Projekty dla kandydatów na studia doktoranckie w roku

advertisement
Projekty dla kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2010/2011 dla których
stypendia nie będą finansowane przez Wydział Biologii UW
1. Mechanizmy supresji limfocytów B przez regulatorowe limfocyty T CD4 +CD25+Foxp3+
Opiekun naukowy:
Dr hab. Nadzieja Drela
Zakład Immunologii
e-mail: [email protected]
tel.: 5541126
Zakres badań: Regulatorowe limfocyty T CD4+CD25+Foxp3+ (Treg) odpowiadają za utrzymanie
homeostazy w układzie odpornościowym: utrzymują tolerancję na własne antygeny, hamują
nadmierną, patologiczną reakcję limfocytów T pomocniczych (Th) na antygeny konwencjonalne.
Aktywność supresyjna limfocytów Treg polega głównie na hamowaniu proliferacji
aktywowanych limfocytów Th. Inne, mniej zbadane mechanizmy supresji odpowiedzi
immunologicznej przez limfocyty regulatorowe związane są z ich aktywnością cytotoksyczną
oraz zdolnością do supresji limfocytów B. Nadmierna aktywacja limfocytów B przez antygeny
własne lub antygeny patogenów, a także alergeny, skutkuje rozwojem nadwrażliwości, w której
produkowane przez limfocyty B przeciwciała uczestniczą w niszczeniu tkanek własnego
organizmu w drodze aktywacji dopełniacza lub cytotoksyczności zależnej od przeciwciał.
Dotychczas znane są nieliczne doniesienia o hamowaniu proliferacji aktywowanych limfocytów
B przez limfocyty Treg. Jeszcze mniej wiadomo o ich udziale w hamowaniu syntezy przeciwciał.
Celem projektu jest zbadanie udziału naturalnych Treg CD4+CD25+Foxp3+ izolowanych z grasicy i
limfocytów Treg o takim samym fenotypie izolowanych z obwodowych narządów limfatycznych,
w supresji aktywowanych limfocytów B. Główne etapy badań będą obejmowały określenie roli
Treg w: 1/ hamowaniu proliferacji aktywowanych limfocytów B; 2/ hamowaniu syntezy
przeciwciał; 3/ indukcji apoptozy aktywowanych limfocytów B. Badania prowadzone będą na
myszach szczepu C57BL/6. Rola limfocytów Treg w supresji aktywacji i funkcji efektorowej
limfocytów B oceniana będzie w hodowlach in vitro. W badaniach wykorzystane zostaną
głównie techniki hodowli komórkowych in vitro i cytometrii przepływowej.
Wymagania: podstawowa, teoretyczna wiedza o technikach hodowli komórkowych oraz pracy
na modelach zwierzęcych (myszy), teoretyczne podstawy cytometrii przepływowej, umiejętność
pracy w międzynarodowej grupie oraz podstawowa znajomość języka angielskiego.
2. Regulacja aktywności biosyntetycznej szyszynki kury domowej Gallus domesticus L. przez
mediatory eksperymentalnego zapalenia otrzewnej - badania in vitro
Opiekun naukowy:
Prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta
Zakład Fizjologii Zwierząt, Instytut Zoologii
e-mail: [email protected]
tel. 5541025
Zakres badań: Celem niniejszego projektu jest zbadanie (w układzie in vitro) jakie czynniki
uczestniczące w rozwoju reakcji zapalnej (leukocyty i rozpuszczalne mediatory) wywierają
wpływ na syntezę melatoniny w szyszynce kurcząt. Zamierzamy zbadać, które cytokiny
wydzielane podczas reakcji zapalnej modyfikują ekspresję genu i aktywność AA-NAT
(kluczowego enzymu na szlaku biosyntezy melatoniny) oraz wydzielanie melatoniny w
hodowanych in vitro szyszynkach kurcząt. Następnie zidentyfikowane zostaną populacje
komórek odpornościowych, które syntetyzują te cytokiny. W ostatnim etapie zbadamy, czy
wpływ aktywnych regulacyjnie cytokin na hodowaną in vitro szyszynkę kurcząt jest
modyfikowany przez glukokortykoidy powstające podczas zapalenia otrzewnej.
Analizowane będą: ekspresja genu aanat, aktywność enzymu AA-NAT oraz zawartość
melatoniny w szyszynkach, hodowanych w obecności leukocytów pochodzących od kurcząt z
eksperymentalnie wywołanym zapaleniem otrzewnej. Udział poszczególnych cytokin w regulacji
funkcji szyszynki będzie oceniany na podstawie poziomu ekspresji ich genów w leukocytach,
uczestniczących w zapaleniu oraz stężenia tych mediatorów w podłożu hodowlanym.
Subpopulacje leukocytów zaangażowanych w regulację funkcji szyszynki zostaną wyodrębnione
przy użyciu sortera magnetycznego lub cytofluorymetrycznego z zastosowaniem specyficznych
markerów powierzchniowych limfocytów T, B oraz makrofagów. Udział glukokortykoidów w
modyfikacji działania cytokin badany będzie w hodowlach szyszynek w obecności różnych
stężeń kortykosteronu w podłożu.
Download