Immunologia

advertisement
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu
Jednostka
realizująca
Rodzaj
przedmiotu
Farmacja
Immunologia
Zakład Immunologia
Poziom i forma
studiów
jednolite studia
magisterskie
2
Punkty ECTS
Osoba odpowiedzialna
stacjonarne
niestacjonarne
prof. dr hab. Ewa Jabłońska
Semestr
wykłady
ćwiczenia
seminaria
Rodzaj zajęć i
IV
10
20
0
liczba godzin
Zapoznanie studentów z podstawami immunologii, obejmującymi budowę i funkcje narządów,
komórek immunologicznych oraz czynnikami modulującymi system odpornościowy, a także
Celkształcenia
podstawowymi metodami diagnostyki zaburzeń odporności.
Wykłady:
Budowa i funkcje narządów układu immunologicznego. Odpowiedź nieswoista komórkowa i
humoralna. Odpowiedź komórkowa swoista – populacje i funkcje limfocytów. MHC.
Powstawanie, klasy i znaczenie przeciwciał, kompleksy immunologiczne. Mechanizmy regulacji
odpowiedzi immunologicznej – cytokiny, adhezyny. Zapalenie. Nadwrażliwość, reakcje alergiczne.
Podstawowe zagadnienia z transplantologii. Tolerancja immunologiczna i autoimmunizacja –
choroby autoimmunologiczne. Niedobory immunologiczne – pierwotne i wtórne. Podstawy
immunodiagnostyki. Immunotoksykologia- apoptoza, nekroza.Immunomodulacja – grupy
Treści
naturalnych czynników oraz leków stymulujących i hamujących system odpornościowy.
programowe
Immunoprofilaktyka – rodzaje szczepionek i ich zastosowanie.
Ćwiczenia:
Metody izolacji komórek układu odpornościowego. Komórki odpowiedzi nieswoistej. Fagocytoza.
Mechanizm wewnątrzkomórkowego zabijania. Typowanie komórek odpowiedzi swoistej.
Odporność komórkowa swoista. Mediatory reakcji immunologicznych (cytokiny).
Cytotoksyczność. Apoptoza. Przeciwciała. Reakcja antygen – przeciwciało. Identyfikacja białek
odpornościowych. Ilościowa ocena antygenów i przeciwciał.
 wykłady: wykłady z prezentacją multimedialną
Formy i metody
 ćwiczenia: ćwiczenia laboratoryjne i prezentacje multimedialne wprowadzające do zagadnień
dydaktyczne
związanych z tematem
 Forma zaliczenia: zaliczenie.
Forma i
warunki
 Warunki zaliczenia: na podstawie zaliczeń ocen cząstkowych uzyskanych w trakcie trwania
zaliczenia
zajęć.
1. Ptak W.:Podstawy immunologii. Wydawnictwo UJ, Kraków 1999
2. Skrypt dla studentów Wydziału Farmaceutycznego. Immunologia. Wysocki P.J., 3. Kowalczyk
Literatura
D.W., Mackiewicz A. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Poznań 2005
podstawowa
3. Gołąb J.: Immunologia. PWN 2007
1. Lutz W.: Immunotoksykologia. Instytut Medycyny Pracy 2005
Literatura
2. Lydyard P.M.: Krótkie wykłady. Immunologia. PWN 2001
uzupełniająca
Przedmiotowe
Odniesienie do
efekty
Efekty kształcenia
kierunkowych efektów
kształcenia
kształcenia
Wykazuje znajomość funkcjonowania układu odpornościowego
P- W01
KA.W13
organizmu i mechanizmów odpowiedzi immunologicznej.
Zna zasady prowadzenia diagnostyki immunologicznej oraz zasady i
P-W02
KA.W14
metody immunoprofilaktyki i immunoterapii.
Wykazuje znajomość molekularnych aspektów cyklu komórkowego P-W03
KA.W15
proliferacja, apoptoza.
Potrafi opisać i wytłumaczyć mechanizmy i procesy immunologiczne w
P-U01
KA.U11
warunkach zdrowia i choroby.
P-K01
obowiązkowy
Ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z
choroby i potrzeby propagowania zachowań prozdrowotnych.
Bilans nakładu Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
pracy studenta
udział w wykładach
KA.K2
10 x 1h
10h
udział w ćwiczeniach
udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Samodzielna praca studenta:
przygotowanie do ćwiczeń
przygotowanie do zaliczenia
Wskaźniki
ilościowe
Nr efektu
kształcenia
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela 10h+20h+15h.
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym
20h+15h+30h+10h.
15 x 1,4h
15 x 1h
Razem
20h
15h
45h
15 x 2h
1 x 10h
Razem
Ogółem
ECTS
30h
10h
40h
85h
2
45h
ECTS
85h
2
2
Metody weryfikacji efektu kształcenia
Formujące
Podsumowujące
P-W01
sprawdzian ustny w postaci krótkich pytań oraz
wejściówka na ćwiczeniach, dyskusja w
dyskusji pozwalający ocenić stan wiedzy w zakresie
formie otwartych pytań
omawianych zagadnień
P-W02
sprawdzian ustny w postaci krótkich pytań oraz
wejściówka na ćwiczeniach, dyskusja w
dyskusji pozwalający ocenić stan wiedzy w zakresie
formie otwartych pytań
omawianych zagadnień
P-W03
sprawdzian ustny w postaci krótkich pytań oraz
wejściówka na ćwiczeniach, dyskusja w
dyskusji pozwalający ocenić stan wiedzy w zakresie
formie otwartych pytań
omawianych zagadnień
P-U01
obserwacja aktywności
trakcie ćwiczeń
P-K01
dyskusja w formie otwartych pytań
Data
opracowania
programu
26.06.2015 r.
studenta
w
ocena interpretacji wyników i formułowania wniosków
ocena wiedzy w zakresie planowania o metody
wykonania badań
Program opracowała
prof. dr hab. Ewa Jabłońska
Download