczony w ustalonym terminie.
27. Nierzeczywiste transakcje finansowe służą wyłącznie do pozorowania przepływu
środków finansowych
28. W tzw. nierzeczywistych transakcjach finansowych nie dochodzi do rozliczenia
transakcji między stronami
29. Celem tzw. nierzeczywistych transakcji finansowych jest wyłącznie finansowe
rozliczenie skutków zmian cen, stóp procentowych bądź indeksów giełdowych.
30. Transakcje kasowe, zwane także spotowymi, rozliczane są niezwłocznie po ich
zawarciu.
31. Zapłata za przedmiot kontraktu w tzw. transakcji kasowej (spotowej) następuje w
trzecim dniu roboczym od momentu jego zawarcia.
32. Istotą tzw. transakcji terminowych jest to, że w momencie ich zawierania ustalane są
jedynie warunki, a dostawa i rozliczenie następuje w wyznaczonym terminie
późniejszym
33. Data „spot” oznacza na rynku finansowym termin dostawy i rozliczenia w trzecim
dniu roboczym od dnia zawarcia transakcji.
34. Transakcje rozliczane w trzecim dniu od daty ich zawarcia zalicza się do transakcji
terminowych
35. Na rynku pieniężnym handluje się wyłącznie krótkoterminowymi instrumentami
dłużnymi.
36. Jeżeli chcę ulokować jakąś kwotę na termin krótki, to mogę to zrobić tylko na rynku
pieniężnym.
37. Długoterminowa lokata możliwa jest tylko na rynku kapitałowym.
38. Nie jest możliwa długoterminowa inwestycja finansowa w krótkoterminowych
instrumentach finansowych.
39. Na rynku kapitałowym można dokonywać lokat wyłącznie na długie terminy.
40. Hurtowy rynek pieniężny, podobnie jak giełda papierów wartościowych, należy do
tzw. rynków sformalizowanych.
41. Rynek depozytów międzybankowych jest rynkiem niesformalizowanym (over the
counter).
42. Przedmiotem obrotów na rynku pieniężnym są wyłącznie instrumenty dłużne o
podstawie dyskontowej.
43. Depozyty międzybankowe należą do instrumentów dłużnych o podstawie
dyskontowej.
44. Depozyty międzybankowe zaliczane są do instrumentów dłużnych o podstawie
odsetkowej (kuponowej)
45. Bony pieniężne NBP oraz bony skarbowe są z punktu widzenia inwestora tak samo
skonstruowane.
46. Każdy inwestor może kupić bony skarbowe bezpośrednio na rynku pierwotnym.
47. Oferty kupna bonów skarbowych na rynku pierwotnym mogą składać tylko dilerzy
skarbowych papierów wartościowych.
48. Rentowność do wykupu 13-tygodniowych bonów skarbowych kupionych na rynku
pierwotnym po 9825 zł wynosi 8,43%.
49. 13-tygodniowy bon skarbowy kupiony na rynku pierwotnym za 9825 zł i sprzedany
po 6 tygodniach za 9880 zł przyniósł inwestorowi rentowność zainwestowanego
kapitału na poziomie 4,8% p.a.
50. Rynek depozytów międzybankowych służy bankom przede wszystkim do regulowania
ich płynności.
51. Narodowy Bank Polski wykorzystuje rynek depozytów międzybankowych do
prowadzenia polityki monetarnej.
52. Narodowy Bank Polski zdobywa środki na swoją działalność m.in. kupując depozyty
na rynku międzybankowym.
53. Jednym z powodów przeprowadzania przez NBP transakcji na rynku pieniężnym jest
regulowanie poziomu stóp procentowych.
54. Właściwa płynność sektora bankowego jest jednym z powodów przeprowadzania
przez NBP transakcji na rynku pieniężnym.
55. Depozyt O/N kwotowany przez bank A 4,35-4,50. bank B może kupić po 4,35
56. Stopa procentowa od depozytu kupionego na 6 miesięcy może ulec zmianie
najwcześniej po miesiącu.
57. Bank, który potrzebuje środków w dniu bieżącym, może kupić depozyt na dowolny
termin.
58. Tylko depozyt O/N zapewnia kupującemu go bankowi środki na dzień bieżący.
59. Za pomocą depozytów O/N można pokrywać zapotrzebowanie na środki na dowolnie
długi okres.
