Zarządzenie Nr 345/2014/2015

advertisement
Rektor
Zarządzenie Nr 345/2014/2015
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 20 października 2014 r.
w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Logopedia
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 2 i § 149 ust. 2 Statutu UAM, w związku
z realizacją Projektu pn. „KONTYNUACJA KARIERY – kompleksowy program outplacementu dla
pracowników oświaty subregionu pilskiego, zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z pracy”
Nr POKL.08.01.02-30-027/14 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego,
zarządzam:
§1
Na Wydziale Studiów Edukacyjnych tworzy się Studia Podyplomowe Logopedia, zwane dalej Studiami.
§2
1. Studia mają w założeniu przygotować teoretycznie i metodycznie słuchacza do zawodu logopedy.
Interdyscyplinarny charakter studiów logopedycznych (teoretycznych i praktycznych) sprawia, że
zajęcia obejmują blok przedmiotów medycznych, językoznawczych, psychologicznych,
pedagogicznych i logopedycznych obejmujących wiedzę na temat istoty, diagnozy, etiologii,
klasyfikacji i objawów poszczególnych rodzajów zaburzeń mowy, głosu i słuchu oraz ich terapii
i rehabilitacji.
2. Absolwent Studiów powinien: rozumieć złożoność problematyki logopedycznej, dostrzegać
interdyscyplinarny charakter tej dziedziny wiedzy, znać klasyfikacje zaburzeń mowy i stosować
właściwe do nich strategie terapeutyczne.
3. Słuchacz Studiów Podyplomowych Logopedia otrzyma wielostronną wiedzę i umiejętności, które
umożliwią mu podjęcie pracy z dziećmi i dorosłymi z różnymi zaburzeniami w rozwoju mowy
w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, gabinetach
logopedycznych, placówkach medycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, które
zajmują się oddziaływaniami logopedycznymi.
4. Absolwent Studiów będzie przygotowany do wykonywania zadań logopedy, takich jak:
a) diagnozowanie logopedyczne oraz programowanie pomocy logopedycznej w zależności od
wyniku diagnozy u dzieci i dorosłych,
b) prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej z dziećmi bądź dorosłymi osobami, u których
stwierdzono zaburzenia w zakresie mowy, języka i komunikacji,
c) prowadzenie terapii logopedycznej w grupie dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w
rozwoju mowy, języka i komunikacji,
d) organizowanie i prowadzenie wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli w obszarze
wspierania prawidłowego rozwoju mowy u dzieci,
e) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń rozwoju
mowy i komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,
f) podejmowanie wczesnych oddziaływań logopedycznych w przypadku małego dziecka,
ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 92, fax +48 61 829 44 44
[email protected]
Znak sprawy
www.amu.edu.pl
u którego występuje zagrożenie zaburzeniem rozwoju funkcji prymarnych i rozwoju mowy.
5. Absolwent Studiów będzie posiadał praktyczne umiejętności, takie jak:
a) odróżnianie różnych nieprawidłowości i zaburzeń w rozwoju mowy,
b) ocenę poziomu rozwoju mowy,
c) ocenę stopnia i zakresu nieprawidłowości w rozwoju mowy,
d) diagnozowanie i klasyfikowanie zaburzeń mowy u dzieci i osób dorosłych,
e) projektowanie procesu oddziaływań logopedycznych w przypadku dzieci bądź osób dorosłych,
f) opanowanie różnych metod, technik i form oddziaływań logopedycznych,
g) dostosowanie różnych metod, technik i form do zdiagnozowanego zaburzenia u osoby, jej
potrzeb i możliwości,
h) opanowanie zasad emisji i higieny głosu,
i) wspieranie rozwoju komunikacji werbalnej i pozawerbalnej u dzieci i osób dorosłych
z zaburzeniami w obszarze funkcji językowych i komunikacyjnych.
6. Absolwent Studiów będzie przygotowany do pracy na stanowiskach:
a) nauczyciela logopedy, przygotowanego do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy w
placówkach oświatowych,
b) logopedy w samodzielnej praktyce logopedycznej w specjalistycznych poradniach, gabinetach,
placówkach medycznych i oświatowych,
c) logopedy we wczesnej interwencji logopedycznej.
§3
O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci różnych kierunków studiów wyższych licencjackich
lub magisterskich posiadający przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami określonymi przez
ministra właściwego ds. oświaty.
§4
1. Rekrutacja na Studia będzie odbywała się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do
wypełnienia limitu miejsc, zgodnie z zasadami określonymi we wniosku o dofinansowanie Projektu
i Regulaminem Studiów Podyplomowych UAM.
2. O przyjęciu na Studia będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
§5
Limit przyjęć na Studia określa umowa o dofinansowanie Projektu.
§6
1. Zajęcia prowadzone będą w systemie 2-semestralnym, zgodnie z planem i programem Studiów
uchwalonym przez Radę Wydziału Studiów Edukacyjnych.
2. Zajęcia realizowane będą w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Pile.
§7
Absolwenci Studiów otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Logopedia.
§8
Pracą Studiów kieruje nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora lub adiunkta
powołany przez Rektora na Wniosek Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych pozytywnie
zaopiniowany przez Radę Wydziału.
§9
1. Dokumentację Studiów prowadzi Dziekanat Wydziału Studiów Edukacyjnych.
2. Sposób dokumentowania realizacji Studiów określają:
a) Regulamin studiów podyplomowych UAM,
b) umowa o dofinansowanie Projektu.
Znak sprawy
§ 10
Studia podlegają Dziekanowi Wydziału Studiów Edukacyjnych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 11
REKTOR
Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Znak sprawy
Download