uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie 12148-31-b

advertisement
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Wydział Nauk Medycznych
Sylabus przedmiotu/modułu - część A
12148-31-B
IMMUNOLOGIA
ECTS: 5
CYKL: 2014/2015
IMMUNOLOGY
TREŚCI MERYTORYCZNE
WYKŁAD
Wprowadzenie do immunologii. Komórki i tkanki układu immunologicznego. Odporność wrodzona. Prezentacja antygenów limfocytom.
Rozpoznawanie antygenów. Dojrzewanie limfocytów, rearanżacja genów. Aktywacja limfocytów T. Aktywacja limfocytów B. Swoista i nieswoista
odpowiedź komórkowa. Odporność humoralna. Tolerancja. Nadwrażliwość. Immunologia zakażeń. Immunologia nowotworów.
ĆWICZENIA
Znaczenie układu odpornościowego i podstawowe definicje, reakcja antygen-przeciwciało, aglutynacja i precypitacja, polimorfizm układów
antygenowych erytrocytów i metody jego badania, powstawanie przeciwciał, przeciwciała monoklonalne i ich zastosowanie,Metody
immunoenzymatyczne- procedura, rodzaje testów, zastosowanie. Metoda DOT-BLOT, procedura, zastosowanie. Metoda Western-Blot procedura,zastosowanie.Wykrywanie delecji Δ32 pz warunkującej oporność na wirusa HIV. Genetyczne uwarunkowania oporności na wirusa HIV.
SEMINARIUM
Limfocyty B i immunoglobuliny: struktura i funkcje. Przeciwciała monoklonalne, rozwój i aktywacja limfocytów B. Limfocyty T: główny układ
zgodności tkankowej, obróbka i prezentacja antygenów, TCR, różnicowanie i aktywacja limfocytów T, ko-stymulacja. Organizacja układu
immunologicznego: komórki i tkanki układu immunologicznego, makrofagi, komórki dendrytyczne, komórki NK. Regulacja i mechanizmy
efektorowe odpowiedzi immunologicznej: immunogenność, tolerancja, cytokiny, ko-stymulacja, limfocyty pomocnicze, limfocyty regulatorowe,
apoptoza, układ dopełniacza, fagocytoza, limfocyty T cytotoksyczne, zapalenie. Podstawy immunologii klinicznej: choroby z autoagresji (choroby
układowe, autoagresja narządowa), nadwrażliwość i alergie, immunologia transplantacji, immunologia nowotworów, immunologia zakażeń,
szczepionki, immunoterapia.
CEL KSZTAŁCENIA
Celem nauczania jest zapoznanie studentów z rolą i mechanizmami działania układu odpornościowego, udziałem procesów immunologicznych w
zapobieganiu, leczeniu i patogenezie chorób oraz z wykorzystaniem metod immunologicznych w diagnostyce i terapii.
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
Symbole efektów obszarowych - nie dotyczy
Symbole efektów kierunkowych C.W20.++, C.W21.+, C.W22.++, C.W23.+, C.W24.+, C.U8.+
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - W1zna podstawy rozwoju oraz mechanizmy działania układu odpornościowego, w tym swoiste i nieswoiste mechanizmy odporności
humoralnej i komórkowej. (C.W20., C.W22.)
W2 - W21 opisuje główny układ zgodności tkankowej. (C.W21., C.W24.)
W3 - W22 zna typy reakcji nadwrażliwości, rodzaje niedoborów odporności oraz podstawy immunomodulacji, (C.W20., C.W22.)
W4 - W23 zna zagadnienia z zakresu immunologii nowotworów. (C.W23.)
Umiejętności
U1 - C.U8 posługuje się reakcją antygen – przeciwciało w aktualnych modyfikacjach i technikach dla diagnostyki chorób zakaźnych, alergicznych,
autoimmunizacyjnych, chorób krwi i nowotworowych. (C.U8.)
