Âci-ga - pomoce - miastomoichmarzen

advertisement
Âci-ga.doc
(3668 KB) Pobierz
Arbitraż
Co to jest arbitraż? Arbitraż to strategia, która wykorzystuje sytuację, w której rynek wycenia dany instrument finansowy na niewłaściwym poziomie.
Kiedy arbitraż jest możliwy? Występowanie sytuacji, w której ten sam instrument finansowy jest notowany na dwóch różnych rynkach (przypadek akcji spółki, która jest
notowana na dwóch różnych giełdach).
Dlaczego arbitraż ma miejsce? Ponieważ rynki nie są efektywne w sposób ciągły i zdarzają się sytuacje, w których cena tego samego instrumentu jest różna na różnych
rynkach.
W jaki sposób zarabiamy? Kupujemy tam gdzie cena jest niższa i w tej samej chwili sprzedajemy tam, gdzie cena jest wyższa.
PRZYKŁAD
Arbitraż na akcjach spółki Inter X, która jest notowana na GPW oraz na giełdzie w Budapeszcie.
Dane:
• kurs akcji Inter X na GPW wynosi 152,00 złotych,
• kurs akcji Inter X na giełdzie w Budapeszcie wynosi 1.100 węgierskich forintów,
• kurs HUF/PLN wynosi 0,1370.
• kurs Inter X z giełdy w Budapeszcie wynosi 150,70 zł (kalkulacja 1.100 x 0,1370)
Różnica w wycenie akcji na GPW oraz na giełdzie w Budapeszcie wynosi 1,30 złotych.
152,00 - 150,70 = 1,30 złotych.
•
Strategia arbitrażu na 10.000 sztuk akcji:
kupno 10.000 sztuk akcji Inter X na giełdzie w Budapeszcie . Wartość transakcji wynosi 1.507.000 zł,
• sprzedaż (a dokładnie krótka sprzedaż) akcji Inter X na GPW. Wartość transakcji 1.520.000 zł.
Zysk z arbitrażu jest różnicą w wycenie papierów, czyli 1,3 złotych x 10.000 sztuk akcji = 13.000 zł.
CAMP Ryzyko papieru wartosciowego wg modelu CAPM
Carrying charge theory
•
Teoria ta określa, kiedy bezwzględnie (bo bez ryzyka) powinniśmy kupić kontrakt terminowy
•
Inwestycja powinien mieć miejsce, gdy:
cT – cena kontraktu terminowego zapadającego w terminie T, c – cena kontraktu kasowego na te same instrumenty, kT- koszty przechowywania do momentu T
Cena forward
W algorytmie ceny forward („F”):
- aktualna cena spot powinna być powiększona o koszty magazynowania („s”) do okresu rozliczenia („t”)
- aktualna cena spot („S”) powinna być dyskontowana stopą bez ryzyka („r”) na okres do rozliczenia („t”)
Cena forward powinna mieć postać:
Charakterystyka portfela inwestycyjnego
Portfel inwestycyjny opiera się na:
- stopie zwrotu
- ryzyku
- liczbie aktywów
- horyzoncie czasowym
Czynniki określajace cenę forward
- bieżąca cena spot
- bieżąca stopa procentowa
- okres do rozliczenia (umorzenia) kontraktu forward.
Alternatywą dla operacji forward jest: pożyczenie pewnej sumy pieniędzy teraz, następnie - kupienie określonych dóbr i trzymanie ich do momentu rozliczenia (płacąc koszty
magazynowania), a wreszcie – sprzedanie ich w tym dniu
- Metoda ta prowadzi do określania ceny na zasadzie porównywania dwu możliwości:
kupić teraz i trzymać, versus - kupić forward

Pomocne są tu dwa założenia
- płacąc za towar teraz, mimo że dostawa nastąpi za np. 3 miesiace, zamraża się środki, które ulokowane po stopie bez ryzyka przyniosłyby pewny zysk. Nabywca forward
żąda rekompensaty w postaci niższej ceny tego kontraktu
- jeśli dla odbiorcy przechowuje się towar by go dostarczyć np. za 3 miesiące, dostawca ponosi koszty magazynowania. Które powinny być zrekompensowane wyższą ceną
Credit Linked Notes
Credit Linked Notes. Jest to zabezpieczenie kredytu drogą emisji specjalnych papierów dłużnych o podwyższonym dla inwestora ryzyku. CLN zawarta jest jednak klauzula, na
mocy której bank zwolniony jest z obowiązku wypłaty całości nominału emisji, jeśli pogorszy się istotnie spłacalność długu z tego portfela np. zdolność spłaty spadnie poniżej
90% należności
Czynniki wpływające na poziom cen na rynkach finansowych
Depozyt wstępny zabezpieczający – kwota, obliczona od ostatniej ceny rozliczeniowej, którą inwestor musi posiadać na rachunku w momencie składania zlecenia
Depozyt Właściwy zabezpieczający (depozyt utrzymania, minimalny)
– minimalny poziom kwoty, którą inwestor posiadający otwarte pozycje jest zobowiązany utrzymywać na rachunku.
