Autyzm - Biblioteka w Szkole

advertisement
Miej uszy i oczy, serce i duszę szeroko
otwarte!
Autystycy, schizofrenicy – dostrzegaj
ich!
Czym jest
autyzm?
Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, a więc uszkodzeniem
różnych struktur mózgu (nie jest chorobą psychiczną!!!), które
najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia jako
rezultat zaburzenia neurologicznego, które oddziałuje na funkcje
pracy mózgu.
Autyzm ma wpływ na rozwój mózgu w sferach rozumowania,
kontaktów socjalnych i porozumiewania się. Dzieci i dorośli z
autyzmem najczęściej mają kłopoty z komunikacją w grupie i
wspólnych czynnościach. Zaburzenia utrudniają im porozumienie z
innymi i stosunek do świata zewnętrznego.
Skala zjawiska
Częstotliwość występowania autyzmu wynosi 4-5 dzieci na 10 tys.
żywych urodzeń. Zespół ten występuje 4 razy częściej u chłopców
niż u dziewczynek uwzględniając ich poziom rozwoju
intelektualnego, u ok. 60% tych dzieci stwierdza się głębokie
upośledzenie umysłowe, u ok. 20%- iloraz inteligencji w granicach
50-70, a tylko u 20% powyżej 70.
Autyzm jest trzecim najczęściej spotykanym upośledzeniem
rozwojowym - częstszym niż zespół Down'a.
Nie można wskazać jednoznacznej przyczyny. Autyzm może być
spowodowany :
 chorobami dziedzicznymi
 wadami genetycznymi
 zakażeniem prenatalnym lub okołoporodowym
Mogą one nakładać się na siebie prowadząc do powstania objawów
o różnym nasileniu.
Dzieci autystyczne rozwijają się w zasadzie normalnie aż do 24-30
miesiąca, kiedy to rodzice mogą zauważyć opóźnienie w mowie,
zabawach lub kontakcie z dzieckiem
Cechy charakteryzujące osoby
autystyczne :
 mowa rozwija się słabo lub wcale, używanie słów bez znaczenia,
porozumiewanie się gestami zamiast słów, słaba możliwość skupiania uwagi
 dziecko woli spędzać czas samo niż z innym, nie interesuje się zawieraniem
przyjaźni, słaby kontakt wzrokowy, mało się uśmiecha
 nadwrażliwość na dotyk lub brak reakcji na ból, wzrok, słuch, dotyk, ból, węch,
smak mogą być mniej lub bardziej upośledzone
 brak spontaniczności lub pomysłowości w zabawach, nie proponuje czynności,
nie wymyśla zabaw
 nadpobudliwość lub otępienie, częste wybuchy złego humoru bez powodu,
uparte przywiązanie do jednego przedmiotu lub osoby, może okazywać agresję lub
autoagresję
Sposoby wspomagania osób z autyzmem :
Nie istnieją leki, które mogłyby leczyć przyczynowo lub poprawiać stan osób z
autyzmem, ale niezwykle pomocne może być stosowanie odpowiedniej terapii
celem wzmocnienia uwagi, zmniejszenia nasilenia zachowań destrukcyjnych
itp.
 Terapia holding – zakłada, iż autyzm spowodowany jest jest przez silny lęk,
zaburzający równowagę emocjonalną i prowadzący do wycofania się z
kontaktów społecznych. Lęk ten jest efektem braku więzi między matką i
dzieckiem, sposobem na jej odbudowanie jest kontakt fizyczny. Dlatego w
czasie sesji matka trzyma przytulone dziecko do siebie i dąży do utrzymania z
nim kontaktu wzrokowego
 Trening integracji słuchowej – zakłada zaburzoną, nadmierną wrażliwość na
bodźce słuchowe. Metoda ta polega na eliminowaniu nieprzyjemnych dla
dziecka dźwięków oraz modulacji częstotliwości. W czasie sesji dziecko słucha
przez słuchawki muzyki opracowanej elektronicznie. Dobór dźwięków jest taki,
by na zapewniającym słuchającemu komfort poziomie głośności dostarczyć
maksymalnie dużej stymulacji bez bólu i dyskomfortu
 Metoda Opcji – bazuje na przekonaniu, że dziecko z autyzmem odbiera świat
świat jako niezrozumiały, zagrażający i w efekcie wycofuje się, zamyka przed nim.
W ten sposób dziecko pozbawia się stymulacji koniecznej do rozwoju
umiejętności społecznych. Dlatego tak należy postępować wobec dziecka, aby
uczynić interakcje społeczne jak najbardziej przyjemnymi. Podstawowe znaczenie
ma całkowita akceptacja dziecka i traktowanie jego zachowania nie jako
zaburzonego i niewłaściwego, ale mającego swój sens. Uczynienie interakcji
społecznych przyjemnymi i przekonanie dziecka, że kontakt z innymi osobami
może być bardziej atrakcyjny niż rytualistyczne zachowania, to podstawowa
zasada tej terapii.
