Przyk*adowa struktura organizacyjna

advertisement
Przykładowa struktura organizacyjna
Dziekan WI
Kierownik
dziekanatu
Pracownicy
dziekanatu
Kierownicy
katedr
Kierownicy
zakładów
Doktoranci
Asystenci
Adiunkci
Starsi
wykładowcy
Administracja i
zarządzanie
budynkiem
Pracownicy
utrzymania
czystości
Pracownicy
techniczni
System sprzedaży – poziom I
System wsparcia
sprzedaży
Moduł
zarządzania
klientami
Moduł
zarządzania
magazynami
Moduł
zarządzania
towarami
Dla każdego
modułu
dekompozycja
jak na slajdzie nr
3
Moduł
zarządzania
sprzedażą
…
System sprzedaży – poziom II
Moduł zarządzania
klientami
Dodawanie
klientów
Wyświetlanie
rejestru klientów
Filtrowanie rejestru
klientów
Sortowanie rejestru
klientów
Edycja klientów
Usuwanie klientów
Informowanie o
przeterminowanych
płatnościach
Analiza rentowności
klientów
…
Download