Schizofrenia

advertisement
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/zdrowie/promocja-zdrowia/schizofrenia.
html
Schizofrenia
Referat Zdrowia i Polityki Społecznej informuje o zbliżającym się dniu 9 września, który
jest Międzynarodowym Dniem Osób Chorych Na Schizofrenię
Schizofrenia nazywana jest królewską chorobą. Rzeczywiście, jest ona najbardziej
totalnym zaburzeniem psychicznym i dotyczy wszystkich poziomów funkcjonowania człowieka.
Schizofrenia nadal stanowi wielkie wyzwanie dla medycyny.
Nazwa schizofrenia oznacza dosłownie rozpad umysłu lub serca. Zaburzenia schizofreniczne
to grupa zaburzeń mających pewne wspólne cechy. Do głównych objawów schizofrenii należą: postępująca utrata kontaktu ze światem i przewaga zainteresowania przeżyciami wewnętrznymi zobojętnienie uczuciowe prowadzące do pustki uczuciowej i utraty związków emocjonalnych z
otoczeniem - rozpad osobowości objawiający się brakiem kontaktu intelektualnego z rzeczywistością,
brakiem zgodności treści uczuć i myśli, jednoczesnym występowanie dwóch sprzecznych sądów,
uczuć, lub dążeń, objawami wytwórczymi.
Jakie jest ryzyko zachorowania? Ocenia się, że jest ono takie samo na całym świecie i wynosi ok.
1%. Tak samo często chorują mężczyźni i kobiety. Pierwszy epizod u mężczyzn występuje najczęściej
pomiędzy 15-25 r.ż., natomiast u kobiet odpowiednio: 25-35 r.ż.
Czy znane są przyczyny zaburzeń schizofrenicznych? Nie znana jest przyczyna powstawania
tych zaburzeń, istnieje jednak wiele hipotez. Rozważa się tło genetyczne - geny schizofreniczne
lokalizuje się na chromosomach 6, 8 i 22. Być może powodem są zmiany w pracy komórek
nerwowych. Hipoteza wirusowa mówi, że zarażenie mózgu przez wirus (np. w okresie płodowym)
może dać odległe następstwa w postaci choroby. Przyczyn upatruje się również w
mikrouszkodzeniach układu nerwowego, jakie mogą powstawać w czasie rozwoju płodowego. W
końcu istnieją koncepcje mówiące, iż zaburzenia schizofreniczne mają przyczyny psychogenne.
Według koncepcji psychoanalitycznej schizofrenia to powrót do narcystycznego okresu dzieciństwa.
Nowym sposobem rozumienia istoty choroby jest traktowanie jej jako zaburzenia funkcji
poznawczych (czyli mówiąc ogólnie procesów myślenia), prowadzące do jego rozpadu. Jakie są
rodzaje zaburzeń schizofrenicznych? Żeby rozpoznać schizofrenię jej objawy muszą być obecne
przez pewien okres (1 miesiąc). Wyróżnia się kilka rodzajów zaburzeń schizofrenicznych, które mają
inne leczenie i rokowanie: - w schizofrenii paranoidalnej objawami dominującymi są urojenia
(najczęściej o treści prześladowczej, niewierności, ksobnej, wielkościowej) i omamy (najczęściej
słuchowe o treści grożącej lub rozkazującej) - schizofrenia hebefreniczna charakteryzuje się
dziecinnym i zdezorganizowanym zachowaniem chorego, jego uczuciowość jest płytka i
niedopasowana do sytuacji, zaś jego wypowiedzi i zachowania są chaotyczne i bezcelowe - dla
schizofrenii katatonicznej najbardziej charakterystyczny jest obraz zahamowania ruchowego, chory
usztywnia się i przybiera nienaturalne pozycje (np. stanie na jednej nodze, unoszenie głowy powyżej
poduszki), które utrzymuje przez godziny a nawet dni; w tym czasie chory nie przyjmuje posiłków
stąd jest to stan zagrożenia życia; ten stan nazywany jest osłupieniem; osłupienie może być nagle
przerwane gwałtownym pobudzeniem się chorego, które może być zagrożeniem dla życia lub
zdrowia chorego lub jego otoczenia - schizofrenia prosta wyróżnia się brakiem objawów wytwórczych
oraz powolnym lecz postępującym pogarszaniem się codziennego funkcjonowania pacjenta, jego
wyników w pracy lub szkole; ta postać schizofrenii ma złe rokowanie - schizofrenia rezydualna lub
inaczej ubytkowa to stan po wygaśnięciu schizofrenii, kiedy u chorego nie występują objawy
wytwórcze, obecne są za to tzw. objawy negatywne (np. spowolnienie myślenia, mowy i ruchów,
apatia, brak troski o wygląd, obniżenie uczuciowości) Czasami, kiedy u chorego utrzymują się
pojedyncze objawy zaburzeń schizofrenicznych i towarzyszą im objawy depresyjne rozpoznaje się
depresję poschizofreniczną. Niezwykle istotne jest, że występowanie pojedynczego objawu
któregokolwiek z wymienionych zaburzeń schizofrenicznych nie jest równoznaczne z
rozpoznaniem schizofrenii! Rozpoznaniem powinien postawić wyłącznie lekarz psychiatra. Czy
istnieje skuteczne leczenie? W przypadku podejrzenia zaburzeń schizofrenicznych niezwłocznie
należy zwrócić się do psychiatry. Wczesne rozpoznanie daje wyleczenie w 30-40%. Powstaje
Data publikacji 2017-07-18 18:33:04, Strona: 1/2
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/zdrowie/promocja-zdrowia/schizofrenia.
html
coraz więcej skutecznych i przyjaznych dla pacjenta leków umożliwiających pełny powrót człowieka
do społeczeństwa. W leczeniu zaburzeń schizofrenicznych pomocna jest również psychoterapia,
zwłaszcza psychoterapia grupowa.
Data publikacji 2017-07-18 18:33:04, Strona: 2/2
Download