Kurs: TErmodynamika Techniczna Kod kursu

advertisement
Kurs: TERMODYNAMIKA TECHNICZNA
Kod kursu:
1. Odpowiedzialny za kurs, jego miejsce zatrudnienia i e-mail:
dr inż. Monika Lewandowska, Instytut Fizyki PS, [email protected]
2. Język wykładowy: polski
3. Liczba punktów:
4. Rodzaj studiów, kierunek, specjalność, kierunek dyplomowania:
zawodowe dzienne, Fizyka Techniczna
5. Status kursu dla ww. studiów: obowiązkowy
6. Informacja o formach zajęć:
Sem.
3
Pkt
Zajęcia praktyczne
Seminarium Ćw/ćw. komp Laboratorium
Projekt
F.z. G/sem. F.z. G/sem. F.z. G/sem. F.z. G/sem. F.z.
E
Wykład
G/sem.
30
Pkt – liczba punktów, G/sem. – liczba godzin w semestrze, F.z. – forma zaliczenia zajęć (E – egzamin, Z – zaliczenie, Ćw. komp –
zajęcia w formie ćwiczeń, na stanowiskach komputerowych
7. Wymagane zaliczenie kursów poprzedzających (lub określenie wymaganej wiedzy):
Niezbędna znajomość podstaw rachunku różniczkowego i całkowego.
8. Program wykładów: Pojęcia podstawowe: parametry stanu, substancja, masa, energia, energia
wewnętrzna, entalpia, entropia. Zerowa zasada termodynamiki a temperatura. Pierwsza zasada
termodynamiki: ciepło, ciepło właściwe, rodzaje pracy mechanicznej, idealna maszyna przepływowa,
bilans energii wybranych układów termodynamicznych oraz maszyn cieplnych. Druga zasada
termodynamiki: entropia, procesy odwracalne i nieodwracalne, zasada wzrostu entropii. Termiczne i
kaloryczne równanie stanu dla gazów doskonałych, półdoskonałych. Charakterystyczne przemiany
termodynamiczne wybranych czyników termodynamicznych i ich przebieg na wykresach p-v, T-s oraz is. Obiegi cieplne prawo i lewobieżne: cykl Carnota, obiegi silników i siłowni, obieg pompy ciepła.
Podstawy wymiany ciepła: przewodzenie, konwekcja, promieniowanie, wymienniki ciepła.
9. Program zajęć praktycznych.
10. Literatura.
1. J. Szargut, Termodynamika, PWN, Warszawa 1998
2. B. Staniszewski, Termodynamika, PWN, Warszawa 1978
3. J. Szargut, A. Guzik, H. Górniak, Programowany zbiór zadań z termodynamiki technicznej, PWN,
Warszawa 1986
4. Materiały umieszczane na stronie domowej wykładowcy (www.mlewandowska.ps.pl)
Download