Tematy seminaryjne z krwi II rok Wet. 2013/14

advertisement
Tematy seminaryjne z krwi II rok Wet. 2013/14
1.Homeostaza i mechanizmy jej utrzymania.
2. Podstawowe cechy i funkcje krwi.
3. Rola komórek HSC w ciągłości krwiotworzenia
4. Skład osocza /rodzaje białek i ich stężenie, substancje azotowe niebiałkowe, składniki
nieorganiczne itd/.
5. Czynniki wytwarzane przez podścielisko szpiku i ich w pływ na hemopoezę
6. Rola podścieliska szpiku w regulacji procesu hemopoezy (interakcje międzykomórkowe, substancja
międzykomórkowa, cytokiny)
7. Funkcje białek osocza - enzymy, białka transportowe, białka związane z układem odpornościowym
(immunoglobuliny, białka dopełniacza, białka ostrej fazy), białka adhezyjne, cytokiny, hormony
8. Ciśnienie onkotyczne krwi
9. Krwinki czerwone, budowa i czynności, wielkość, liczba we krwi obwodowej zwierząt domowych i
człowieka.
10. Regulacja wytwarzania krwinek czerwonych, miejsce powstawania w życiu płodowym i
postnatalnym. Stymulatory i inhibitory erytropoezy.
11. Etapy erytropoezy
12. Erytropoetyna, synteza, znaczenie w poszczególnych etapach erytropoezy
13. Erytropoeza żółtkowa, wątrobowa, śledzionowa.
14. Fizjologiczne wartości parametrów hematologicznych, czas życia u poszczególnych gatunków
zwierząt.
15. Czynniki zmieniające morfologię krwinek czerwonych. Zmiany kształtu krwinek czerwonych
/sferocyty, eliptocyty, leptocyty, schistocyty, drepanocyty, akantocyty, stomatocyty, kodocyty
lakrymocyty, dakriocyty, keratocyty, knizocyty/.
16. Pozyskiwanie energii w erytrocytach, rola związków wysokoenergetycznych.
17. Metabolizm erytrocytów
18. Synteza i degradacja hemoglobiny
19. Funkcje i budowa hemoglobiny
20. Hemoglobiny embrionalne, płodowe oraz rodzaje hemoglobiny u ludzi i zwierząt dorosłych.
21. Hemoglobinopatie i talasemie, przykłady, skutki
22. Łączenie się hemoglobiny z tlenem /krzywa dysocjacji oksyhemoglobiny i czynniki ją zmieniające/
23. Starzenie się erytrocytów. Hipotezy selektywnego usuwania erytrocytów.
24. Znaczenie żelaza w syntezie hemoglobiny oraz jego metabolizm.
25. Powstawanie pochodnych hemoglobiny i ich znaczenie /methemoglobina, karboksyhemoglobina,
karbaminohemoglobina, sulfhemoglobina, hemoglobina tlenkoazotowa, cyjanomethemoglobina/.
26. Mechanizmy obronne erytrocytów przed uszkodzeniem oksydatywnym.
27. Transport dwutlenku węgla przez krew.
28. Krwinki białe, podział i cechy morfotyczne oraz czynnościowe.
29. Nieswoiste czynniki humoralne
30. Leukocytoza fizjologiczna, powysiłkowa i stresowa, przesunięcie obrazu leukocytarnego w lewo i w
prawo.
31. Układ dopełniacza – aktywacja, znaczenie
32. Nieswoista odpowiedź komórkowa
33. Czynniki obronne neutrofili (defensyny, serprocydyny, MPO, BPI, lizozym itp.)
34. Funkcje granulocytów obojętnochłonnych w zakresie pierwszej linii obrony /ziarnistości swoiste,
nieswoiste, pęcherzyki wydzielnicze/.
35. Funkcje monocytów w zakresie I linii obrony i reakcji zapalnej.
36. Mastocyty – cechy czynnościowe, znaczenie.
37. Zjawiska towarzyszące i etapy fagocytozy. Eksplozja tlenowa fagocytów, mechanizm i jej
znaczenie.
