Immunomodulacja odpowiedzi komórek regulatorowych B (Breg) w

advertisement
Immunomodulacja odpowiedzi komórek regulatorowych B (Breg) w chronicznej fazie
zarażenia Babesia microti u myszy BALB/c
Opiekun naukowy:
Prof. dr hab. Maria Doligalska
Zakład Parazytologii, Instytut Zoologii
tel: (4822) 55 41 115
[email protected]
Zakres badań: Babesziosa – malaria Północy, to odzwierzęca choroba człowieka
przenoszona przez kleszcze. Choroba obecnie coraz częściej stanowi poważny problem
medyczny na całym świecie. Chroniczne zarażenie pierwotniakiem może być niewykrywalne
latami, co jest szczególnie niebezpieczne dla ludzi poddanych terapii immunosupresyjnej.
Pacjenci z przewlekłą leukemią limfocytarną leczeni przeciwciałami monoklonalnymi antyCD20, które indukują apoptozę limfocytów B, są szczególnie narażeni na wznowienie
parazytemii.
Liczebność populacji limfocytów B-reg (CD1dhighCD5+) zwiększa się podczas zarażenia B.
microti, a mechanizm regulatorowy dominuje w fazie chronicznej. Ostra faza zarażenia jest
wznawiana po wyeliminowaniu leukemicznych komórek B za pomocą przeciwciał anty-CD20.
Mechanizm tego zjawiska wymaga wyjaśnienia czy brak obronnej reakcji spowodowany jest
niedoborem przeciwciał IgG, czy też wynika z wysokiego poziomu aktywacji limfocytów Breg, niewrażliwych na działanie przeciwciał monoklonalnych. IL-10 wydzielana przez te
limfocyty może obniżać odpowiedź zapalną i hamować fagocytozę zarażonych erytrocytów
przez makrofagi. Celem proponowanych badań jest określenie funkcji limfocytów B-reg i
mechanizmu immunologicznej regulacji w ostrej i chronicznej fazie zarażenia B. microti u
myszy szczepu BALB/c. Wyniki tych badań są ważne dla rozpoznania ukrytej babesiozy u
pacjentów, u których zastosowano anty-leukemiczną immunosupresję terapeutyczną.
Wymagania: Oczekujemy kandydata, który zna podstawy immunologii/immunoparazytologii,
posługuje się technikami molekularnymi, zna programy komputerowe, wykona analizy
statystyczne, jest samodzielny i bardzo zmotywowany do pracy naukowej.
Download