NOWA POPULACJA LIMFOCYTÓW T

advertisement
NOWA POPULACJA LIMFOCYTÓW T
Limfocyty T są więc główną komórką układu immunologicznego, dlatego
pod jej kontrolą znajdują się wszystkie inne elementy układu - m.in. limfocyty
B, wytwarzające przeciwciała oraz makrofagi (komórki o znaczeniu obronnym
dla organizmu). Limfocyty T dokonują rozpoznania antygenu
przez
powierzchniowe receptory αβ, a ponadto ich funkcje determinują znajdujące się
na błonie komórkowej antygeny CD4 lub CD8.
Niedawno odkryto nową populację limfocytów T, których receptor
antygenowy składa się z łańcuchów γ i δ. Komórek tych jest wiele u
przeżuwaczy - około 50% wszystkich limfocytów, a niewiele u człowieka i
myszy - 2-10%. Jednak dla prawidłowego funkcjonowania organizmu konieczna
jest współpraca limfocytów T αβ z limfocytami T γδ. Dzięki niej limfocyty T γδ
funkcjonalnie zachowują się jak komórki kontrasupresyjne (ochronne),
zapobiegające zahamowaniu funkcji komórki T αβ. Rolę ochronną mogą
odgrywać one w odpowiedzi humoralnej przez wytwarzanie cytokiny IL-10.
Natomiast w odpowiedzi typu komórkowego wpływ ten może zachodzić
poprzez makrofagi, które po intrakcji z limfocytami T γδ produkują zwiększoną
ilość cytokin prozapalnych, zwiększających odpowiedź immulogiczną (IL-12).
Z kolei, supresyjna (hamująca odpowiedź immulogiczną) funkcja limfocytów
T γδ wykazuje, że komórki T γδ mogą hamować w sposób antygenowo-swoisty
funkcje limfocytów T αβ poprzez wytwarzane mediatory, m.in. cytokinę IL-4.
Badania in vitro zostały również potwierdzone in vivo.
Przy użyciu
przeciwciał anty - T γδ podawanych systemowo, wykazano, że usunięcie lub
zablokowanie tych komórek w organizmie zwiększa odpowiedź immulogiczną,
w której biorą udział limfocyty T αβ.
Badania prowadzone w Katedrze Immunologii CM UJ są jednymi z
pierwszych na świecie badań dotyczących hamującej lub wzmagającej
(supresyjnej
-
kontrasupresyjnej)
limfocytów T γδ. (M.W.K.)
odpowiedzi
immunologicznej
funkcji
Download