60. Depozyt T/N kupiony na rynku międzybankowym w piątek zapewni bankowi
kupującemu środki w poniedziałek.
61. .Stopa WIBOR określa najwyższą w danym momencie na rynku stopę procentową, po
jakiej banki gotowe są udzielić (sprzedać) depozyt innym bankom
62. Stopa WIBID określa najniższą w danym momencie stopę procentową, po jakiej banki
są skłonne kupić depozyt od innych banków.
63. Stopy WIBID i WIBOR to urzędowe stopy procentowe Narodowego Banku
Polskiego.
64. Narodowy Bank Polski wykorzystuje rynek pieniężny do regulowania płynności
sektora bankowego.
65. Jeżeli kwotowania depozytów T/N w dwóch bankach wynoszą odpowiednio: 4,254,35 oraz 4,10-4,15, to nie ma warunków do przeprowadzenia transakcji arbitrażowej.
66. Na rynku depozytów międzybankowych nie jest możliwe przeprowadzanie transakcji
spekulacyjnych.
67. Do istoty transakcji arbitrażowych należy to, że zapewniają zysk bez ryzyka.
68. Transakcje z własnego kwotowania oznaczają kupno depozytów po cenie „offer”, a
sprzedaż po cenie „bid”.
69. Kupować depozyty po cenie bid i sprzedawać je po cenie offer może wyłącznie bank
kwotujący.
70. Użytkownik rynku zawsze kupuje depozyty po cenie bid, a sprzedaje je po cenie offer.
71. Rynek kapitałowy służy m.in. do plasowania na nim emisji bonów skarbowych.
72. Na rynku kapitałowym odbywa się zarówno publiczny, jak i niepubliczny obrót
długoterminowymi instrumentami finansowymi.
73. Instrumenty pochodne oraz instrumenty reprezentujące prawa korporacyjne są
przedmiotem obrotu na rynku kapitałowym.
74. Kontrakty futures i opcje są zaliczane do papierów wartościowych.
75. Jedną z funkcji rynku kapitałowego jest zapewnienie spekulantom godziwego zysku.
76. Jedną z głównych funkcji rynku kapitałowego jest zapewnienie optymalnych
warunków do rozwoju spółek kapitałowych.
77. Dzięki rynkowi kapitałowemu łatwiej jest zarządzać ryzykiem w spółkach
kapitałowych.
78. Emitentami instrumentów rynku kapitałowego są głównie gospodarstwa domowe
dysponujące nadwyżkami oszczędności.
79. Broker i makler to synonimy określające ten sam typ pośrednika na rynku
kapitałowym.
80. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie należy do rynków
niesformalizowanych.
81. Każdy może przeprowadzać transakcje, składając zlecenia kupna lub sprzedaży
bezpośrednio na giełdzie.
82. Jednym z ważnych zadań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jest
zapewnienie zainteresowanym jednakowego dostępu do informacji mających wpływ
na kursy instrumentów notowanych na giełdzie.
83. Na giełdzie odbywa się wyłącznie wtórny obrót akcjami i innymi instrumentami
finansowymi.
84. Giełda służy przede wszystkim do zapewnienia płynności notowanych na niej
instrumentów finansowych.
85. Wejście instrumentu finansowego do publicznego obrotu musi zostać poprzedzone
stosowną decyzją Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
86. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wydaje m.in. licencje na prowadzenie
działalności maklerskiej.
87. Domy maklerskie działają wyłącznie na rynku wtórnym papierów wartościowych.
88. Kto chce uczestniczyć w transakcjach giełdowych, musi posiadać konto inwestycyjne
oraz konto rozliczeniowe w domu maklerskim.
89. Indeksy giełdowe służą m.in. jako syntetyczny wskaźnik wzrostu gospodarczego.
90. Jedną z funkcji pełnionych przez indeksy giełdowe jest funkcja bazy dla instrumentów
pochodnych.
91. Jednym, ze sposobów zmniejszenia ryzyka systematycznego jest dywersyfikacja
92. Dywersyfikacja portfela jest najprostszym sposobem zmniejszenia ryzyka
specyficznego na rynku kapitałowym.