Przy składaniu zlecenia przeciwstawnego do wcześniej otwartej pozycji, lub przy składaniu zlecenia otwierającego pozycję skorelowaną inwestor nie wnosi wstępnego depozytu
zabezpieczającego.
Pozycje są skorelowane, jeżeli w obrębie jednej klasy kontraktów i dla różnych serii inwestor zajmie pozycje przeciwstawne.
Dyskontowanie
Dyskontowanie to proces obliczania obecnej wartości pieniędzy, które możemy
zarobić (lub stracić) w przyszłości.
Jeżeli znamy przyszłą wartość korzyści (lub straty) to obecna wartość możemy obliczyć po przekształceniu wzoru na obliczanie przyszłej wartości PV =
FV/(1+r)n
1. Wartość obecna przy rocznej
kapitalizacji
PV = FV*1/(1+r)n
2. Wartość obecna przy
wielokrotnej kapitalizacji w ciągu
roku
PV = FV*1/(1+r/m)n*m
3. Wartość obecna przy
ciągłej kapitalizacji
PVe = FV/er*n
Gdzie:
n - okres dyskontowania
m - liczba okresów w ciągu roku
r - stopa dyskonta
Dźwignia
Efektem działania dźwigni jest zatem zwielokrotnienie przyłożonej siły. Można stwierdzić, że dźwignia pozwala niewielkim wysiłkiem uzyskać duże rezultaty. NOŻYCE !
Efektem dźwigni finansowej jest zwielokrotnienie naszego wyniku finansowego. Stopy zwrotu, jakie uzyskujemy z inwestycji w kontrakty terminowe, są dużo wyższe niż przy
inwestycjach w instrumenty rynku kasowego, np. akcje.
W
życiu
codziennym
kwestię
ryzyka
kredytowego/niewypłacalności
partnera
rozwiązuje
zadatek.
- jeżeli strona, która go wręczyła, nie wywiąże się z zobowiązań, wówczas zadatek jest zatrzymywany przez drugą stronę umowy.
jeżeli
jednak
to
ona
nie
wywiąże
się
ze
swoich
zobowiązań,
wówczas
musi
zwrócić
zadatek,
zazwyczaj
podwójnej
wysokości.
W przypadku kontraktów terminowych strony transakcji przed zawarciem transakcji terminowej są zobowiązane do wniesienia w biurze maklerskim tzw. DEPOZYTÓW
ZABEZPIECZAJĄCYCH. Z tego też wynika dźwignia finansowa na kontraktach pochodnych. Zyski i straty z inwestycji są kalkulowane na podstawie pełnej wartości kontraktu
terminowego
Depozyt:
niewielki % wartości całego kontraktu,
depozyt dla kupującego= depozyt sprzedającego kontrakt.
-
to finansowa gwarancja, że druga strona transakcji wywiąże się ze swoich zobowiązań
Efekt
dźwigni
finansowej
kontraktów
terminowych
na
akcje
spółki
PKN
Orlen
.
Jeden kontrakt terminowy= 100 akcji. Zawieramy transakcje po kursie 100 zł, a wartość depozytu zabezpieczającego wynosi 1.200 PLN.
•
Przed
zawarciem
transakcji
nabywca
oraz
wystawca
muszą
w
BM
złożyć
depozyty
wysokości
1.200
zł,
•
Transakcja na kontraktach PKN Orlen po kursie 100 zł oznacza wartość transakcji 10.000 zł (kurs kontraktu 100 zł x liczba akcji 100 sztuk).
•
Gdy w terminie wygaśnięcia kurs akcji PKN Orlen wzrośnie o 10% to ostateczny kurs rozliczeniowy zostaje wyznaczony na poziomie 110 zł. Wzrost wartości instrumentu
bazowego
oznacza,
że
na
tej
inwestycji
zarobił
nabywca
kontraktu,
a
stracił
jego
wystawca.
Kwota
rozliczenia
dla
nabywcy
kontraktu
–
zysk
nabywcy
=
(110
zł100
zł)
x
100
akcji
=
1.000
zł.
Stopa
zwrotu,
czyli
rentowność
zaangażowanych
kapitałów:
=
kwota
rozliczenia/wartość
depozytu
=
1.000
zł/1.200
zł
=
83%.
Aby kupić kontrakt wystarczyło zainwestować jedynie 1.200 zł (depozyt zabezpieczający)!
W efekcie zmiany wartości instrumentu bazowego o 10% nabywca kontraktu osiągnął stopę zwrotu aż 83%. Zyski na kontrakcie były prawie 8-krotnie wyższe niż zyski z
bezpośredniej
inwestycji
w
akcje
spółki
PKN
Orlen.
