Indukcja elektromagnetyczna

advertisement
1
Obwód składający się z baterii (źródła siły
elektromotorycznej ) oraz opornika
r – opór wewnętrzny baterii
R- opór opornika
Vb  Va  V    Ir
V  IR
  Ir  IR
2
POŁĄCZENIE SZEREGOWE
Taki sam prąd płynący przez oba oporniki
R
Sumaryczny opór oporników
połączonych szeregowo jest
zawsze większy od oporu
każdego z oporników z osobna
V  IR1  IR2  I R1  R2 
R  R1  R2  R3  ...
3
POŁĄCZENIE RÓWNOLEGŁE
Taka sama różnica potencjałów na obu opornikach
R
1
V V
1 
1


I  I1  I 2 

 V     V
R1
R2
R
 R1 R2 
Sumaryczny opór oporników
połączonych równolegle jest
zawsze mniejszy od oporu
każdego z oporników z osobna
1 1
1
1


  ...
R R1 R2 R3
4
Pierwsze prawo Kirchhoffa
Drugie prawo Kirchhoffa
Suma natężeń prądów
wpływających do węzła jest
równa sumie natężeń prądów
wypływających z tego węzła
Suma różnicy potencjałów
(spadków napięć) na
wszystkich elementach
obwodu zamkniętego wynosi
zero
I
do
  Iz
 V  0
I1  I 2  I 3
obwód
zamk.
5
B  0
 B  BA
 B  BA cos 
Strumień pola magnetycznego
w przypadku jednorodnego
pola B którego kierunek tworzy
kąt  z wektorem dA
Definicja strumienia pola B
 B   B  dA
6
Strumień indukcji magnetycznej przez dowolną powierzchnię
zamkniętą jest równy zero.
 B   B  dA  0
Prawo Gaussa dla magnetyzmu
wyraża fakt, że nie istnieją
pojedyncze bieguny magnetyczne
7
Wkładanie lub wyjmowanie magnesu do
pętli z drutu powoduje przepływ prądu.
Kierunek przepłu prądu zależy od tego,
czy magnes jest wkładany, czy
wyjmowany.
Gdy magnes pozostaje nieruchomy prąd
nie płynie.
Wartość prądu jest tym większa im
szybciej wkładany/wyjmowany jest
magnes
Prąd powstający w powyższy
sposób nazywamy prądem
indukowanym. Prąd
indukowany płynie pod
wpływem indukowanej SEM
8
Doświadczenie Faraday’a
klucz
galwanometr
bateria
uzwojenie
pierwotne
• Zwarcie klucza (zamknięcie obwodu) powoduje
wychylenie wskazówki galwanometru.
• Przy zwartym (lub rozwartym) kluczu
wskazówka pozostaje nieruchoma.
• Rozwarcie klucza powoduje wychylenie
wskazówki w kierunku przeciwnym do tego
które występuje przy zwieraniu.
uzwojenie
wtórne
Zmienne pole magnetyczne
powoduje przepływ prądu w
uzwojeniu wtórnym. Mówimy, że
zmienne pole magnetyczne
indukuje siłę elektromotoryczną.
9
Indukowana siła elektromotoryczna jest proporcjonalna do
szybkości zmian strumienia pola B
d B
 
dt
d
   BA cos  
dt
Dla cewki o N zwojach:
d B
  N
dt
Zmiana B, A lub 
powoduje powstanie
indukowanej SEM
10
Na ładunki w poruszającym się
przewodniku działa siła Lorentza:
FB  qv  B
Siła Lorentza powoduje przemieszenie
ładunku i powstanie pola E. Siła działająca
na ładunki w polu E:
FE  qE
W stanie równowagi siła FB równoważona jest przez siłę FE:
qvB  qE
vB  E
Różnica potencjałów między końcami przewodnika: V  El  Blv
Podczas ruchu przewodnika w polu
magnetycznym w przewodniku powstaje
różnica potencjałów.
11
Z ruchem pręta po szynach związany jest
zmienny strumień pola B przez obwód:
 B  Blx
Z prawa Faraday’a:
d B
d
 
  Blx  
dt
dt
dx
  Bl
  Blv
dt

Blv
I  
Z prawa Ohma:
R
R
Gdy pręt porusza się w polu B i płynie w nim prąd, doświadcza
działania siły FB. Ponieważ siła FB ma zwrot przeciwny do v, wiec siła
zewnętrzna F musi mieć kierunek przeciwny do FB.
12
B
Proces indukcji elektromagnetycznej
przebiega w kierunku przeciwnym do
działającej przyczyny
Prąd indukowany w przewodniku pod
wpływem zmiennego strumienia pola
magnetycznego ma taki zwrot, że
wytworzone przez niego wtórne pole
magnetyczne przeciwdziała przyczynie
(zmianie strumienia pola B).
13
Wsuwanie magnesu do pętli z
przewodnika powoduje
wyindukowanie w przewodniku
prądu wytwarzającego pole
magnetyczne przeciwne do pola
magnesu – magnes jest wypychany
Wysuwanie magnesu z pętli z
przewodnika powoduje
wyindukowanie w przewodniku
prądu wytwarzającego pole
magnetyczne zgodnego z polem
magnesu – magnes jest wciągany
14
Zmienne pole B powoduje powstanie wewnątrz
obręczy z przewodnika pola E stycznego do
obręczy. Na ładunki wewnątrz obręczy działa
siła:
FE  qE
Praca siły FE na przemieszcznie ładunku wokół
obręczy:
W  qE 2r  q
  E 2r
czyli
   E  ds
Strumień pola B przez obręcz:
Z prawa indukcji Faraday’a:
 B  BA  Br 2
d B
 
dt
d B
 E  ds   dt
15
pętla
N – ilość uzwojeń
A – pole powierzchni
pojedyńczego uzwojenia
pierścienie
wirnik
zewnętrzny
szczotki
obwód
zewnętrzny
Pętla z przewodnika obracająca się pod
wpływem zewnętrznej siły w polu
magnetycznym generuje sinusoidalnie
zmienną SEM.
 B  NBA cos   NBA cos t
d B
 
 NBA sin t
dt
 max  NBA
16
Po zwarciu klucza, prąd narasta i powoduje
powstanie zmiennego strumienia pola B i w
efekcie wyindukowanie SEM
przeciwdziałającej narastaniu prądu.
Zjawisko to nazywamy indukcją własną
obwodu (samoindukcją)
Cewka (solenoid o N zwojach)
I rośnie
I maleje
SEM powstała w wyniku zjawiska indukcji własnej
jest proporcjonalna do szybkości zmian prądu:
d B
dI
  N
 L
dt
dt
Współczynnik indukcji własnej
cewki (solenoidu) o N zwojach
N B
L
I
17
Dwie cewki o liczbach zwojów N1 i N2
przez które płyną prądy odpowiednio
I1 i I2
Współczynnik indukcji wzajemnej
cewki 2 względem cewki 1:
N12
M 12 
I
SEM indukowana w cewce 2:
d12
d  M 12 I1 
dI1


 2  N2
 N2 
  M 12

dt
dt  N 2 
dt
SEM indukowana w cewce 1:
12
-strumień pola B pochodzącego
od cewki 1 przechodzący przez
cewkę 2
1   M 21
dI 2
dt
dI 2
1  M
dt
M12  M 21  M
dI1
 2  M
dt
SEM indukowana w jednej cewce jest proporcjonalna
do szybkości zmian natężenia prądu w drugiej
18
transformator
ładowarka
bezprzewodowa
19
Download