Immunologia molekularna

advertisement
Nazwa przedmiotu
Rodzaj zajęć
Imię i nazwisko prowadzącego
Kierunek studiów/specjalność, semestr
Immunologia molekularna
Wykład (15 h)
dr inż. Lucyna Holec-Gąsior
Biotechnologia molekularna II st., semestr II
Treści programowe
Limfocyty B (rozwój limfocytów B; kontrola ekspresji genów odpowiedzialnych za różnicowanie
limfocytów B; kontrola rozwoju limfocytów B na obwodzie).
2. Powstawanie zmienności przeciwciał (teorie tworzenia przeciwciał, organizacja i rekombinacje
genów immunoglobulinowych; generowanie zmienności przeciwciał; regulacja transkrypcji
genów immunoglobulin).
3. Proliferacja dojrzałych limfocytów B i produkcja przeciwciał (regulacja produkcji
immunoglobulin; produkcja błonowej i wydzielniczej IgM; dojrzewanie odpowiedzi
immunologicznej i przełączanie izotopów przeciwciał).
4. Limfocyty T (receptor limfocytów T; organizacja i rekombinacja genów receptora TCR;
mechanizm edukacji grasicowej).
5. Główny układ zgodności tkankowej i inne układy antygenowe komórek krwi (omówienie MHC,
HLA oraz pozostałych układów antygenowych komórek krwi; organizacja genów MHC; metody
oznaczania antygenów).
6. Monocyty, komórki NK i komórki dendrytyczne (powstawanie; subpopulacje; receptory;
mechanizmy działania).
7. Cytokiny modyfikujące funkcję układu immunologicznego (omówienie głównych cytokin;
podział cytokin; interferony, czynnik martwicy nowotworu; interleukiny).
8. Immunohematologia (podstawowe metody badawcze; układy grupowe krwinek czerwonych).
9. Immunologia molekularna nowotworów (antygeny związane z nowotworem;markery
nowotworowe; mechanizmy efektorowe przeciwko komórkom nowotworowym; immunoterapia
nowotworu).
10. Podłoże molekularne dziedzicznych chorób układu odpornościowego.
11. Immunodetekcja białek (omówienie podstawowych metod; rodzaje testu ELISA; dot blot;
Western blotting - różne metody transferu i identyfikacji).
12. Techniki immunologiczne (izolacja czystych przeciwciał; izolacja populacji/subpopulacji
limfocytów; metody pomiaru funkcji efektorowych komórek; migracja limfocytów).
1.
Literatura





Roitt I., Brostoff J., Male D. Immunologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Jakóbisiak M. (red). Immunologia, PWN.
Drewa G., Ferenc T. Genetyka Medyczna. Podręcznik dla studentów, Elsevier.
Węgleński P. (red.). Genetyka molekularna, PWN, Warszawa, 1998.
Chapel H., Haeney M. Misbah S., Snowden N. Essentials of Clinical Immunology. red. wyd.
pol. Grzegorz Senatorski. Immunologia kliniczna, Czelej, Lublin 2009, wyd.1
 Ryba M. Immunologia molekularna – skryp dla studentów biotechnologii. AMG, 2008.
Warunki zaliczenia zajęć
Obecność na zajęciach – ocena dst. Dwa kolokwia zaliczeniowe (pierwsze w połowie semestru, drugie
po zakończeniu całego cyklu wykładów).
Próg zaliczeniowy: 60%.
Skala ocen
od 60%
3,0
od 68%
3,5
od 76%
4,0
od 84%
4,5
od 92%
5,0
Nazwa przedmiotu
Rodzaj zajęć
Imię i nazwisko prowadzącego
Kierunek studiów/specjalność, semestr
Immunologia molekularna
Laboratorium (15 h)
dr inż. Lucyna Holec-Gąsior
Biotechnologia molekularna II st., semestr II
Program ćwiczeń laboratoryjnych (5 tygodni po 3 h)
Celem laboratorium jest praktyczne zapoznanie studentów z podstawowymi, przykładowymi
technikami badawczymi wykorzystującymi reakcje typu antygen-przeciwciało.
1. Ćwiczenie 1. Omówienie przepisów BHP. Zapoznanie studentów z podstawowymi
technikami immunodiagnostycznymi. (3 h)
2. Ćwiczenie 2. Immunoidentyfikacja białka fuzyjnego z wykorzystaniem metody dot
blotting. (3 h)
3. Ćwiczenie 3. Test Western blotting z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych oraz
poliklonalnej surowicy króliczej. (3 h)
4. Ćwiczenie 4. Bezpośredni test ELISA – miareczkowanie ilości antygenu oraz
przeciwciał. (3 h)
5. Ćwiczenie 5. Pośredni testu ELISA – wykrywanie specyficznych przeciwciał
antytoksoplazmozowych w surowicach zwierzęcych. (3 h)
Warunki zaliczenia zajęć
Kartkówki poprzedzające zajęcia laboratoryjne. Obecność obowiązkowa na wszystkich
zajęciach.
Próg zaliczeniowy: 60%.
Skala ocen
od 60%
3,0
od 68%
3,5
od 76%
4,0
od 84%
4,5
od 92%
5,0
Download