Projekt „Czas na zmiany II” współfinansowany przez Unię

advertisement
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „CZAS NA ZMIANY II”
§ 1 Informacje ogólne
1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w projekcie „Czas na zmiany II”, współfinansowanym
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, IX Oś priorytetowa: Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja,
Poddziałanie: 9.1.6. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Projekt w trybie pozakonkursowym „Czas na zmiany II” realizowany jest w okresie od września 2015 r. do grudnia 2017 r.
§ 2 Definicje
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. OPS – rozumie się przez to Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach z siedzibą przy ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice.
2. Projekcie – rozumie się przez to Projekt „Czas na zmiany II”.
3. Pracownik projektu – osoba zaangażowana do realizacji działań, która osobiście wykonuje zadania w ramach Projektu.
4. Procesie rekrutacji – rozumie się przez to prowadzone postępowanie w sprawie przyjęcia określonej osoby spełniającej warunki
udziału w Projekcie.
5. Uczestniku - rozumie się przez to osobę, która spełnia wymogi określone w dokumentach programowych/wytycznych oraz
w niniejszym Regulaminie oraz zadeklarowała chęć uczestnictwa w Projekcie i została zakwalifikowana do udziału w nim.
6. Osobie bezrobotnej – rozumie się przez to osobę bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w rozumieniu
Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149).
7.Osobie niepełnosprawnej - rozumie się przez to osobę, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo
utrudnia bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy
zawodowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
8. Kontrakcie socjalnym- oznacza to pisemną umowę pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej,
a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się
w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
9.Narzędzia aktywnej integracji w okresie 2015-2017:
Indywidualnie opracowana ścieżka reintegracji społeczno-zawodowej opartej na kontrakcie socjalnym składająca się z bloków
usług aktywnej integracji o charakterze :
1. Społecznym
- Moduł „Integracja”
- Moduł „Motywacja
- Moduł „Komunikacja”
- Moduł „Ekonomia Gospodarstwa Domowego”
- Moduł „Rozwój Osobistego Potencjału”
2.
Zdrowotnym
- Moduł „Higiena Osobista”
- Moduł „Wsparcie Specjalistyczne”
- Moduł „Zdrowy Tryb Życia”
3.
zawodowym
- Moduł „Aktywizacja Zawodowa”
Projekt „Czas na zmiany II”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
§3 Warunki uczestnictwa
1.Udział w Projekcie jest bezpłatny.
2. Uczestnik Projektu nie może korzystać z tego samego typu wsparcia, które uzyskuje w ramach działań towarzyszących w PO PŻ.
3.Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn zamieszkujących na terenie miasta Gliwice.
4.Uczestnikiem projektu może być:
1. osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniające więcej niż jedną z poniższych przesłanek:
- korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikująca
się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (preferowany stopień umiarkowany lub znaczny)
- zarejestrowana jako osoba bezrobotna w PUP (preferowane osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);
- będące w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą ;
- korzystająca z PO PŻ.
5. Po ukończeniu projektu uczestnik otrzymuje certyfikat, który będzie do odbioru w Biurze Projektu.
§ 4 Procedury rekrutacji
1. Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w sposób ciągły w okresie od września 2015 r. do września 2017 r.
2. Rekrutacja będzie prowadzona poprzez informowanie o projekcie klientów tutejszego Ośrodka przez pracowników socjalnych,
spotkania informacyjno-rekrutacyjne dotyczące projektu, dystrybucję plakatów i ulotek promocyjnych w filiach/punktach
rejonowych tut. Ośrodka.
3. Rekrutacja ma na celu wyłonienie 216 uczestników/uczestniczek Projektu, w tym min. 24 osoby z niepełnosprawnościami.
4. Procedura rekrutacji składa się z następujących etapów:
Etap I
Poinformowanie kandydata/kandydatki na uczestnika projektu o zaplanowanych działaniach w ramach projektu. Zorganizowanie
spotkań promocyjno-rekrutacyjnych mających na celu upowszechnianie informacji o finansowaniu projektu, zapoznanie
kandydatów m.in. z działaniami zaplanowanymi w ramach projektu.
Etap II
a) złożenie i podpisanie Ankiety Rekrutacyjnej przez potencjalnych uczestników oraz innych dokumentów.
b) od kandydatów przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione i złożone na właściwych formularzach dokumenty,
opatrzone datą i własnoręcznym podpisem potencjalnego uczestnika Projektu.
Etap III
a) Kwalifikacja nastąpi na podstawie analizy następujących kryteriów:
- spełnienia warunków formalnych do uczestnictwa w projekcie,
- informacji zawartych w „Opinii pracownika socjalnego dotycząca kandydata na uczestnika projektu „Czas na zmiany II”
i „Kryteriach dostępu do rekrutacji”.
b) Proces kwalifikacji przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego.
c) Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o tym fakcie niezwłocznie poinformowane przez pracownika socjalnego.
W dniu otrzymania pierwszego wsparcia podpiszą deklaracje uczestnictwa.
d) Osoby z listy rezerwowej będą zapraszane do udziału w projekcie w chwili, gdy pojawi się taka możliwość.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu „Czas na zmiany II”, Gliwice, ul. Bojkowska 20 oraz na stronie internetowej projektu.
2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień oraz wyłącznej
interpretacji jego zapisów.
3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku
o dofinansowanie Projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie Projektu, a także pisemnego
zalecenia.
4. Wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji
Projektu.
5. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie
z Instytucją Zarządzającą.
Projekt „Czas na zmiany II”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
6. W związku z udziałem w projekcie uczestnik/uczestniczka może otrzymać zasiłek celowy na pokrycie poniesionych wydatkówświadczenie wypłacane jest w trakcie i/lub po zakończeniu udziału, w zależności od indywidualnie ustalanych przez pracownika
socjalnego przesłanek i okoliczności.
7. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Kierownik Działu Zarządzania Projektami
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą do dnia 31.12.2017 r.
Kierownik Działu Zarządzania Projektami
Załączniki do Regulaminu:
1.
2.
Ankieta rekrutacyjna
Procedura kwalifikowania uczestników
Projekt „Czas na zmiany II”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards