Program szczegółowy: Metody diagnostyczne: Zapoznanie z

advertisement
Program szczegółowy:
Metody diagnostyczne:
Zapoznanie z terminologią używaną w diagnostyce psychologicznej i jej zastosowaniem w
dyscyplinach pokrewnych oraz istotą, złożonością i uwarunkowaniami procesu diagnostycznego,
Model diagnozy wg DSM-IV, ICD 10, Kontakt i opór w procesie diagnozowania, Metody
diagnostyczne w praktyce klinicznej (wywiad, rozmowa, obserwacja, metody kwestionariuszowe,
metody projekcyjne), Kształtowanie umiejętności diagnozowania specyfiki funkcjonowania dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zarys diagnozy niepełnosprawności intelektualnej.
Omówienie właściwości psychometrycznych Profilu Psychoedukacyjnego E. Schoplera (PEP-R);
prezentacja procedury badania z wykorzystaniem pomocy testowych, Zapis wyników i wykres profilu
w Skali Rozwoju i Zachowania oraz interpretacja i implikacje psychoedukacyjne, Rozwijanie
praktycznych umiejętności diagnozowania wstępnej dojrzałości szkolnej dziecka, Testy i próby
badające funkcje percepcyjno- motoryczne, Gry i zabawy psychologiczne uzupełniające diagnozę,
Uwrażliwienie na problemy etyczne związane z pracą psychologa klinicznego dzieci i młodzieży.
Praca z trudnym zachowaniem:
Wprowadzenie do pojęć z zakresu terapii poznawczo behawioralnej, praca z trudnym zachowaniem,
pole minowe rodziców i wychowawców, metody stosowania wzmocnień pozytywnych i negatywnych,
nagrody i kary, konstruowanie systemów żetonowy i kontraktów między dzieckiem i rodzicem, teoria
społecznego uczenia się, modelowanie, kształtowanie, celowanie, naśladowanie, planowanie, rola
umiejętności społecznych, przeżywanie emocji w zachowaniu; kliker; informacja zwrotna; przykłady
programów behawioralnych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, strategie behawioralne
wygaszania zachowań niepożądanych, nawyki, zmiana zachowań a środowisko
Terapia zaburzeń eksternalizacyjnych:
metody pracy z dziećmi i nastolatkami z zaburzeniami eksternalizacyjnymi ze szczególnym
uwzględnieniem ADHD i ODD, metody kontroli i redukcji objawów nadruchliwości, impulsywności i
deficytów uwagi, rozwiązywanie problemów behawioralnych na podstawie analizy zachowań i zasad
warunkowania instrumentalnego, formułowanie zasad, skuteczne wydawanie poleceń, rodzaje
konsekwencji zachowań, rodzaje nagród i negatywnych konsekwencji, zasady nagradzania, "czas na
zabawę", strategie radzenia sobie z agresją dziecka (wybuch powikłany i niepowikłany), różnice w
pracy z dziećmi i nastolatkami, możliwości terapeutyczne biofeedbacku, program warsztatów dla
rodziców, omówienie skuteczności wybranych form terapii,
Poznawczo-behawioralna terapia depresji i zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży:
rodzaje i etiologia zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży, diagnoza wg. ICD-10 i
DSM-5, lęki rozwojowe, modele poznawcze zaburzeń, konceptualizacja przypadku, zastosowanie
technik poznawczych i behawioralnych w pracy z depresyjnymi dziećmi i nastolatkami, ze
szczególnym uwzględnieniem pracy z samooceną, metod aktywizujących, dialogu motywującego,
strategii rozwiązywania problemów, metody pracy z lękiem, z uwzględnieniem metod ekspozycji i
relaksacji, radzenia sobie z martwieniem
się i dekatastrofizacji, zastosowanie programów terapeutycznych ukierunkowanych na pracę z lękiem i
depresją.
Terapia dziecka mutystycznego:
Pojęcia „mutyzmu wybiórczego”-od objawu do diagnozy.
• Trudności na jakie napotyka dziecko z mutyzmem wybiorczym w szkole i przedszkolu
• Dziecko z MW i jego rodzina .
• Współpraca dom-szkoła/przedszkole-terapeuta.
• Terapia indywidualna dziecka, konsultacje rodzicielskie, terapia rodziny, oddziaływania w
przedszkolu/ szkole, zajęcia grupowe dla dzieci nieśmiałych, warsztaty dla rodziców, farmakoterapia.
• SLIDING IN – jako technika pracy terapeutycznej z mutyzmem wybiórczym.
• Studium przypadku. Doświadczenia kliniczne.
Praca z traumą:
neurobiologiczne i psychologiczne aspekty traumy u dzieci, objawy PTSD u dzieci – rozpoznanie,
ocena potrzeb psychologicznych dziecka z traumą, podstawy pracy terapeutycznej z traumą u dzieci,
procedury pracy terapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym, zasady współpracy z
opiekunami;
Terapia zaburzeń odżywiania:
metody pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem
jadłowstrętu psychicznego oraz bulimii psychicznej, oddziaływania terapeutyczne w czasie
hospitalizacji oraz podczas opieki ambulatoryjnej, z uwzględnieniem oddziaływań medycznych,
terapii indywidualnej (w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz systemowym), grupowej oraz
systemowej (terapia rodzinna).
Motywowanie do zmiany – praca z nastolatkiem:
Zapoznanie z zasadami pracy Dialogiem Motywującym, przedstawienie technik służących: budowaniu
zaufania, rozwiązywania problemów, wydobywaniu zasobów ucznia, zasady pracy służące radzeniu
sobie z oporem, omówienie narzędzi pomocnych w pracy z trudnymi tematami (agresja, nadużywanie,
uzależnienia), prezentowanie narzędzi na określonych przypadkach z doświadczenia prowadzących i
uczestników szkolenia
Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest zebranie min. 14 osobowej grupy.
Download