pobierz

advertisement
Załącznik nr 1
……………………, dnia………………
FORMULARZ CENOWY
DANE WYKONAWCY
…………………………………………………………………………
(Nazwa Wykonawcy)
…………………………………………………………………………
(Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
………………………………………………………………………..
(Adres: kod, miejscowość, ulica, nr. lokalu)
……………………………………………………………………….
(Telefon/fax)
……………………………………………………………………….
(Adres e-mail)
NIP: ………………………….. REGON: ………………………..
W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Nowe oraz udoskonalone usługi szansą na wzrost
konkurencyjności i innowacyjności firmy Tiplex” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2. zapraszamy
potencjalnych wykonawców do przesłania wstępnej kalkulacji ceny oferowanej na zakup
Dedykowanego systemu informatycznego, składającego się z następujących elementów:
Wartość zamówienia
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Przedmiot zamówienia
Netto
(zł)
Brutto
(zł)
Moduł skanowania dokumentów z automatycznym
odczytem danych
Moduł importu danych z systemu klienta do bazy
danych systemu.
Moduł eksportu danych z bazy danych systemu do
systemu klienta
Moduł udostępniania zarchiwizowanych danych
online
Moduł konwersji danych
Moduł tworzenia kopii zapasowych
Moduł zarządzania zarchiwowanymi danymi.
Moduł bezpieczeństwa danych
Moduł rozliczeń z klientami
Moduł Komunikacji.
Dedykowane oprogramowanie do e-księgowości.
Oprogramowanie do rozpoznawania tekstu i
konwersji dokumentów.
………………………………………………….
1
Download