plik 2

advertisement
Schizofrenia oraz inne choroby wywołane przez komputer
Oto niektóre z nich: zespól RSI - repetitive stress injuries - przeciąŜenie mięsni pleców, dłoni
i ramion -cierpi na nie ponad polowa amerykańskich pracowników biur i administracji
zaburzenia umysłowe - opisane w The Story of Psychology 1999 rok. Komputerowa
schizofrenia dotyka uczniów szkół średnich - przypadki w Danii, Japonii, USA. Groźne jest
promieniowanie ultrafioletowe, podczerwone i Roentgena - emitowane przez monitory.
Objawy skutków promieniowania: wysypki skórne, bezsenność, bóle oczu neurozy,
nerwobóle,stymulacja epilepsji, liczne patologie ciąŜy. Wyalienowanie i izolacja jednostki
prowadzi do utraty więzi rodzinnych - 50% pracowników Doliny Krzemowej jest
rozwiedziona, znana jest izolacja Boba Lathorpa, genialnego programisty Microsoftu. Cechy
neurogenne wywoływane przez długotrwale przebywanie z komputerem: fascynacja
nienaturalnym światem komputerowym, tendencje do rozdwojenia jaźni - cechy schizofrenii
powodowane wcielaniem się osoby w roŜne postaci, zatracenie poczucia rzeczywistości,
izolacja od rodziny i otoczenia. Wyrobiony przez gry komputerowe instynkt nieśmiertelności
powoduje przypadki samobójstw i zabójstw Typowe objawy zaobserwowano u 32 letniego
naukowca z Instytutu Fizyki Jądrowej w Bremie oraz u osiemnastolatka w Danii: obydwaj
zrezygnowali z pracy i szkoły na rzecz ciągłego przebywania w towarzystwie swojego
komputera. Szczególnie naraŜone są osoby wraŜliwe i nieśmiałe. Dobre rady dla opiekunów
szkolnych pracowni: Uczniowie powinni być kontrolowani przez swoich opiekunów i
“odrywani” od klawiatury do innych zajęć. Powinien zostać wytworzony zdrowy wizerunek
komputera jako uŜytecznego sprzętu, nie zaś magicznego monstrum. Pracownie
komputerowe powinny być przestrzenne i wesołe, najlepiej ukwiecone oraz kolorystycznie
jasne.
Download