Kompetencje społeczne
K1 - Student potrafi wyszukać i analizować dane z piśmiennictwa, posiada umiejętność rozwiązywania problemów, potrafi pracować w grupie
LITERATURA PODSTAWOWA
1) Gołąb J. , Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T. , 2008r., ""Immunologia"", wyd. PWN, 2) Ptak W., Ptak M., Szczepanik M. , 2008r., ""Podstawy
immunologii"", wyd. PZWL, 3) Loyard P.M., Whelan A., Fanger M. W. , 2009r., ""Immunologia. Krótkie wykłady"", wyd. PWN.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Lasek W., 2009r., ""Immunologia"", wyd. PWN, 2) Piątkowska I., 2009r., ""Immunologia w biologii medycznej"", wyd. PWN, 3) Zembala M.,
Górski A., 2001r., ""Zarys immunologii klinicznej"", wyd. PZWL, 4) Kowalski M., 2000r., ""Immunologia kliniczna"", wyd. Mediton.
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F
Przedmiot/moduł:
IMMUNOLOGIA
Obszar kształcenia: nauki medyczne i nauki o
zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy
Kod ECTS: 12148-31-B
Kierunek studiów: Kierunek lekarski
Specjalność: Kierunek lekarski - studia
bezspecjalnościowe
Profil kształcenia: Praktyczny
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Jednolite studia
magisterskie
Rok/semestr: II/3
Rodzaje zajęć: seminarium, ćwiczenia laboratoryjne,
wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 20/3
Ćwiczenia: 30/4
Seminarium: 10/2
Formy i metody dydaktyczne
Seminarium
Seminarium - Seminarium: 10h (W1, W4, U1)
Wykład
Wykład - Wykład: 20h (W1)
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne - Ćwiczenia laboratoryjne: 30
h wykonanie doświadczeń i interpretacja wyników.
(W2, W3, U1, K1)
Forma i warunki zaliczenia
Egzamin pisemny (test dopasowania odpowiedzi, test
wielokrotnego wyboru, test wyboru tak/nie) - Egzamin
- 100 pytań. Zaliczenie od 70%. (W1, W2, W3, W4,
U1, K1)
Liczba punktów ECTS: 5
Język wykładowy: polski/angielski
Przedmioty wprowadzające: biologia medyczna,
biochemia, fizjologia
Wymagania wstępne: znajomość zasad chemii
organicznej i nieorganicznej, biochemii, fizjologii
człowieka i podstaw genetyki.
Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej
przedmiot:
Katedra Patofizjologii
adres: ,
Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:
dr inż. Monika Dajnowiec
Osoby prowadzące przedmiot:
dr inż. Monika Dajnowiec, mgr Katarzyna Anna
Jezierska-Woźniak, dr hab. Dariusz Kowalczyk, prof.
UWM, mgr Ewa Kruminis-Kaszkiel
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 – studia drugiego stopnia, 3 – studia jednolite
magisterskie, 4 – studia trzeciego stopnia, 5 – studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów, F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B
IMMUNOLOGIA
ECTS: 5
IMMUNOLOGY
Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się :
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- udział w seminariach
10,0 godz.
- udział w wykładach
20,0 godz.
- udział w ćwiczeniach
30,0 godz.
60,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- opracowanie sprawozdań
10,0 godz.
- przygotowanie do egzaminu końcowego
25,0 godz.
- przygotowanie do seminariów
10,0 godz.
- przygotowanie do ćwiczeń
10,0 godz.
- przygotowanie wejściówek
10,0 godz.
65,0 godz.
godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM:
125,0 godz.
liczba punktów ECTS = 125,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 5,00 ECTS
w zaokrągleniu: 5
ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,40 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 2,60 punktów ECTS.
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F
AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 – studia drugiego stopnia, 3 – studia jednolite
magisterskie, 4 – studia trzeciego stopnia, 5 – studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów, F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.
Download