Kontakt z pacjentem chorującym na schizofrenię forma

advertisement
Kontakt z pacjentem chorującym na schizofrenię
forma organizacyjna: seminarium oraz warsztat
semestr letni, tryb niestacjonarny, 18 godzin dydaktycznych
Prowadzący: dr Kasper Czech
1. Opis kursu:
Kurs wprowadza w tematykę fenomenologii pacjenta cierpiącego na schizofrenię i stwarza
okazję nauki kontaktu z osobą w ten sposób przeżywającą.
Podzielony jest na dwa bloki, z których pierwszy poświęcony jest wiedzy dotyczącej
schizofrenii oraz zrozumieniu świata doświadczanego przez osobę cierpiącą na schizofrenię.
Drugi blok jest warsztatem praktycznych umiejętności budowania kontaktu z pacjentem.
2. Cel zajęć i efekty kształcenia:
wiedza: dotycząca zaburzeń z kręgu schizofrenii, ich etiopatogenezy oraz przebiegu procesu
schizofrenicznego
umiejętności: umiejętność budowania kontaktu w relacji ja-ty z pacjentem cierpiącym na
schizofrenię
kompetencje społeczne: świadomość potrzeb pacjenta, wrażliwość na fenomenologię
drugiego człowieka
3. Formy pracy.
wykład, praca z tekstem, prezentacja multimedialna, dyskusja, warsztat
4. Warunki zaliczenia i wymagania:

co do uczestnictwa w zajęciach:
znajomość psychopatologii w obszarze psychoz schizofrenicznych, gotowość
zaangażowania się oraz doświadczania kontaktu w grupie warsztatowej

podstawa wystawienia oceny końcowej:
kolokwium pisemne sprawdzające zdobytą wiedzę, aktywność podczas zajęć
teoretycznych oraz zaangażowanie z zajęcia warsztatowe
5. Tematy poszczególnych spotkań

Pozycja nozologiczna, kryteria diagnostyczne, podział psychoz schizofrenicznych.

Deficyty neuropsychologiczne w schizofrenii.

Schizofrenia w ujęciu psychodynamicznym, systemowym, egzystencjalnym.

Fenomenologia schizofrenii.

Warsztat praktycznych umiejętności budowania kontaktu z pacjentem
6. Literatura do zajęć
podstawowa:
Laing R.(1999): Podzielone Ja. Poznań, Rebis
Kępiński A. (2003): Schizofrenia. Kraków, Wydawnictwo Literackie.
DeBarbaro B. (1999): Schizofrenia w rodzinie. Kraków, Wydawnictwo UJ.
Jakubik A (1997): Zaburzenia osobowości. Warszawa, PZWL.
Borkowska A. (2005): Zaburzenia funkcji poznawczych w chorobach psychicznych. Kraków. Polskie
Towarzystwo Psychiatryczne.
Grzesiuk L (2006): Psychoterapia. Praktyka. Warszawa, Eneteia.
uzupełniająca:
Vedfelt O. (1998): Wymiary snów. Warszawa, Eneteia.
Mindell A. (2002): Psychologia i szamanizm. Katowice, KOS.
Download