Nowicka_NST_Schizofrenia z perspektywy diagnostycznej

advertisement
Informacja o module fakultatywnym
MODUŁ FAKULTATYWNY - sylabus
OGÓLNE INFORMACJE O MODULE
Tytuł modułu
Schizofrenia z perspektywy diagnostycznej, społecznokulturowej, empirycznej i terapeutycznej
Tryb
niestacjonarny
Rok
Semestr
letni
Liczba ECTS
6 ETCS
Liczba godzin modułu
30
Koordynator/Wykładowca
Dr Magdalena Nowicka
Kontakt
[email protected]
[email protected]
Inni wykładowcy
Nie dotyczy
Warunki uczestnictwa
Nie dotyczy
Schizofrenia z perspektywy diagnostycznej, społecznej i
terapeutycznej – wykład z elementami konwersatorium (24h
Zajęcia składowe modułu
realizowanych w formie wykładu + 6h praca własna
studenta). Prowadzący: dr Magdalena Nowicka
SPRAWDZANIE OSIĄGNIĘĆ, WYMAGANIA CO DO ZALICZENIA A EFEKTY KSZTAŁCENIA
ZAŁOŻONE W MODULE
ZADANIE
Test wiedzy
obejmującej
materiał
przekazywany
podczas zajęć
oraz literaturę
obowiązkową.
Sprawdzane kierunkowe efekty
kształcenia dla modułu
Student ma podstawową wiedzę na temat
podstaw funkcjonowania człowieka –
filozoficznych, biologicznych i społecznych –
zarówno w przypadku normy, jak i patologii,
jaką jest schizofrenia.
Student zna
terminologię używaną w
odniesieniu do zjawisk związanych ze
schizofrenią na poziomie podstawowym,
rozumie źródła tej choroby oraz zna zakres
pojęć obejmujących wiedzę o schizofrenii w
obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
Student posiada wiedzę na temat prawnych,
organizacyjnych
oraz
etycznych
uwarunkowań pracy psychologicznej w
pacjentem schizofrenicznym.
1
Studia I
stopnia
Studia
jednolite
Max
wynik
Wymagane
min. (20%)
K_W01
K_W02
K_W03
K_W04
K_W05
K_W12
K_U02
K_U04
K_W01
K_W02
K_W03
K_W04
K_W05
K_W12
K_U02
K_U04
60
12
25 września 2014
Informacja o module fakultatywnym
Student posiada umiejętność obserwowania,
wyszukiwania, interpretowania i wyjaśniania
sytuacji psychologicznych związanych z
funkcjonowaniem pacjenta chorego na
schizofrenię z punktu widzenia zdrowia
psychicznego i patologii w tym zakresie z
wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł
informacji oraz metod badawczych.
Student posiada umiejętność wykorzystania i
integrowania wiedzy z zakresu psychologii i
dziedzin pokrewnych na temat schizofrenii do
szczegółowego
analizowania
złożonych
zjawisk społecznych obejmujących problemy
psychologiczne, wychowawcze, pomocowe i
terapeutyczne.
Student jest gotowy do podejmowania
wyzwań
zawodowych
i
osobistych
związanych z pomocą ludziom chorym na
schizofrenię, wykazuje aktywność i jest
wytrwały w podejmowaniu indywidualnych i
zespołowych działań w zakresie pomocy
osobom chorym psychicznie.
Projekt
interwencji
terapeutycznych
skierowanych do
osób chorujących
na schizofrenię.
Student
potrafi
wykorzystać
wiedzę
dotyczącą schizofrenii do obserwacji,
interpretacji i oceny złożonych zachowań i
zjawisk, formułować własne opinie i
propozycje zmian sytuacji lub zachowania;
Student zna i rozumie pojęcia i zasady z
zakresu ochrony własności i prawa
autorskiego oraz zachowania praw i
poszanowania godności każdego człowieka.
