(do XVIII wieku) – zagadnienia egzaminacyjne

advertisement
Historia doktryn politycznych i prawnych (do XVIII wieku) – zagadnienia
egzaminacyjne
Dr Elżbieta Pałka, studia niestacjonarne
1. Specyfika demokracji ateńskiej.
2. Sofistyka - idea, metoda, kierunki rozwoju, zastosowanie polityczne.
3. Platon - typologia ustrojów, teoria degeneracji polis realnej, polis idealna.
4. Arystoteles - metoda komparatystyczna, geneza i cel państwa, typologia ustrojów.
5. Główne założenia stoicyzmu.
6. Cycero – koncepcja państwa i prawa.
7. Wczesne chrześcijaństwo a państwo (władza państwowa)
8. Średniowieczne – najważniejsze trendy i zjawiska polityczne.
9. Teologia polityczna Św. Augustyna – cel koncepcji, dwa państwa, relacje państwo Kościół.
10. Teologia polityczna św. Tomasza - cel koncepcji, geneza państwa, hierarchizacja
społeczeństwa i prawa, własność, typologia ustrojów.
11. Marsyliusz z Padwy - cel państwa, teoria i przedmiot doktryny suwerenności ludu.
12. Główne nurty ideowo doktrynalne okresu Odrodzenia, renesansowa idea humanizmu..
13. N. Machiavelli - uwarunkowania doktryny, metoda badawcza, nowatorstwo koncepcji.
14. N. Machiavelli - virtu i Fortuna.
15. N. Machiavelli - państwo okresu przejściowego, cel, technika rządzenia.
16. Docelowa - pożądana forma ustroju państwowego wg N. Machiavellego.
17. J. Bodin – koncepcja państwa i władzy państwowej.
18. Teologia polityczna Renesansu - Państwo - Kościół - społeczeństwo, relacje wg. teologii
politycznej Lutra.
19. Teologia polityczna Renesansu - J. Kalvin - doktryna i praktyka podporządkowania
państwa Kościołowi (totalna klerykalizacja państwa).
20. Utopie renesansowe - główne tezy programowo - ideowe, przykład.
21. Myśl polityczna Pawła Włodkowica..
22. T. Hobbes - stan natury, prawo natury, umowa społeczna, charakter państwa, stosunki
państwo – Kościół..
23. J. Locke - stan natury, konstrukcja i cel umowy społecznej, liberalizm doktrynalno –
ustrojowy (koncepcja własności łączonej z pracą, cel państwa, wolność jednostki).
24. J. Locke’a koncepcja podziału władzy .
25. Nurty epoki Oświecenia, racjonalizm, szczególna (polityczna) rola filozofów –
intelektualistów.
26. J.J. Rousseau - koncepcja stanu natury, przyczyny narodzin społeczeństwa, konstrukcja i
destrukcja społeczeństwa przed aktem umowy społecznej, cel i treść umowy społecznej.
27. J.J. Rousseau - pojęcie i znaczenie polityczne : woli powszechnej i suwerenności ludu,
wizja państwa, religia obywatelska.
28. K. Monteskiusz - metoda badawcza, „duch praw”.
29. K. Monteskiusz -typologia ustrojów i koncepcja podziału władz (teoria).
30. „Zasady roku 1789 we Francji”.
31. Jakobinizm doktryna i praktyka polityczna, tezy ustrojowe doktryny - reakcja społeczna
(wg. Pawła Jasienicy).
32. Zasady - główne kierunki i tezy ideologii Rewolucji Amerykańskiej (deklaracje praw wolność prawno - naturalna, przyrodzone prawa człowieka).
33. Doktryny kontrrewolucji - teoria ewolucyjna Edmunda Burke’a,
34. Myśl polityczna Alexisa de Tocquevillea (iberalizm sceptyczny) - przyczyny rewolucji
francuskiej, demokracja „niwelująca” - w kierunku społeczeństwa masowego, mechanizmy
obrony przed „tyranią mas”.
.
Download