93. Notowania w systemie ciągłym oznaczają, że inwestor może złożyć zlecenie kupna
lub sprzedaży akcji w dowolnym momencie sesji giełdowej.
94. Każde zlecenie złożone w czasie notowań ciągłych jest realizowane najpóźniej na
zakończenie sesji giełdowej.
95. Na rynku dewizowym dokonuje się m.in. transakcji kupna-sprzedaży obligacji
denominowanych w walutach obcych
96. Rynek dewizowy jest częścią rynku finansowego, na której zamienia się walutę
jednego kraju za walutę innego
97. Dolar jest prawnym środkiem płatniczym m.in. w Polsce
98. Transakcje kupna-sprzedaży walut są konieczne w wypadku przeprowadzania
rozliczeń z podmiotami zagranicznymi
99. Aktualnie polscy przedsiębiorcy mogą rozliczać się z podmiotami zagranicznymi w
polskiej walucie
100. Każda waluta wymienialna może służyć jako waluta rozliczeń w transakcjach
zagranicznych jeżeli miejscowe prawo na to zezwala.
101. Rynek over-the-counter (OTC) jest rynkiem sformalizowanym
102. Niektóre instrumenty rynku dewizowego są przedmiotem obrotu na giełdzie
papierów wartościowych
103. W kwotowaniu walutą bazową jest ta, w której wyraża się cenę drugiej.
104. Występując jako użytkownik rynku, przy kwotowaniu GBP/USD 1,8830-1,8870
możesz kupić funty sterlingi po kursie 1,8870.
105. Występując jako użytkownik rynku, przy kwotowaniu GBP/USD 1,8830-1,8870
możesz sprzedać funty sterlingi po 1,8870.
106. Chcąc kupić walutę jako użytkownik rynku zawsze płacimy cenę kupna (bid).
107. Kurs sprzedaży (offer) jest to cena, jaką uzyskuje za walutę animator rynku
108. Transakcja spot jest rozliczana w następnym dniu roboczym
109. USD/PLN w jednym banku kwotowany jest 2,4280-90, a w drugim 2,4250-70. Przy
takich kwotowaniach nie ma możliwości zyskownego arbitrażu.
110. GBP/USD w jednym banku kwotowany jest 1,8630-40, a w drugim 1,8600-10. W
tych warunkach istnieje możliwość zyskownego arbitrażu.
111. Jednym ze skutków arbitrażu jest wyrównywanie się kursów walut na rynku
dewizowym.
112. Pojęcie „kursy krzyżowe” oznacza kursy wzajemne różnych walut wyznaczone w
oparciu o kwotowania kursu dolara w tych walutach.
113. Kurs franka szwajcarskiego w złotych jest wyznaczany na podstawie kwotowania
kursu dolara w złotych i funta we frankach.
114. Kurs funta sterlinga w złotych (GBP/PLN) jest wyznaczany na podstawie kursu
USD/PLN oraz GBP/USD.
115. Transakcje spotowe służą wyłącznie bankom i innym podmiotom gospodarczym do
wyrównywania ich bieżącej płynności dewizowej.
116. Spekulacyjne spotowe (kasowe) transakcje kupna-sprzedaży dewiz nie wymagają
angażowania środków pieniężnych.
117. Istotą transakcji forward jest to, że w dniu jej zawarcia płaci się za kupioną walutę, a
jej dostarczenie następuje w uzgodnionym terminie w przyszłości.
118. Jeżeli we wtorek kupiłem 100 tys. dolarów forward 1W po 2,4250 zł, to dostanę je w
następny wtorek i wtedy muszę zapłacić 242500 zł.
119. Jeżeli w środę kupiłem 1 mln funtów sterlingów forward 2W po kursie 4,7230 zł, to
w piątek za dwa tygodnie muszę mieć 4 723 tys zł, aby za nie zapłacić.
120. Transakcje forward służą zarówno do spekulacji, jak i do zabezpieczenia od ryzyka
kursowego.
121. Podmiot mający terminowe zobowiązania w walucie obcej poniesie stratę, gdy kurs
tej waluty spadnie.
122. Podmiot mający terminową należność w walucie obcej może ponieść stratę, gdy
kurs tej waluty wzrośnie.