K_U03
K_U04
K_U05
K_U06
K_U09
K_U10
K_U13
K_K04
K_K05
K_U03
K_U04
K_U05
K_U06
K_U09
40
8
K_U13
K_K04
K_K05
POWIĄZANIE PUNKTÓW Z OCENĄ MODUŁU
Liczba punktów
Ocena
0-59
2 (niedostateczny)
60 - 67
3
68 - 75
3,5 (dostateczny plus)
76 - 83
4
84 - 91
4, 5 (dobry plus)
92 - 100
5
(dostateczny)
(dobry)
(bardzo dobry)
SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA ZAJĘĆ SKŁADOWYCH I WYMAGANA LITERATURA
2
25 września 2014
Informacja o module fakultatywnym
WYKŁAD 1: Psychoza, schizofrenia i starsze terminy o zbliżonym
znaczeniu – rys historyczny. Epidemiologia, Genetyka, Czynniki
prenatalne i perinatalne. Teorie neurorozwojowe, neurochemiczne,
neuroprogersywne. Neuroanatomia schizofrenii. Psychopatologia.
WYKŁAD 2: Przebieg kliniczny i czynniki pozwalające na jego
przewidywanie. Symptomatologia. Funkcjonowanie poznawcze i
emocjonalne w schizofrenii. Zaburzenia poznania społecznego w
schizofrenii.
WYKŁAD 3: Schizofrenia a koncepcje psychologiczne człowieka –
podejście psychoanalityczne, poznawcze, humanistyczne itd.
WYKŁAD 4: Przegląd współczesnych badan nad schizofrenią. Co z
badan nad schizofrenią wiadomo odnośnie uwarunkowań
genetycznych
tej
choroby,
specyfiki
funkcjonowania
Schizofrenia z
emocjonalnego, poznawczego, społecznego i kreatywności osób
perspektywy
schizofrenicznych?
diagnostycznej,
społecznej i
WYKŁAD 5: Przegląd współczesnych badań nad schizofrenią, cd.
terapeutycznej – wykład z WYKŁAD 6: Schizofrenia z perspektywy społeczno-kulturowej.
elementami
Schizofrenia a sztuka, film, twórczość artystyczna osób
konwersatorium
schizofrenicznych. Perspektywa kulturowa a objawy schizofrenii i
sposoby
ich
rozumienia.
Problemy
społeczne
osób
schizofrenicznych.
WYKŁAD 7: Formy terapii osób schizofrenicznych. Terapia
farmakologiczna – problemy i wyzwania. Formy psychoterapii –
cele, skuteczność (evidence-based psychotherapy), specyfika
oddziaływań. Środowiskowy kontekst psychoterapii psychoz.
Terapia zajęciowa, arteterapia, treningi umiejętności. Specyfika
pomocy psychologicznej dla osób schizofrenicznych na dziennym
oddziale psychiatrycznym.
WYKŁAD 8: Formy terapii osób schizofrenicznych. Treningi dla osób
schizofrenicznych cd.
Podsumowanie. Test końcowy z zajęć.
Lieberman, J., Stroup, T.S. i Perkins, M.D. (2006). Schizofrenia.
American Psychiatric Publishing, Inc.
Kępiński, A. (2001). Schizofrenia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Birchwood, M. i Jackson, Ch. (). Schizofrenia. Modele kliniczne.
Literatura
Gdańsk: GWP.
Saks, E. (2014). Schizofrenia. Moja droga przez szaleństwo. Burda
Książki.
Beck, A.T., Rector, N.R., Stolar, N., Grant, P. (2010) Schizofrenia w
ujęciu poznawczym. Teoria, badania i terapia. Kraków: WUJ
3
25 września 2014
Informacja o module fakultatywnym
Biogram
Dr Magdalena Nowicka – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie
psychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych
SWPS. Prowadzi badania poświęcone specyfice funkcjonowania
emocjonalnego w różnych formach psychopatologii. Obecnie
prowadzi badania nad specyfiką regulacji emocjonalnej w
schizofrenii. Działalność naukową łączy z działalnością praktyczną –
od kilku lat kieruje pracą psychologów i psychoterapeutów na
Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla osób chorujących na
schizofrenię.
4
25 września 2014
Download