Tłumacz języka francuskiego

advertisement
WzwiązkuzrealizacjąkontraktuweFrancjiposzukujemykandydatów/teknastanowisko:
Tłumaczjęzykafrancuskiego
Miejscepracy:Francja–Alzacja(Wittelsheim)
Terminzatrudnienia–sierpień/wrzesień2017
Okreszatrudnienia–ok.3-4miesiące
Zakreszadań:
• pośredniczeniewkontaktachpomiędzyzałogąpolskąafrancuską,
• tłumaczeniebieżącejdokumentacjisłużbowej,
• wsparciepracownikówprzyrealizacjizadańsłużbowych,urzędowychitp.
Wymagania:
• biegłaznajomośćj.francuskiegowmowieiwpiśmie(dyplom/certyfikat)
• doświadczeniewpracynabudowachzagranicznych
• znajomośćterminologiitechnicznej
• gotowośćdozjazdówpodziemię
• dobraznajomośćpakietuMSOffice,obsługakomputera
• prawojazdykat.B
• komunikatywnośćiotwartośćwdziałaniu
• umiejętnośćpracywgrupie
Oferujemy:
• atrakcyjnewarunkiwynagrodzenia
• zatrudnienienapodstawieumowyopracę
• zwrotkosztówdojazduipowrotuzkontraktu
• bezpłatnezakwaterowanie
Osobyzainteresowaneprosimyoprzesłaniecvnaadres:[email protected]
Waplikacjiprosimyodopisanieklauzuli„Wyrażamzgodęnaprzetwarzaniemoichdanychosobowychzawartych
wmojejaplikacjidlapotrzebniezbędnychdorealizacjiprocesurekrutacji(zgodniezustawązdnia29.08.1997r.o
ochroniedanychosobowych,Dz.U.Nr133,poz.poz.883)".
Download