Prezentacja

advertisement
Treści multimedialne - kodowanie,
przetwarzanie, prezentacja
Odtwarzanie treści multimedialnych
Andrzej Majkowski
informatyka +
1
Napięcie i siła
elektromotoryczna
Mirosław Trociuk
Stanisław Kwaśniewicz
informatyka +
2
Dwa różnoimiennie naładowane przewodniki…
Między przewodnikami naładowanymi
różnoimiennie, istnieje pole elektryczne,
w którym na
ładunki znajdujące się
w przewodniku działa siła elektryczna
(kulombowska)
będąca
czynnikiem
wywołującym ruch ładunków elektrycznych
Co to jest prąd elektryczny?
Uporządkowany ruch ładunków elektrycznych
nazywamy prądem elektrycznym.
informatyka +
4
Warunek przepływu prądu elektrycznego
Źródła napięcia
Źródłami napięcia nazywamy urządzenia służące
do wytwarzania stałej różnicy potencjałów.
Są to ogniwa galwaniczne, termoogniwa,
fotoogniwa, akumulatory i prądnice. Źródła
napięcia przekształcają pewne rodzaje energii (np.
chemiczną) na energię elektryczną, co oznacza,
że źródło napięcia jest w rzeczywistości
zewnętrznym źródłem energii.
informatyka +
http://www.electronics-microcontroller.com/electronicsfile/articles/voltage-source.gif
6
Źródło napięcia – odpowiednik mechaniczny i hydrostatyczny
7
Wprowadzenie pojęcia siły elektromotorycznej SEM
Różnica potencjałów, jaką zapewnia źródło jest równa stosunkowi
pracy pola WE do wartości przemieszczanego ładunku:
V = V1 - V2 = WE/q
Całkowita zaś praca wykonywana zarówno przez siły
kulombowskie, jak i postronne wynosi:
W = W E + WZ
gdzie: WZ  praca innych źródeł energii.
Dzieląc powyższe równanie stronami przez q otrzymamy:
W/q = WE/q + WZ/q
gdzie: WE/q  różnica potencjałów na końcach danego przewodnika,
WZ/q  siła elektromotoryczna na danym odcinku obwodu (SEM).
E = WZ/q
Jest to stosunek pracy wykonywanej przez niekulombowskie źródło
energii, do wartości przenoszonego ładunku.
Jednostką SEM jest 1V (jeden wolt) = 1J/C.
Napięcie elektryczne
Całkowite napięcie na danym odcinku obwodu (łącznie z SEM)
określamy jako:
U = W/q
Jest ono równe sumie różnicy potencjałów pola elektrycznego i siły
elektromotorycznej, czyli:
U = V + E
Galileo (układ Jowisza)
http://kuszaba.blox.pl/resource/obwod.JPG
informatyka +
9
Sens fizyczny SEM
SEM jest wielkością charakteryzującą źródło napięcia,
odpowiadającą maksymalnej wartości napięcia między
jego zaciskami (brak przepływu prądu przez źródło –
obwód otwarty).Huygens (układ Saturna)
Galileo (układ Jowisza)
Na podstawie: http://kuszaba.blox.pl/resource/obwod.JPG
informatyka +
10
„Idealne”, a „rzeczywiste” źródło napięcia
Galileo (układ Jowisza)
informatyka +
11
Pytania kontrolne
 Na czym polega przepływ prądu elektrycznego
w przewodniku?
 Proszę określić warunki takiego przepływu.
 Jaki jest sens fizyczny SEM źródła napięcia?
Download