konferencja - Urząd Miasta Kielce

advertisement
KONFERENCJA/SZKOLENIE
Zarządzanie budową na podstawie warunków kontraktu FIDIC
Kielce, 14-15.11.2007 r.
Urząd Miasta Kielce
ul. Rynek 1 , 25-303 Kielce
Organizatorzy:
Gmina Kielce – Kielecki Inkubator Technologiczny
PROGRAM KONFERENCJI/SZKOLENIA
I Dzień – 14.11.2007 r.
Godzina
11:30 – 12:00
12:00 – 12:45
12:45 – 14:00
14:30 – 16:30
16:45 – 18:00
Temat
Rejestracja Uczestników
Warunki Kontraktu na bazie FIDIC dla kontraktu kosztorysowego i ryczałtowego:
a) Warunki Kontraktu na budowę z projektem Zamawiającego „Czerwona Książka”.
b) Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem „Żółta Książka”.
Ogólne zasady opracowywania dokumentów przetargowych zgodnie z prawem
zamówień publicznych i innymi przepisami prawa polskiego przy zastosowaniu
Warunków Kontraktu na bazie FIDIC:
a) Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
b) Instrukcja dla Wykonawców.
c) Warunki Szczególne Kontraktu:
 Definicje.
 Specyficzne regulacje.
 Załącznik do Oferty – Dane Kontraktowe.
d) Specyfikacje Techniczne (dla kontraktu na budowę).
e) Dokumentacja Projektowa(dla kontraktu na budowę).
f) Program Funkcjonalno-Użytkowy i Wymagania Zamawiającego (dla kontraktu
na projekt i budowę).
g) Przedmiar Robót (dla kontraktu kosztorysowego).
h) Wykaz Cen (dla kontraktu ryczałtowego).
Przebieg procedur zarządzania kontraktem według Warunków Kontraktu FIDIC:
a) Obowiązki stron procesu inwestycyjnego, (Zamawiający, Wykonawca).
b) Obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego (Inżynier, Inspektor Nadzoru
inwestorskiego, Projektant).
II dzień – 15.11.2007 r.
8:00 – 9:30
Cd. Przebieg procedur zarządzania kontraktem według Warunków Kontraktu FIDIC :
c) Dokumenty budowy:
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.



9:30 – 9:45
9:45 – 11:15
11:15 – 12.00
12:30 – 13:15
13:15 – 14:00
14:15 – 15:15
15:15 – 16:00
Dziennik Budowy.
Raporty dzienne.
Księga Obmiarów.
Przerwa kawowa
d) Procedury i dokumenty związane z realizacją kontraktu:
 Jakość robót i materiałów.
 Zmiany i modyfikacje.
 Czas na wykonanie robót.
 Świadectwo Przejęcia.
 Opóźnienie wykonania robót.
 Roszczenia i rozstrzyganie sporów.
 Okres Zgłaszania Wad.
 Świadectwo Wykonania.
Płatności za roboty w
ujednoliconej formie przy zastosowaniu formularzy
pomocniczych Przejściowego Świadectwa Płatności
a) Wyceniony Przedmiar Robót
 Zmiany i modyfikacje
b) Kwoty zwiększające lub zmniejszające cenę kontraktu, klauzule 13.7 i 13.8.
c) Kwoty zatrzymane klauzula 14.3 (c)
d) Zwrot zaliczki klauzula 14.3 (d)
e)
f)
g)
h)
Urządzenia i materiały przeznaczone do robót klauzula 14.3 (e)
Dodatki należne wykonawcy klauzula 14.3 (f)
Potrącenia z należności wykonawcy klauzula14.3 (f)
Zestawienie należności i potrąceń
Opracowanie rozliczenia miesięcznego i Przejściowego Świadectwa Płatności dla:
a) kontraktu kosztorysowego.
Opracowanie rozliczenia miesięcznego i Przejściowego Świadectwa Płatności dla:
b) kontraktu ryczałtowego
Podsumowanie szkolenia
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.
Download