pytania Krew 2010 - Katedra Fizjologii Zwierząt

advertisement
Tematy seminaryjne z krwi II rok Wet. 2010
1.Homeostaza i mechanizmy jej utrzymania.
2.Podstawowe funkcje krwi.
3. Rola komórek HSC w ciągłości krwiotworzenia
4.Skład osocza /rodzaje białek i ich stężenie, substancje azotowe niebiałkowe, cholesterol, składniki
nieorganiczne/.
5. Czynniki wytwarzane przez podścielisko szpiku i ich w pływ na hemopoezę
6. Rola podścieliska szpiku w regulacji procesu hemopoezy
7. Funkcje białek osocza.
8. Plazmopoeza.
9. Krwinki czerwone, budowa i czynności, wielkość, liczba we krwi obwodowej zwierząt domowych i
człowieka.
10. Regulacja wytwarzania krwinek czerwonych, miejsce powstawania w życiu płodowym i
postnatalnym. Stymulatory i inhibitory erytropoezy.
11. Etapy erytropoezy
12. Erytropoetyna, synteza, znaczenie w poszczególnych etapach erytropoezy
13. Erytropoeza żółtkowa, wątrobowa, śledzionowa.
14. Fizjologiczne wahania liczby krwinek czerwonych, czas życia u poszczególnych gatunków zwierząt.
15. Czynniki zmieniające morfologię krwinek czerwonych. Zmiany kształtu krwinek czerwonych
/sferocyty, eliptocyty, leptocyty, schistocyty, drepanocyty, akantocyty, stomatocyty, kodocyty
lakrymocyty, dakriocyty, keratocyty, knizocyty/.
16. Pozyskiwanie energii w erytrocytach, rola związków wysokoenergetycznych.
17. Metabolizm erytrocytów
18. Synteza i degradacja hemoglobiny
19. Funkcje i budowa hemoglobiny
20. Hemoglobiny embrionalne, płodowe oraz rodzaje hemoglobiny u ludzi i zwierząt dorosłych.
21. Hemoglobinopatie i talasemie, przykłady, skutki
22. Łączenie się hemoglobiny z tlenem /krzywa dysocjacji oksyhemoglobiny i czynniki ją zmieniające/
23. Starzenie się erytrocytów. Hipotezy selektywnego usuwania erytrocytów.
24.Znaczenie żelaza w syntezie hemoglobiny oraz jego metabolizm.
25.Powstawanie pochodnych hemoglobiny i ich znaczenie /methemoglobina, karboksyhemoglobina,
karbaminohemoglobina, sulfhemoglobina, hemoglobina tlenkoazotowa, cyjanomethemoglobina/.
26.Mechanizmy obronne erytrocytów przed uszkodzeniem oksydatywnym.
27.Transport dwutlenku węgla przez krew.
28.Krwinki białe, podział i cechy morfotyczne oraz czynnościowe.
29.Nieswoiste czynniki humoralne
30. Leukocytoza fizjologiczna, powysiłkowa i stresowa, przesunięcie obrazu leukocytarnego w lewo i w
prawo.
31. Układ dopełniacza
32. Zmiany obrazu białokrwinkowego w ostrych stanach lokalnego zapalenia.
33. Czynniki obronne neutrofili (defensyny, serprocydyny, MPO, BPI, lizozym itp.)
34. Funkcje granulocytów obojętnochłonnych w zakresie pierwszej linii obrony przed iniekcjami
bakteryjnymi /ziarnistości swoiste, nieswoiste, pęcherzyki wydzielnicze/.
35. Funkcje monocytów w zakresie I linii obrony i reakcji zapalnej.
36. Mastocyty – cechy czynnościowe, znaczenie.
37. Zjawiska towarzyszące i etapy fagocytozy.
38. Eksplozja tlenowa fagocytów, mechanizm i jej znaczenie.
39. Chemiczne i enzymatyczne znaczenie reakcji lizosomalnych w fagocytozie.
40. Czynniki obronne eozynofili (MBP, ECP, EPO, itp.)
41. Eozynofile – cechy, ziarnistości, znaczenie,
42.MPO-H2O2 –Cl - jako podstawowy układ bakteriobójczy neutrofili.
43.Eozynofilia i eozynopenia.
44.Cechy czynnościowe monocytów i ich znaczenie w tworzeniu tkankowych makrofagów i komórek
prezentujących antygen /APC/ oraz wytwarzaniu interleukiny I.
45.Bazofile – cechy czynnościowe i rola.
46. Degranulacja bazofilii /całkowita i częściowa/.
47. Mediatory bazofilii i komórek tucznych
48. Funkcje limfocytów T8 i T4.
49. Limfopoeza
50. Funkcje komórek prezentujących antygen oraz glikoprotein MHC I i MHC II /antygenowy układ
zgodności tkankowej/.