Ciekawostki
• wycinkowe uzdolnienie (plastyczne, matematyczne,
muzyczne)
• autystyczne dzieci mają „aniołkowatą” urodę
• z autyzmu można wyjść
Autyzm
Dziecko upośledzone umysłowo
Komunikacja werbalna i niewerbalna nie służy do
kontaktów interpersonalnych. Język mówiony i
komunikacja niewerbalne są zaburzone.
Mowa służy do komunikacji interpersonalnej. Rozumienie
mowy zależy od stopnia upośledzenia umysłowego.
Komunikacja niewerbalna kompensuje ograniczone
możliwości ekspresji słownej.
Zaburzony rozwój społeczny nie odpowiadający wiekowi
umysłowemu.
Rozwój społeczny odpowiedni do wieku umysłowego.
Sprawia poważne problemy wychowawcze, związane ze
specyficznymi zachowaniami, stereotypiami - jest to
niezależne od ilorazu inteligencji posiadanego przez
dziecko.
Problemy z trudnymi zachowaniami i stereotypami są
uzależnione od głębokości upośledzenia umysłowego
poważne problemy jedynie w przypadku najgłębiej
upośledzonych.
Nie tworzy głębszej więzi z matką i bliskimi osobami.
Dobry kontakt emocjonalny z matką i innymi osobami z
otoczenia.
Rozwój postępuje skokami, jest nieharmonijny. Częste
regresy.
Rozwój jest harmonijny i systematyczny, ograniczony
jedynie stopniem upośledzenia.
Schizofrenia
od greckiego "schizo" - rozszczepiać i "fren" - umysł,
wola, serce
Schizofrenia to .....
....grupa chorób psychicznych,
w których dochodzi do rozpadu procesów
psychicznych
i stworzenia nieprawidłowego obrazu świata i
własnej osoby. Pojawia się między 16 a 30 rokiem
życia.
Dane ogólne
• Jest to choroba ludzi młodych, gdyż najczęściej pojawia się
między 15 a 30 rokiem życia
• Występuje mniej więcej u 1 osoby na 100 czyli u 1% populacji.
• Występuje na całym świecie bez względu na płeć, rasę czy
religię
• Częstość występowania u kobiet i mężczyzn jest taka sama a
obraz chorobowy nie przedstawia istotnych różnic
• Jest to choroba, która trwa przez całe życie, jednak natężenie
objawów zmienia się w różnych okresach
• Schizofrenia ma przebieg epizodyczny: faza ostra choroby
przeplata się z fazą remisji
Większość teorii na temat przyczyn schizofrenii
skupia się wokół następujących zagadnień :
• u chorego zaburzona jest równowaga neuroprzekaźników w
mózgu, przede wszystkim dopaminy, a także innych (serotoniny,
noradrenaliny
• czynniki genetyczne odgrywają pewna rolę w występowaniu
schizofrenii
• na rozwój choroby mogą mieć wpływ także czynniki
środowiskowe, takie jak infekcje czy komplikacje porodowe
• w pojawieniu się choroby mogą uczestniczyć czynniki
psychospołeczne, takie jak sytuacja rodzinna czy stres nagły lub
przewlekły
• schizofrenia może mieć wiele przyczyn, które wchodzą ze sobą
w interakcje
Typowe objawy schizofrenii :
 urojenia, czyli błędne przekonania, które nie mają podstaw
w rzeczywistości. Osoby chore mogą myśleć, że ktoś je
śledzi, podsłuchuje myśli lub "wkłada" im je do głowy
 omamy, halucynacje, spostrzeżenia zmysłowe mają
charakter realnych doznań, np. omamów słuchowych,
węchowych, wzrokowych, smakowych
 rozpad osobowości - uczucia nie odpowiadają myślom
chorego, a wyraz twarzy nie pasuje do myśli i wypowiedzi
 zaburzenia uczuciowe, np.: pozorne zobojętnienie albo
trudne do opanowania wybuchy emocji, ambiwalencja
uczuciowa
 zaburzenia odczuwania własnej osoby - utrata kontaktu z
własną osobowością sprzed choroby; chory czuje się obco i
sztucznie, tak jakby uległ jakiejś głębokiej i nieodwracalnej
zmianie albo jakby zmienił się otaczający go świat
Leczenie schizofrenii powinno odbywać się
trójwymiarowo :
 stosowanie leków przeciwpsychotycznych dla
skorygowania zaburzonej równowagi chemicznej
w mózgu
 obniżenie napięcia w środowisku rodzinnym poprzez
ustanowienie realistycznych oczekiwań, dobrą komunikację i
doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów
 Doskonalenie umiejętności radzenia sobie
z różnymi sytuacjami (psychoterapia)
Mity dotyczące schizofrenii :
 Chorzy na schizofrenię są agresywni
 Chory na schizofrenie nie jest w stanie w ogóle normalnie
funkcjonować w społeczeństwie
 Chory psychicznie nie powinien prowadzić samochodu
 Chorzy na schizofrenię są to osoby upośledzone
intelektualnie
 Schizofrenia jest zaraźliwa
Download