Projekt „Języczkowe czary - mary”

advertisement
Projekt „Języczkowe czary - mary”
Prawidłowy rozwój mowy dziecka jest jednym z ważniejszych wskaźników rozwoju intelektualnego.
Mowa jest dla dziecka sposobem komunikowania się z otoczeniem. Poprzez mowę uczy się ono pojmowania
świata i gromadzi doświadczenia. Stanowi ona narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie
swoich myśli, opinii, odczuć.
Umiejętność poprawnego mówienia jest w naszych czasach szczególnie ważna. Coraz większa rolę
odgrywają bowiem środki przekazu opierającego się na słowie mówionym. Tymczasem polskie statystyki podają
wysokie wskaźniki wad wymowy u dzieci. Mowa jest niedbała, a w wielu przypadkach niezrozumiała dla
otoczenia. Dzieci mówią niewyraźnie, krzykliwie lub cicho. Nie otwierają właściwie ust przy wymowie
samogłosek, mówią na wydechu, często omijają początkowe lub końcowe głoski w wyrazach. Szczególnie
ważne jest rozpoznanie zaistniałych problemów w pierwszym etapie edukacyjnym, gdyż wtedy kształtują się
u dzieci postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi i zdobywana się podstawowa wiedza i umiejętności,
niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach.
Powstanie niniejszego projektu jest niejako odpowiedzią na potrzeby dzieci, ich rodziców jak
i nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Główna koncepcja projektu „Języczkowe czary-mary” opiera się na kształtowaniu prawidłowej mowy
u dzieci, dbaniu o właściwą stymulację rozwoju mowy, tak, by nie dopuścić do jakichkolwiek zakłóceń i
zaburzeń w jej rozwoju u dzieci w wieku od trzech do pięciu lat.
Realizowany projekt w naszym przedszkolu ma na celu:














wspomaganie i stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy;
utrwalanie prawidłowej wymowy
kształtowanie sprawnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi z bliższego i dalszego
środowiska;
wyrównywanie szans rozwoju, praca z dziećmi wymagającymi wsparcia logopedycznego;
wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku
ćwiczeń;
wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej i autokontroli.
usprawnianie funkcjonowania narządów artykulacyjnych;
poprawa stanu mowy i wymowy, sprawniejsza komunikacja z otoczeniem;
poszerzanie możliwości artykulacyjnych i fonacyjnych;
wzmacnianie poczucia własnej wartości i umiejętności pokonywania trudności;
usprawnianie funkcji mających wpływ na rozwój mowy, pamięci, koncentracji, percepcji słuchowej,
wzrokowej, ruchowej, myślenia);
słuchanie innych, wyrażanie zainteresowań i skupienia na tym, co mówią;
wyrabianie motywacji do wypowiadania się na różne tematy, w różnych sytuacjach;
rozwijanie zasobu słownictwa i umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem
gramatycznym.
Przygotowany projekt logopedyczny ma w efekcie systematycznego stosowania doprowadzić do
usprawnienia nieprawidłowości rozwoju języka dziecka.
Download