kultura-administrowania-omowienie

advertisement
2
Kultura administrowania Kultura i władza:
Funkcją kultury jest definicja władzy jednego człowieka nad drugim z uwzględnieniem poziomu
przyzwolenia na jej sprawowanie. Max Weber przedstawił klasyczną teorię władzy w
społeczeństwie. Ma ona również zastosowanie dla władzy sprawowanej w organizacjach. Teoria ta
mówi, że władza może się wywodzić z 3 źródeł:
1.z tradycji; Władza polityczna i organów prywatnych organizacji jest funkcją jednostki uświęconej
tradycją hierarchii społeczeństwa.
2.z osobistej charyzmy;
Opiera się na sile osobowości. Może ulec przekształceniu.
3.z racjonalnie ustanowionych przepisów;
Posłuszeństwo ze strony podwładnych, przyjmujących polecenia przełożonych. Powstrzymywanie
się od wydawania własnych opinii.
Rozbieżność między strukturą kompetencji a formalną strukturą władzy. Władza skupia się na
szczycie hierarchii, a na samym jej dole znajdują się wiedza i umiejętności. Wiedza specjalistyczna,
umiejętności to nie jedyne kompetencje władzy. Trzeba znać klienta i jego problemy. Ludzie
identyfikują się z organizacjami, miejscem pracy, o ile mają zaufanie do swoich zwierzchników.
Techniki motywowania podwładnych (kultura i motywacje):
zastosowanie przymusu (fizycznego)
groźba (słowna)
pozbawienie dóbr, na których zależy danemu pracownikowi
pozbawienie stanowiska bądź przeniesienie pracownika na niższy szczebel (mobbing)
posługiwanie się doktryną religijną bądź ideologiczną
odwoływanie się do nagród finansowych
Kultura polityczna:
Kultura polityczna - wiedza oraz systemy wartości i wzorce zachowań leżących u podstaw działania
różnych podmiotów (rządzących, rządzonych, przywódców, członków partii). Uczestniczenie w
różnym stopniu i w różnych rolach w wykonywaniu władzy państwowej. Stanowi część
świadomości społeczeństwa. Kształtują ją ideologie: narodowa, polityczna i historyczna. Reguluje
życie społeczne i polityczne w społeczeństwie, należy do kultury symbolicznej. System społeczny i
gospodarczy, kultura polityczna to czynniki, które wpływają na granice interwencji państwa. Chodzi
tu o działanie administracji publicznej.
Kultura polityczna wskazuje pewne działanie bądź zakazuje, nakazuje powstrzymywanie się od
innych działań. Styl działań - składnik kultury politycznej. Państwo interweniuje w życie społeczne
wykorzystując pewne dobre sposoby działania. Wybór stylu, sposobu działań publicznych jest
ważny dla urzędników. Wartości kulturowe wprowadzają ciągłe zmiany pod wpływem realiów
politycznych, a tym samym definiują nasze oczekiwania wobec państwa.
Kultura polityczna - zmienna, którą trudno jest wyizolować i poddać precyzyjnemu pomiarowi.
Jednocześnie jest to pojęcie, którego nie można ignorować i porzucić jako pozbawione istotnych
treści.
Kodeks Dobrej Administracji
Etyka zawodu urzędniczego w Polsce
- Trójpodział władzy
-pytania i odpowiedzi
-opracowanie - Postępowanie administracyjne
Kadry administracji
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download