Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 2/2014 Formularz

advertisement
Załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego nr 2/2014
Formularz ofertowy
Pieczęć Wykonawcy
Nazwa, adres, NIP Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Tel. ………………….……..., Fax …………..…….……………, E-mail………………………………………………………………………
Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 2/2014 na wykonanie usług informatycznych
dla TWINS Sp. z o.o. oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę:
Przedmiot zamówienia
Ilość rbh
Wartość netto
System DMS
Podpis elektroniczny
Moduł poczty e-mail oraz
elektroniczna baza
kontaktów
Moduł zamówienia
Moduł obsługi sprzedaży
Moduł zarzadzania
logistycznego
Wymiana danych w formule
EDI
Moduł obsługi płatności i
windykacji
1
Podatek VAT
Wartość brutto
Moduł rejestru umów i
planów taryfowych
System obsługi reklamacji
System Customer
Relationship Management w
formule SaaS
System pobierania danych z
rachunków bankowych
Integracja z systemem ODL
(zintegrowany system klasy
ERP Polka SQL)
System raportowania
System RCS
System zabezpieczeń i
backupu danych
Razem:
Stawka netto za rbh: ………………….……………………….………
Ilość rbh: ………………….……………………….………
Okres gwarancji wynosi (podany w miesiącach): ………………….……………………….………
Okres bezpłatnego wsparcia technicznego (podany w miesiącach): ………………….……………………….………
Czas reakcji na naprawy (podany w godzinach): ………………….……………………….………
Oświadczamy że :

zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia,

uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
...........................................
(miejscowość, data)
..................................………………………………...
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego
przedstawiciela Oferenta)
2
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards