specjalność: zarządzanie placówkami radiologii

advertisement
Załącznik nr 1 do Wniosku
Formularz samooceny
w ramach PEU na Wydziale Administracji i Zarządzania , kierunek:
zarządzanie – studia II stopnia, stacjonarne/niestacjonarne
………………………………..
imię i nazwisko kandydata
oświadczam, że w systemie zorganizowanym lub niezorganizowanym instytucjonalnie poza
systemem studiów zdobyłem/am efekty uczenia odpowiadające następującym przedmiotom:
(Proszę zaznaczyć, a poniżej opisać, w jaki sposób dane efekty uczenia się zostały nabyte,
oraz które z załączonych dokumentów to potwierdzają. Wypełniony komputerowo formularz
należy przesłać na adres: [email protected]. Następnie formularz należy
wydrukować, podpisać i założyć z pozostałymi dokumentami w Biurze Rekrutacji WSH).
Moduł treści podstawowych:
Etyka w zarządzaniu
Opis:
Nowoczesne koncepcje zarządzania
Opis:
Makroekonomia
Opis:
Prawo cywilne
Opis:
Statystyka matematyczna
Opis:
Moduł treści kierunkowych:
Zarządzanie strategiczne
Opis:
Zarządzanie procesami
Opis:
Marketing międzynarodowy
Opis:
Rachunkowość zarządcza
Opis:
Przedsiębiorczość
Opis:
Prawo handlowe
Punkty ECTS
4
5
6
5
6
6
5
4
4
4
4
Opis:
Logistyka
6
Psychologia zarządzania
4
Negocjacje w biznesie
5
Badania operacyjne
4
Opis:
Opis:
Opis:
Opis:
Moduł treści do wyboru, specjalność: zarządzanie placówkami radiologii
Opis:
Opis:
Opis:
Opis:
Opis:
Wykłady monograficzne
Opis:
Moduł inne wymagania:
Język obcy
Opis:
Wychowanie fizyczne
Opis:
Seminarium magisterskie
Opis:
3
5
1
20
………………………………………………
(czytelny podpis)
……………………………………………….
(data, miejsce)
Download