Zarządzanie personelem i psychologia pracy

advertisement
Zarządzanie personelem i psychologia pracy
Przedmiot
Semestr
Semestr 1
Semestr 2
Semestr 3
Semestr 4
Semestr 5
Semestr 6
Razem
Wprowadzenie do studiowania
Psychologia
Podstawy obsługi Word i Excel
Podstawy zarządzania
Podstawy ekonomii
Podstawy rachunkowości
Podstawy prawa
Marketing
Razem
Język obcy
Wychowanie fizyczne
Socjologia/Politologia
Podstawy finansów
Procesy informacyjne w zarządzaniu
Statystyka opisowa
Matematyka w zarządzaniu
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Techniki kreatywnego i twórczego myślenia
Razem
Język obcy
Prawo gospodarcze i ochrona własności intelektualnej
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Zarządzanie projektami
Badania marketingowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Przedmiot do wyboru I
Razem
Język obcy
Warsztaty przedsiębiorczości
Komunikacja w zespole międzykulturowym
Zarządzanie jakością
Zarządzanie zmianą
Obsługa systemów obiegu dokumentów
Dokumentacja kadrowa i płacowa
Przedmiot do wyboru II
Razem
Język obcy
Coaching
Systemy wynagrodzeń i koszty pracy
Seminarium dyplomowe
Przedmiot do wyboru III
Przedmiot do wyboru IV
Praktyka zawodowa 480 godz.
Razem
Język obcy
Zaawansowana psychologia menadżerska
Trening interpersonalny - warsztaty
Seminarium dyplomowe
Przedmioty do wyboru V
Przedmioty do wyboru VI
Razem
Razem
WSEI 2016 © Wszelkie prawa zastrzeżone
ECTS
0
4
3
5
5
5
4
4
30
2
0
2
5
4
5
4
5
3
30
2
4
5
5
5
4
5
30
2
4
4
5
3
3
4
5
30
2
5
5
0
3
3
12
30
2
5
5
10
4
4
30
180
Strona 1 z 1
Zarządzanie personelem i psychologia pracy
(ECTS) European Credit Transfer System. Dzięki wdrożeniu ECTS europejscy studenci mają możliwość podjęcia lub
kontynuacji studiów we wszystkich uczelniach realizujących projekt. Ułatwia to wyjazd na uczelnie zagraniczne, a także
wymianę studentów między polskimi uczelniami, które wdrożyły ECTS.
(C) Przedmiot przygotowujący do egzaminu ceryfikacyjnego
REKOMENDOWANE PRZEDMIOTY DO WYBORU
Narzędzia psychologiczne w zarządzaniu ludźmi
Zarządzanie talentami
Skuteczne przywództwo
Zarządzanie relacjami z klientem
Strategie i techniki sprzedaży
Przedsiębiorczość i innowacje – warsztaty kompetencji menedżerskiej
Autoprezentacja i efektywność osobista
Trening asertywności
Komunikacja społeczna, negocjacje i mediacje
Controlling personalny
WSEI 2016 © Wszelkie prawa zastrzeżone
Strona 1 z 1
Download