3. Immunologia. Gołąb J. PWN 2007

advertisement
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Nazwa
kierunku
Farmacja
Poziom i forma jednolite studia
magisterskie
studiów
Nazwa
przedmiotu
Jednostka
realizująca
Immunologia
Punkty ECTS
Zakład Immunologia
Osoba odpowiedzialna
Rodzaj
przedmiotu
Cel
kształcenia
Treści
programowe
Formy i
metody
dydaktyczne
stacjonarne/
niestacjonarne
2
Prof. dr hab. Ewa Jabłońska
[email protected]
tel. 85745 0588
Obowiązkowy
Semestr Rodzaj zajęć i
wykłady
ćwiczenia
seminaria
IV
10
20
0
liczba godzin
Zapoznanie studentów z podstawami immunologii, obejmującymi budowę i funkcje
narządów, komórek immunologicznych oraz czynnikami modulującymi system
odpornościowy, a także podstawowymi metodami diagnostyki zaburzeń odporności.
Wykłady
Budowa i funkcje narządów układu immunologicznego. Odpowiedź nieswoista komórkowa i
humoralna. Odpowiedź komórkowa swoista – populacje i funkcje limfocytów. Powstawanie, klasy
i znaczenie przeciwciał, kompleksy immunologiczne. Mechanizmy regulacji odpowiedzi
immunologicznej – cytokiny, adhezyny. Podstawowe zagadnienia z transplantologii. Tolerancja
immunologiczna i autoimmunizacja – choroby autoimmunologiczne. Zapalenie. Nadwrażliwość,
reakcje alergiczne. Niedobory immunologiczne – pierwotne i wtórne. Podstawy
immunodiagnostyki. Immunotoksykologia. Immunomodulacja – grupy naturalnych czynników
oraz leków stymulujących i hamujących system odpornościowy. Immunoprofilaktyka – rodzaje
szczepionek i ich zastosowanie.
Ćwiczenia
Metody izolacji komórek układu odpornościowego. Ocena morfologii i żywotności
wyizolowanych komórek. Funkcje komórek odpowiedzi nieswoistej: fagocytoza immunologiczna i
nieimmunologiczna, mechanizm wewnątrzkomórkowego zabijania. Typowanie komórek
odpowiedzi swoistej, subpopulacje limfocytów T i B. Aktywność komórek odpowiedzi swoistej.
Cytokiny jako mediatory reakcji immunologicznych. Metody oceny cytotoksyczności
komórkowej. Badanie procesu apoptozy. Oznaczanie immunoglobulin surowicy krwi. Reakcja
antygen – przeciwciało: charakterystyka aglutynacji i precypitacji. Identyfikacja białek
odpornościowych metodą elektroforezy i Western blot. Ilościowa ocena antygenów i przeciwciał z
wykorzystaniem metody ELISA.
wykłady: wykłady z prezentacją multimedialną
ćwiczenia: ćwiczenia laboratoryjne i prezentacje multimedialne wprowadzające do zagadnień
związanych z tematem
Forma i
warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Forma zaliczenia: zaliczenie
Warunki zaliczenia: na podstawie zaliczeń ocen cząstkowych uzyskanych w trakcie trwania zajęć
Literatura
uzupełniająca
1. Lutz W.: Immunotoksykologia. Instytut Medycyny Pracy 2005
2. Krótkie wykłady. Immunologia. Lydyard P.M. PWN 2001
Przedmiotowe
efekty
kształcenia
P- W01
1. Podstawy immunologii. Ptak W. Wydawnictwo U.J. 1999
2. Skrypt dla studentów Wydziału Farmaceutycznego. Immunologia. Wysocki P.J., 3.
Kowalczyk D.W., Mackiewicz A. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Poznań
2005
3. Immunologia. Gołąb J. PWN 2007
Efekty kształcenia
Wykazuje znajomość funkcjonowania układu odpornościowego
organizmu i mechanizmów odpowiedzi immunologicznej.
Odniesienie do
kierunkowych
efektów kształcenia
KA.W13
P-W02
P-W03
P-U01
P-K01
Zna zasady prowadzenia diagnostyki immunologicznej oraz
zasady i metody immunoprofilaktyki i immunoterapii.
Wykazuje znajomość molekularnych aspektów cyklu
komórkowego - proliferacja, apoptoza.
Potrafi opisać i wytłumaczyć mechanizmy i procesy
immunologiczne w warunkach zdrowia i choroby.
Ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń
wynikających z choroby i potrzeby propagowania zachowań
prozdrowotnych.
KA.W14
KA.W15
KA.U11
KA.K2
Download