Immunologia

advertisement
Nazwa przedmiotu
Rodzaj zajęć
Imię i nazwisko prowadzącego
Kierunek studiów, semestr
Immunologia
Wykład (15 h)
dr inż. Lucyna Holec-Gąsior
Biotechnologia, semestr VII
Treści programowe
1. Wprowadzenie do układu odpornościowego. Budowa i funkcja układu
odpornościowego. Elementy biorące udział w odpowiedzi immunologicznej.
2. Odporność wrodzona. Mechanizmy odporności wrodzonej: bariery anatomiczne,
cząsteczki sekrecyjne i elementy komórkowe.
3. Komórki biorące udział w odpowiedzi immunologicznej oraz ich receptory.
Oddziaływania między komórkami w procesie odpowiedzi immunologicznej.
4. Układ limfatyczny.
5. Układ dopełniacza.
6. Antygeny. Rodzaje antygenów. Mechanizmy rozpoznawania antygenów. Odporność
nabyta.
7. Przeciwciała. Rodzaje i budowa przeciwciał. Reakcje antygen – przeciwciało.
8. Cząsteczki głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC). Budowa i funkcje
cząsteczek MHC.
9. Odporność typu komórkowego. Interakcje między komórkami T-pomocniczymi a
limfocytami B.
10. Odporność typu humoralnego. Współdziałanie komórek w odpowiedzi typu
humoralnego.
11. Reakcje immunologiczne wykorzystywane w diagnostyce.
12. Szczepienia. Typy szczepionek przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych.
Literatura
 Roitt I., Brostoff J., Male D. Immunologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa, 2000.
 Jakóbisiak M. (red). Immunologia, PWN, Warszawa, 1996.
 Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek, K. Immunologia, PWN, Warszawa, 2002, wyd. IV.
 Lydyard P.M., Whelan A., Fanger M.W. Krótkie wykłady: Immunologia, PWN,
Warszawa, 2001.
 Węgleński P. (red.). Genetyka molekularna, PWN, Warszawa, 1998.
 Stryer L. Biochemia. PWN, Warszawa, 2000.
Warunki zaliczenia zajęć
Kolokwium zaliczeniowe po zakończeniu cyklu wykładów.
Próg zaliczeniowy: 60%.
Skala ocen
od 60%
3,0
od 68%
3,5
od 76%
4,0
od 84%
4,5
od 92%
5,0
Nazwa przedmiotu
Rodzaj zajęć
Imię i nazwisko prowadzącego
Kierunek studiów/specjalność, semestr
Immunologia
Seminarium (15 h)
dr inż. Lucyna Holec-Gąsior
Biotechnologia molekularna, semestr VII
Tematy seminariów
1. Mechanizmy odpowiedzi komórkowej.
2. Mechanizm odpowiedzi humoralnej.
3. Odporność przeciwbakteryjna i przeciwwirusowa.
4. Odporność przeciwgrzybiczna i na inwazje pierwotniaków i robaków.
5. Tolerancja immunologiczna.
6. Immunologia nowotworów.
7. Przeszczep i jego odrzucanie.
8. Reakcje nadwrażliwości.
9. Choroby autoimmunizacyjne.
10. Pierwotne i wtórne niedobory odporności.
11. Produkcja przeciwciał monoklonalnych.
12. Immunodiagnostyka.
13. Konwencjonalne szczepionki.
14. Szczepionki nowej generacji.
15. Ewolucja odporności.
16. Nowe kierunki badań w immunologii
Warunki zaliczenia zajęć
Wygłoszenie referatu (pozytywna ocena z referatu). Obecność na zajęciach obowiązkowa.
Download