deklaracja uczestnictwa w warsztatach z CUDA

advertisement
Projekt „Studiuj Informatykę na UWM”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Deklaracja uczestnictwa w Warsztatach z Programowania Kart Graficznych CUDA
Imię i Nazwisko
Nr Indeksu
Średnia ważona ocen liczona według
tabeli poniżej
Osoba niepełnosprawna TAK/NIE
Działalność na rzecz Wydziału
Matematyki i Informatyki, bądź
Uniwersytetu*
Suma punktów:
Nazwa przedmiotu
Liczba
punktów
ECTS
Język obcy sem. II
2
Język obcy sem. III
2
Algorytmy i Struktury Danych
5
Bazy Danych
6
Programowanie obiektowe
6
Metody probabilistyczne i
statystyka
5
Programowanie strukturalne
6
Wstęp do programowania
5
Razem
37
Ocena z
ćwiczeń
Ocena z egzaminu
I termin II termin III termin
Średnia ocena
z danego
przedmiotu
Iloczyn oceny i
punktów ECTS
Razem
**Średnią ważoną należy podać z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.
Średnia ważona
**
Deklaruję uczestnictwo w Warsztatach z Programowania Kart Graficznych CUDA w roku
akademickim 2013/2014 w wymiarze 8 godzin.
……………………………………………………….
Data i podpis
* należy wpisać BRAK, bądź jedną z następujących opcji: koło naukowe, samorząd studencki, starosta roku itp.
Download