51. Plazmocyty
52.Rodzaje immunoglobulin
53.Funkcje odcinka Fab i Fc w przeciwciałach.
54. Powstawanie komórek pamięci immunologicznej.
55.Funkcje limfocytów NK
56. Funkcje limfocytów K.
57.Funkcje interferonów.
58.Rozpoznawanie antygenu przez limfocyty T (TCR/CD4 i TCR/CD8)
59.Monopoeza i granulopoeza
60.Limfopoeza – powstawanie limfocytów B i T.
61.Rodzaje limfocytów T, cechy czynnościowe.
62.Rodzaje limfocytów B, cechy czynnościowe.
63.Znaczenie limfocytów w procesach odporności komórkowej i humoralnej.
64. Charakterystyka i znaczenie limfocytów Th1 i Th2 .
65. Limfocyty Ts i Tcs.
66.Znaczenie limfocytów T w odporności komórkowej, odrzucaniu przeszczepów i późnej pamięci
immunologicznej organizmu.
67.Recyrkulacja limfocytów T i ich rozmieszczenie w narządach limfatycznych
68.Limfocyty T grasicy i śledziony.
69.Reakcje limfocytów T po połączeniu z antygenami.
70. Limfocyty B i ich przekształcanie w komórki plazmatyczne.
71. Cechy morfotyczne monocytów i ich funkcje, monocytoza.
72. Leukopenia, leukocytoza, leukemia.
73. Odporność humoralna oraz rodzaje immunoglobin.
74. Nieswoiste czynniki humoralne
75. Cytokiny oddziałujące w obrębie komórek układu białokrwinkowego
76. Pamięć immunologiczna
77.Płytki krwi, powstawanie i funkcje /adhezja i agregacja płytek oraz reakcja uwalniania/.
78.Czynniki wpływające na krzepliwość krwi
79. Substancje uczestniczące w reakcjach adhezji, aktywacji i agregacji płytek krwi
80. Trombopoeza
81.Powstawanie prostacykliny i trombosanu i ich znaczenie w reakcjach naczyniowych i krzepnięciu
krwi.
82.Krzepnięcie krwi /proces zewnątrzpochodny i wewnątrzpochodny/.
83.Układ fibrynolityczny.
84.Układ antykoagulacyjny.
85.Zaburzenia krzepnięcia krwi.
86.Czynniki przeciwkrzepliwe.
87.Hemofilie
88. Zaburzenia hemostazy
89. Funkcje płytek krwi w reakcjach odpornościowych
90. Rola fibrynogenu w procesie krzepnięcia krwi i reakcjach obronnych organizmu
91. Pojęcie grupy krwi i układu grupowego
92. Antygeny grupowe u człowieka (uwarunkowane przez cukrowce, białek strukturalnych erytrocytów,
białek kontrolujących aktywność dopełniacza, białek receptorowych, białek transportowych, enzymów
błonowych – przykłady)
93. Układy grupowe krwi u człowieka
94. Grupy krwi u poszczególnych gatunków zwierząt (bydło, konie, świnie, owce, psy, koty, kury)
95.Konflikty serologiczne u zwierząt - przykłady
96.Znaczenie identyfikacji grup krwi u zwierząt
97.Objętość krwi i metody jej oznaczania.
98.Rola krwinek czerwonych i osocza w regulacji stałego pH.
Pytania z fizjologii tkanki kostnej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Przebudowa wewnętrzna kości w warunkach fizjologicznych, fazy przebudowy
Czynniki proresorpcyjne
Czynniki sprzęgające proces przebudowy tkanki kostnej
Regulacja kalcemii
Czynniki warunkujące nasilenie przebudowy tkanki kostnej
Wpływ czynników żywieniowych na metabolizm tkanki kostnej (bioaktywne składniki siary i
mleka, karnityna, WNKT, wit. B, Mn, Mg, Zn, Cu, F, Ca, P)
7. Wpływ wysiłku fizycznego na metabolizm tkanki kostnej
8. Rola hormonów i witamin w metabolizmie tkanki kostnej:
- kalcytonina
- PTH
- witamina D
- hormony płciowe
- hormony tarczycy
- hormon wzrostu, IGF-s
- glikokortykoidy
- leptyna
- grelina
- witaminy C i K
9. Znaczenie szlaku osteoprotegryna (OPG)/RANKL/ RANK w fizjologii tkanki kostnej.
10. Budowa i znaczenie płytki wzrostowej we wzroście kości na długość
11. Rola sterydowych hormonów płciowych w zamykaniu płytki wzrostowej oraz dymorfizmie
kostnym
Download