123. Warto zostawić niezabezpieczoną od ryzyka kursowego należność w walucie obcej,
jeżeli spodziewamy się wzrostu kursu tej waluty.
124. Warto zostawić niezabezpieczone zobowiązania w walucie obcej, jeżeli
spodziewamy się, że kurs tej waluty spadnie.
125. Zarówno długa, jak i krótka niezabezpieczona otwarta pozycja walutowa może
przynieść stratę.
126. Chcąc zabezpieczyć od ryzyka kursowego terminową otwartą pozycję walutową
długą, należy walutę tę sprzedać na termin.
127. Chcąc zabezpieczyć od ryzyka kursowego terminowe zobowiązanie w walucie
obcej, należy walutę tę sprzedać.
128. Chcąc zabezpieczyć od ryzyka kursowego terminowe zobowiązanie w walucie
obcej, należy walutę tę kupić.
129. Kwotowanie waluty bazowej z dyskontem (reportem) oznacza, iż kurs terminowy tej
waluty jest wyższy od kursu kasowego.
130. Kwotowanie waluty bazowej z premią oznacza, iż kurs terminowy tej waluty jest
niższy od kasowego (spotowego)
131. Zabezpieczenie terminowej należności lub terminowego zobowiązania poprzez
transakcję forward pozwala wyeliminować ryzyko kursowe, pod warunkiem, że nie
upadnie bank, z którym została zawarta transakcja.
132. Po zawarciu transakcji forward przestaje całkowicie istnieć ryzyko związane z
otwartą pozycją walutową.
133. Zabezpieczenie terminowej należności od ryzyka kursowego pozwala czasem
osiągnąć dodatkowy zysk z zabezpieczanej pozycji.
134. Zabezpieczenie terminowego zobowiązania od ryzyka kursowego zawsze wiąże się
z kosztami zabezpieczenia.
135. Zabezpieczenie terminowego zobowiązania od ryzyka kursowego zawsze wiąże się
z koniecznością poniesienia kosztów takiej operacji
136. Zawierając transakcję kupna waluty forward, nie musimy mieć w tym momencie
środków na zapłatę za tę walutę.
137. Zawierając transakcję sprzedaży danej waluty forward, dostaniemy od razu zapłatę
za tę walutę.
138. Transakcje forward mogą służyć do spekulacji na zwyżkę lub na zniżkę kursu danej
waluty.
139. Jeżeli diler sprzedaje dolary za franki szwajcarskie w transakcji kasowej i
równocześnie kupuje dolary za funty brytyjskie w transakcji terminowej, to
przeprowadza transakcję swap.
140. Kupno np. dolarów za funty w transakcji spot oraz sprzedaż dolarów za jeny w
transakcji forward oznacza transakcję swapową.
141. Kupując np funty brytyjskie za złote w transakcji forward oraz sprzedając funty za
złote w transakcji spot, przeprowadzamy w istocie transakcję swap.
142. Transakcja swap polega na równoczesnym zawarciu dwóch transakcji, kasowej i
terminowej tą samą parą walut z tym samym kontrahentem.
143. Transakcja swap jest wykorzystywana przede wszystkim do spekulacji na zmiany
kursów.
144. Podstawowym celem transakcji swap jest zamiana waluty w danym momencie
niepotrzebnej na potrzebną tylko na określony czas.
145. Transakcje swap są alternatywą dla transakcji forward.
146. Transakcja swap to inne określenie dla transakcji forward.
147. Transakcje swap znajdują zastosowanie w przypadku dokonywania ubezpieczonych
od ryzyka kursowego lokat terminowych na obcych rynkach.
148. Jeżeli mam wolny kapitał w złotych i chcę go ulokować na przykład na rynku
eurodolarowym tak, aby nie ponosić ryzyka kursowego, to powinienem przeprowadzić
transakcję swap.
149. Transakcje swap są alternatywą dla pożyczek w walutach obcych.
150. Do przeprowadzania transakcji swap są upoważnione tylko banki centralne
poszczególnych krajów.
151. Z istoty swapa wynika, że nie może on służyć jako instrument polityki monetarnej.
152. Niedopuszczalne jest, aby dwa banki zawierały między sobą transakcję swap.
153. Walutowy kontrakt futures to inne określenie dla transakcji forward.
154. Jednym z zastosowań walutowych kontraktów futures jest zabezpieczenie od ryzyka
stóp procentowych.