Tak
właśnie
działa
efekt
dźwigni
finansowej.
Jednocześnie
WYSTAWCA
KONTRAKTU
ponosi
stratę
1.000
zł,
czyli
traci
83%
zainwestowanych
kapitałów.
W związku z powyższym, należy być świadomym, że kontrakty terminowe są instrumentem o bardzo wysokim ryzyku inwestycyjnym.
Efektywna stopa procentowa
Efektywna stopa procentowa to stopa procentowa uwzględniająca
częstotliwość kapitalizacji odsetek.
Efektywna stopa procentowa (re) wyraża sie następującym wzorem:
re = (1+r/m)m - 1
Ekspozycja na ryzyko walutowe
Hipoteza efektywności rynków finansowych zakłada, że
FRA
FRA (ang. Forward Rate Agreement) to umowa, w ramach której dwaj kontrahenci ustalają wysokość przyszłej stopy procentowej, która będzie obowiązywała dla określonej
kwoty wyrażonej w walucie transakcji dla z góry ustalonego okresu.
W
kontrakcie
FRA
wyróżnia
się
dwie
strony
transakcji:
długa pozycja (ang. long position – a FRA buyer) otrzymuje przepływ determinowany przez stawkę referencyjną w zamian za stawkę stałą kontraktu (RECEIVE floating and PAY
fixed),
(oczekuje
wzrostu
stopy
procentowej).
krótka pozycja (ang. short position – a FRA seller) otrzymuje przepływ stały (którego wysokość w rzeczywistości jest ustalona w dniu zawarcia transakcji) w zamian za stawkę
referencyjną (RECEIVE fixed and PAY floating), (oczekuje spadku stopy procentowej).
W kontrakcie FRA występuje:
- moment zawarcia transakcji (ang. transaction date),
- moment wniesienia depozytu, data rozpoczęcia okresu odsetkowego obowiązywania stawki referencyjnej (ang. start date), moment rozliczenia
- moment wycofania depozytu, data zakończenia okresu odsetkowego obowiązywania stawki referencyjnej (ang. end date).
Oznaczenie: FRA T x N
Podczas rozliczania kontraktu nie dochodzi do rzeczywistej wymiany odsetek. W dacie spot od dnia dnia T dochodzi jedynie do transferu różnicy stóp | rref − rFRA | w
odpowiednim kierunku.
Forward
Umowa, w której sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu kontraktu (najczęściej waluty, towaru) określonej jakości i ilości bądź rozliczenia kontraktu w ustalonym
przyszłym terminie wygaśnięcia kontraktu [ang. delivery/maturity/expiration date] po cenie uzgodnionej w dniu zawarcia kontraktu [ang. forward price].
Cechy:
- kontrakt (liczba i cechy objętych transakcją konkretnych walorów)
- cena (ustalona na początku transakcji)
- moment wykonania dostawy
- wysokość zaliczki wpłacanej nabywcy
przez kupującego (nie zawsze)
- praktycznie nie istnieje rynek wtórny
- zawiera się je w celu uniknięcia ryzyka powstałego w skutek wahań np., stopy procentowej, kursów walut, koniunktury na rynkach towarowych.
FUTURES definicja
Kontrakt terminowy o charakterze nierzeczywistym (bez dostawy instrumentu bazowego), rozwiązanie transakcji dokonuje się przez clearing. Są dwustronnie zabezpieczonymi
umowami na dostawę określonych walorów w wyznaczonym czasie i liczbie.
-nierzeczywiste,
-wystandaryzowane,
-obrót giełdowy, istnieje rynek wtórny.
Kontrakt futures - klasyfikacja
•
Walutowe transakcje futures
•
Procentowe transakcje futures
•
Akcyjne transakcje futures
•
Indeksowe transakcje futures
Standaryzacja kontraktu futures
•
Aktywa – instrumenty bazowe
•
Wielkość kontraktu
•
Warunki dostawy
•
Miesiące dostawy
•
Kwotowanie
Miesiące wygasania (trzeci piątek poniższych miesięcy)
Do oznaczania miesięcy stosuje się symbole literowe:
• H - marzec
• M - czerwiec
• U – wrzesień
• Z - grudzień
F styczeń
G luty
H marzec
J kwiecień
K maj
M czerwiec
N lipiec
Q sierpień
U wrzesień
V październik
X listopad
Z grudzień
...
Plik z chomika:
miastomoichmarzen
Inne pliki z tego folderu:


test nowy zpi.docx (15 KB)
 test zpi.docx (4 KB)
 testy ZPI.zip (1457 KB)
zadanie ZPI - rozwiązanie.pdf (792 KB)
 zpi 2012 teoria.docx (30 KB)
Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
testy


Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download