Propozycje tematów prac semestralnych z historii w zaocznym

advertisement
Propozycje tematów prac semestralnych z historii
w zaocznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych s.c. Cenzus
w Łodzi
II semestr:
1.Chrześcijaństwo we wczesnym średniowieczu.
2.Najazdy Normanów i ich skutki.
3.Charakterystyka monarchii stanowej.
4.Kształtowanie się państwa polskiego za pierwszych Piastów.
5.Stosunki polsko-niemieckie za pierwszych Piastów.
6.Kryzys i odbudowa państwa polskiego w XI w.
7.Podział dzielnicowy Polski i jego skutki.
8.Przyczyny, przebieg i skutki wypraw krzyżowych.
9.Charakterystyka średniowiecznej monarchii stanowej ( na wybranym przykładzie:Niemcy,
Francja lub Anglia )
10.Zjednoczenie państwa polskiego za Władysława Łokietka.
11.Charakterystyka polskich unii personalnych w średniowieczu.
12.Przyczyny przebieg i skutki wielkich wypraw geograficznych.
III semestr:
1.Przyczyny, przebieg i skutki reformacji w Europie.
2.Przemiany społeczne i gospodarcze Europy w XV i XVI w.
3.Charakterystyka przemian politycznych w czasach nowożytnych.
4.Polityka dynastyczna Jagiellonów.
5.Ruch egzekucyjny w Polsce.
6.Reformacja na ziemiach polskich.
7.Charakterystyka folwarku pańszczyźnianego.
8.Powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
9.Rzeczpospolita za pierwszych królów elekcyjnych.
10.Charakterystyka monarchii absolutnej.
11.Przyczyny, przebieg i skutki wojny trzydziestoletniej.
12.Wojny Rzeczypospolitej w XVII w. (na wybranym przykładzie: z Rosją, Szwecją
lub Turcją )
IV semestr:
1.Rola i znaczenie Konstytucji 3 Maja.
2.Przyczyny i przebieg powstania kościuszkowskiego.
3.Przyczyny, przebieg i skutki rewolucji burżuazyjnej we Francji.
4.Europa w okresie dominacji francuskiej.
5.Sprawa polska w polityce Napoleona Bonaparte.
6.Kongres wiedeński i jego postanowienia.
7.Sytuacja społeczna, polityczna, gospodarcza i kulturalna Królestwa Polskiego w latach 18151830.
8.Przyczyny wybuch i przebieg powstania listopadowego.
9.Rola polityczna i kulturalna Wielkiej Emigracji.
10.Przyczyny i przebieg powstania krakowskiego.
11.Wiosna Ludów w Europie.
12.Sytuacja polityczna w Europie po Wiośnie Ludów.
V semestr:
1.Stany Zjednoczone po wojnie secesyjnej – sytuacja polityczna i gospodarcza.
2.Przyczyny, przebieg i skutki powstania styczniowego.
3.Rusyfikacja i germanizacja społeczeństwa polskiego w II poł. XIX w.
4.Walka Polaków z germanizacją i rusyfikacją w II poł. XIX w.
5.Sytuacja społeczeństwa polskiego w Galicji w II poł. XIX w.
6.Przyczyny wybuchu I wojny światowej.
7.Rosja w latach 1914-1922.
8.Sprawa polska w pierwszej wojnie światowej.
9.Kształtowanie się państwa polskiego.
10.Wojna polsko-bolszewicka – przyczyny, przebieg i zakończenie.
11.Sytuacja gospodarcza Polski w latach 1918-1939.
12.Zamach majowy i jego skutki.
13.Konstytucja marcowa a konstytucja kwietniowa – okoliczności uchwalenia i próba
porównania.
14.Wojna Polski w 1939 r. – charakterystyka działań i przyczyny klęski.
15.Sytuacja społeczeństwa polskiego pod okupacją radziecką.
VI semestr:
1.Społeczeństwo polskie pod okupacją niemiecką.
2.Powstanie i funkcjonowanie polskiego państwa podziemnego.
3.Ruch oporu na ziemiach polskich w latach 1939-1945.
4.Powstanie i działalność polskiego rządu emigracyjnego.
5.Polacy na frontach II wojny światowej.
6.Plan „Burza” i powstanie warszawskie.
7.Sprawa polska w polityce Wielkiej Trójki w czasie II wojny światowej.
8.Działania wojenne w Europie w latach 1940-1945.
9.Wojna w Afryce i na Dalekim Wschodzie.
10.Świat i Europa po zakończeniu działań wojennych (1945-1948)
11.Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia w okresie „zimnej wojny”.
12.Powstanie i funkcjonowanie światowego sytemu komunistycznego.
13.Polska w okresie stalinowskim.
14.System komunistyczny po śmierci Stalina.
15.Kryzysy polityczne i społeczne w Polsce po II wojnie światowej.
Download