155. Chcąc zabezpieczyć się od ryzyka kursowego, można posłużyć się zarówno
transakcją forward, jak i walutowym kontraktem futures.
156. Walutowe kontrakty futures i kontrakty forward zaliczane są do tzw. transakcji
nierzeczywistych.
157. W transakcjach forward rzadko dochodzi do rzeczywistej dostawy walut będących
przedmiotem transakcji.
158. Kupno walutowego kontraktu futures wygasającego np. w grudniu daje pewność, że
kurs waluty kontraktu nie ulegnie zmianie do dnia jego wygaśnięcia.
159. W kontraktach futures w zasadzie nie dochodzi do dostawy walut będących
przedmiotem transakcji.
160. Posiadacz otwartej pozycji w walutowych kontraktach futures musi się liczyć z
koniecznością uzupełniania tzw. marży zabezpieczającej.
161. Tylko posiadacze krótkich pozycji w walutowych kontraktach futures muszą
uzupełniać marżę zabezpieczającą.
162. Tylko posiadacze długich pozycji w walutowych kontraktach futures muszą wnosić
dopłaty do marży zabezpieczającej.
163. Zarówno posiadacze długich, jak i krótkich pozycji w walutowych kontraktach
futures muszą się liczyć z koniecznością uzupełniania tzw. marży zabezpieczającej.
164. Opcje walutowe są jednym z instrumentów służących do ochrony od ryzyka
kursowego.
165. Osoba chcąca zabezpieczyć się od ryzyka wzrostu kursu walutowego powinna kupić
opcję put.
166. Osoba chcąca zabezpieczyć się od ryzyka spadku kursu walutowego powinna kupić
opcję call.
167. Opcja call chroni jej posiadacza przed wzrostem kursu waluty ponad poziom
wyznaczony przez kurs opcyjny.
168. Jeżeli kupiłem opcję call na kurs USD/PLN z ceną (kursem) wykonania 2,4750, to
mam pewność, że za każdego dolara otrzymam co najmniej 2,4750 złotych minus
zapłacona premia.
169. Jeżeli kupiłem opcję put na kurs USD/PLN z ceną (kursem) wykonania 2,4630, to
mam pewność, że za każdego dolara zapłacę najwyżej 2,4630 złotych plus zapłacona
premia.
170. Jeżeli mam opcję put na kurs USD/PLN z ceną (kursem) wykonania 2,4880, za którą
zapłaciłem premię opcyjną w wysokości 0,0030 PLN, a rynkowy kurs bieżący
USD/PLN wynosi 2,4900, to opcji takiej nie opłaci się wykonywać.
171. Jeżeli mam opcję call na kurs USD/PLN z ceną (kursem) wykonania 2,4900, za
którą zapłaciłem premię opcyjną w wysokości 0,0050 PLN, a rynkowy bieżący kurs
USD/PLN wynosi 2,4870, to opcji takiej nie opłaci się wykonywać.
172. Premia opcyjna to gratyfikacja, jaką otrzymuje nabywca opcji, gdy sprawdzą się
jego przewidywania co do kierunku i skali zmiany kursu.
173. Cena wykonania opcji to efektywny kurs waluty, po jakim nastąpi rozliczenie
między nabywcą i wystawcą opcji.
174. Kursem graniczym dla walutowej opcji call jest cena wykonania powiększona o
premię opcyjną.
175. Kursem granicznym dla walutowej opcji put jest cena wykonania powiększona o
premię opcyjną.
176. Kursem granicznym dla walutowej opcji call jest cena wykonania pomniejszona o
premię opcyjną.
177. Kursem granicznym dla walutowej opcji put jest cena wykonania pomniejszona o
premię opcyjną.
178. Gdy kurs rynkowy danej waluty jest wyższy od kursu granicznego, czyli kursu
wykonania opcji powiększonego o premię opcyjną, to posiadaczowi opcji call opłaci
się ją wykonać.
179. Gdy kurs rynkowy danej waluty jest niższy od kursu wykonania opcji
pomniejszonego o premię (czyli od kursu granicznego), to posiadaczowi opcji put
opłaci się ją wykonać.
Download