38. Wrodzone mechanizmy ochronne zabezpieczające organizm przed wniknięciem patogenów.
39. Granulopoeza
40. Eozynofile – cechy, ziarnistości, znaczenie.
41. Mechanizmy obronne eozynofili (MBP, ECP, EPO, itp.)
42. MPO-H2O2 –Cl - jako podstawowy układ bakteriobójczy neutrofili.
43.Eozynofilia i eozynopenia.
44.Cechy czynnościowe monocytów i ich znaczenie w tworzeniu tkankowych makrofagów i komórek
prezentujących antygen /APC/ oraz powstawaniu odporności swoistej.
45.Bazofile – cechy czynnościowe i rola.
46. Degranulacja bazofilii /całkowita i częściowa/.
47. Mediatory bazofilii i komórek tucznych
48. Antagonizm czynnościowy granulocytów kwaso- i zasadochłonnych.
49. Monopoeza
50. Funkcje komórek prezentujących antygen oraz MHC I i MHC II /główny układ zgodności
tkankowej/.
51. Plazmocyty
52. Rodzaje immunoglobulin. Funkcje odcinka Fab i Fc w przeciwciałach.
53. Funkcje limfocytów NK
54. Funkcje limfocytów K
55. Funkcje interferonów.
56. Leukopenia, leukocytoza, leukemia
57. Limfopoeza – powstawanie i dojrzewanie limfocytów B i T. Narządy limfoidalne.
58. Rozpoznawanie antygenu przez limfocyty T (TCR/CD4 i TCR/CD8)
59. Selekcja pozytywna i negatywna limfocytów
60. Rodzaje limfocytów T, cechy czynnościowe.
61. Limfocyty B, cechy czynnościowe.
62. Transformacja blastyczna
63. Znaczenie limfocytów w procesach odporności komórkowej i humoralnej.
64. Charakterystyka i znaczenie limfocytów Th1 i Th2 .
65. Limfocyty Tc, Ts i Tcs.
66. Znaczenie limfocytów T w odporności komórkowej, odrzucaniu przeszczepów i późnej pamięci
immunologicznej organizmu.
67. Recyrkulacja limfocytów T i ich rozmieszczenie w narządach limfatycznych
68. Reakcje limfocytów T po połączeniu z antygenami.
69. Przebieg reakcji cytotoksycznej
70. Limfocyty B i ich przekształcanie w komórki plazmatyczne.
71. Cechy morfotyczne monocytów i ich funkcje, monocytowa, monopoeza.
72. Odporność humoralna.
73. Reakcja zapalna (przebieg, mediatory, kontrola)
74. Cytokiny oddziałujące w obrębie komórek układu białokrwinkowego
75. Pamięć immunologiczna
76. Trombopoeza
77. Płytki krwi, powstawanie i funkcje /adhezja i agregacja płytek oraz reakcja uwalniania/.
78. Substancje uczestniczące w reakcjach adhezji, aktywacji i agregacji płytek krwi
79. Krzepnięcie krwi - proces zewnątrzpochodny.
80. Krzepnięcie krwi - proces wewnątrzpochodny.
81. Czynniki wpływające na krzepliwość krwi
82.Powstawanie prostacykliny i tromboksanu i ich znaczenie w reakcjach naczyniowych i krzepnięciu
krwi.
83.Układ fibrynolityczny.
84.Układ antykoagulacyjny.
85.Zaburzenia krzepnięcia krwi.
86. Czynniki przeciwkrzepliwe.
87. Hemofilie
88. Zaburzenia hemostazy
89. Funkcje płytek krwi w reakcjach odpornościowych
90. Rola fibrynogenu w procesie krzepnięcia krwi i reakcjach obronnych organizmu
91. Pojęcie grupy krwi i układu grupowego
92. Antygeny grupowe u człowieka (uwarunkowane przez cukrowce, białek strukturalnych erytrocytów,
białek kontrolujących aktywność dopełniacza, białek receptorowych, białek transportowych, enzymów
błonowych – przykłady)
93. Układy grupowe krwi u człowieka
94. Grupy krwi u poszczególnych gatunków zwierząt (bydło, konie, świnie, owce, psy, koty, kury)
95. Konflikty serologiczne u zwierząt - przykłady
96. Znaczenie identyfikacji grup krwi u zwierząt
97. Objętość krwi i metody jej oznaczania.
98. Rola krwinek czerwonych i osocza w regulacji stałego pH.
99. Układy buforowe krwi
Download