Pojęcie i rodzaje kultury politycznej.

advertisement
Pojęcie i rodzaje kultury
politycznej
Kultura polityczna
Kultura polityczna wiąże się z wiedzą
człowieka na temat różnych zjawisk
dotyczących polityki. Ktoś, kto posiada
kulturę polityczną, potrafi dokonywać
oceny zjawisk politycznych oraz potrafi
podawać wzory odpowiednich zachowań
politycznych.
Rodzaje kultury politycznej
Kultura polityczna
Kultura polityczna
zaściankowa
Kultura polityczna
podporządkowania
Kultura
obywatelska
Kultura polityczna
uczestnictwa
Definicje rodzajów kultury politycznej
► Kultura
polityczna zaściankowa –
charakteryzuje się tym, że jej członkowie
posiadają bardzo małe wiadomości na temat
polityki
► Kultura polityczna podporządkowania
– charakteryzuje się tym, że jej członkowie
pomimo tego, że całkowicie poddają się
władzy, posiadają duże pokłady wiedzy na
temat świadomości politycznej
Definicje rodzajów kultury politycznej
► Kultura
polityczna uczestnictwa –
charakteryzuje się tym, że w życiu
publicznym (politycznym) bardzo aktywnie
uczestniczy bardzo duża liczba obywateli
danego państwa
► Kultura obywatelska – charakteryzuje się
tym, że obywatelom danego państwa daje
się duże możliwości uczestniczenia w życiu
publicznym kraju
Zasady kultury politycznej
Zasady kultury politycznej
Pluralizm
polityczny
Przestrzeganie
reguł debaty
publicznej
Kultura
osobista
Reguły
funkcjonowania
mediów
Postawy
aktywnego
uczestnictwa
w życiu
publicznym
Postawy
i oceny
Racjonalne
korzystanie
z przysługujących
praw
Przejrzystość
reguł życia
publicznego
Download